ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-130
Név
Biblikus alapismeretek szigorlat
Név magyarul
Biblikus alapismeretek szigorlat
Név németül
Biblisches Basisexamen
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév minden félév
Összes kontaktóra
30
Heti kontaktóra
2
Maximális létszám
30
Szervezeti egység
Biblikus tanszékcsoport
Tárgyfelelős
Hausmann Jutta Auguste [1199400001]
Oktatók
Varga Gyöngyi Dr [1199800018]
Csepreginé Cserháti Márta Dr [1200600036]
Hausmann Jutta Auguste Dr [1199400001]
Bácskai Károly Dr [1200700032]
Feltételek
(LBX-109 vagy (LBX-114 és LBX-115) vagy LBX-012) és (LBX-110 vagy (LBX-116 és LBX-117) vagy LBX-014) és *LBX-111 és *LBX-112 és *LBX-113 és *LBX-121 és *LBX-125 és *LBX-126 és *LBX-129
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
A biblikus alapismeretek szigorlati szintű ellenőrzése.
Tematika magyarul
Tételek

Ószövetség:

1. A palesztinai és az alexandriai kánon felépítése, kialakulása

2. Az Ószövetség szövege és annak története (fordítások, kritikai kiadások)

3. A Pentateuchosz

4. A Deuteronómiumi Történeti Mű és a Krónikás Történeti Mű

5. A fogság előtti kor prófétái és prófétai iratai

6. A fogsági és a fogság utáni kor prófétai iratai

7. A Zsoltárok könyve

8. Az izraeli bölcsesség

9. Palesztina földrajza és régészete

10. A premonarchikus kor (exodus - honfoglalás - bírák)

11. Saul, Dávid és Salamon uralkodása

12. Izrael és Júda párhuzamos története

13. Júda története az asszír fennhatóság alatt a babilóniai fogságig

14. A babilóniai fogság

15. A Perzsa kor (hazatérés, a társadalmi és vallási élet újraszervezése)

16. A Hellenizmus kora: Nagy Sándor és a Diadochoszok

LBX-130 – Biblikus alapismeretek szigorlat
Újszövetségi tételek

1.
A: Máté evangéliuma
B: Az i.sz. 1. század mediterrán társadalmának alapértékei: tisztesség és szégyen
C: A zsidó háború

2.
A: Márk evangéliuma
B: Személy, család az i.sz. 1. század mediterrán társadalmában
C: A samaritánusok

3.
A: Lukács evangéliuma
B: Társadalomszerkezet, gazdasági viszonyok a Jézus korabeli Palesztinában
C: A Szeptuaginta

4.
A: János evangéliuma
B: Patrónusok és kliensek
C: Az újszövetségi szövegkritika alapjai

5.
A: A szinoptikus kérdés
B: A Zsidókhoz írt levél kortörténeti és szellemtörténeti háttere
C: Az újszövetségi szöveg története

6.
A: Az apostolok cselekedetei
B: Az 1. századi zsidó társadalom krízise
C: Kultúra, művészetek és tudomány a Római Birodalomban

7.
A: Pál levele a rómaiakhoz és a galatákhoz
B: Tisztaság és tisztátalanság kérdése újszövetségi szempontból
C: Az újszövetségi kánon története

8.
A: Pál első és második levele a korinthusiakhoz
B: Kereszténység a hellenista világban
C: Zsidó ünnepek

9.
A: Pál levele az efezusiakhoz és a filippiekhez
B: Zsidóság és hellenizmus
C: Róma: köztársaságból császárság

10.
A: Pál első és második levele a thesszalonikaiakhoz,
B. Görög-római vallások
C: A császárság Tiberiustól Hadriánusig

11.
A: A Zsidókhoz írt levél és annak bevezetéstana
B: Zsidó megújulási mozgalmak Jézus idejében
C: Az újszövetség-kutatás kritikai irányzatai

12.
A: Jakab levele, Péter első és második levele, Júdás levele
B: Nagy hagyományok I: A görög-római filozófia
C: Josephus Flavius élete és művei

13.
A: János első, második és harmadik levele,
A jelenések könyve
B: Nagy hagyományok II: Izrael (bölcsességirodalom, Misna, Talmud)
C: Philón

14.
A: A pásztorlevelek, Pál levele Filemonhoz
B: A qumráni közösség, a Holt-tengeri tekercsek
C: Az újszövetség magyar fordításai

A tételekhez, ill. témákhoz a megfelelő bibliaismereti, bevezetéstani és kortörténeti ismeretek tartoznak. A feladat ezeknek, a rendelkezésre álló idő alatt (cca. 2x10 perc: Ó, ill. Újszövetség) történő rövid és lényegre törő kifejtése, összefoglalása.
Tematika németül
Die thematische Prüfung der biblische Grundkentnisse.
Segédanyag
A szigorlat feltételét jelentő tanegységek segédanyaga.
Ajánlott irodalom
A szigorlat feltételét jelentő tanegységek ajánlott irodalma.
Oktatás jellege
gyakorlat
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
szigorlat (ötfokozatú)
Számonkérés
Szóbeli szigorlat.
Megjegyzés
Újszövetségből a jelen tantárgyleírásban szereplő tételsor érvényes.
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-02-28, 09.hét© kodasoft 2001-2017