ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-107
Cím
Bevezetés a görög nyelvbe 2
Cím magyarul
Bevezetés a görög nyelvbe 2
Cím németül
Neues Testament Griechisch Basiskurs 2
Kredit
4
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév tavaszi félév
Összes kontaktóra
60
Heti kontaktóra
4
Maximális létszám
20
Szervezeti egység
Újszövetségi Tanszék
Tárgyfelelős
Bácskai Károly [1200700032]
Oktatók
Bácskai Károly Dr [1200700032]
Feltételek
LBX-106
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
Az újszövetségi görög nyelv alapjainak elsajátítása, szövegolvasás, szövegértés, szövegfordítás, nyelvtani elemzés önállóan, szótár és ragozási táblázatok segítségével.
Tematika magyarul
A segédanyagként megjelölt (l. ott!) gyakorlókönyv leckéinek (nyelvtani anyag, szókincs, olvasmányok, fordítások) a gyakorlókönyv tematikája szerinti átvétele, gyakorlása.
Tematika németül
Thematische Aufgaben in NT Griechisch. Thematical excercises in NT Greek.
Segédanyag
Újszövetségi görög nyelvi olvasó- és gyakorlókönyv, szerk.: Dr. Selmeczi János. Harmadik, javított kiadás, Bp. 1999. Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece, 27. revidierte Auflage, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1995.
Ajánlott irodalom
Maywald-Vayer-Mészáros: Görög nyelvtan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. Györkösy-Kerényi: Görög nyelvkönyv, Tankönyvkiadó, Bp. 1982. D. F. Hudson: New Testament Greek, Teach Yourself Books, Hodder and Stoughton. England, 11th Impression, 1983. Varga Zsigmond: Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv, Református Sajtóosztály, Bp. 1984. Whittaker-Holtermann: Einführung in die griechische Sprache des Neuen Testaments, Vanderhoeck-Ruprecht, Göttingen, 4. Auflage, 1984. Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe, Agapé Kiadó, Szeged, 1997. Tóth-Csalog: Újszövetségi görög nyelvkönyv, Szent Pál Akadémia, Bp. 1998. Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár, Logos Kiadó, Bp. 1998. Bornemann-Risch: Görög nyelvtan, ford.: Mayer Péter, Lexika Tankönyvkiadó, Székesfehérvár, 1999. Déri-Hanula: Újszövetségi görög nyelvkönyv, Argumentum Kiadó, 2000. Farkas-Horváth-Mayer: Ógörög nyelvtan és mondattani gyakorlatok, Typotex Kiadó, Bp. 2000. Farkas-Horváth-Mayer: Ógörög olvasó- és gyakorlókönyv, Typotex Kiadó, Bp. 1998-99. Tarjányi Béla: Az Újszövetség görög nyelve, Budapest, 1988. (A Pázmány Péter Róm. Kat. Hittudományi Akadémia Kiadványai sorozat részeként). Blass-Debrunner-Rehkopf: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch - 15. Auflage, Vanderhoek & Ruprecht, Göttingen 1979. Varga Zsigmond: Újszövetségi görög-magyar szótár, Református Sajtóosztály, Bp. 1992.
Oktatás jellege
gyakorlat
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Számonkérés
Az EHE TVSZ szerint. Írásbeli zárthelyi dolgozatok (nyelvtani elemzések, mondat- ill. szövegfordítások, ige- és névszóragozási feladatok), általában öt leckénként, szótár nélkül vagy szótár segítségével. Ragozási táblázatok használata nem megengedett.
Megjegyzés
A kurzus felvételével az órák látogatása kötelező.
©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2018-01-24, 04.hét© kodasoft 2001-2018