ETN5.0

Kurzusok

Tantárgyleírás
Kód
LBX-130
Cím
Biblikus alapismeretek szigorlat
Cím magyarul
Biblikus alapismeretek szigorlat
Cím németül
Biblisches Basisexamen
Kredit
2
Alcím
Alcím angolul
Alcím németül
Félév
---
Meghirdetés gyakorisága
minden tanév minden félév
Összes kontaktóra
0
Heti kontaktóra
0
Maximális létszám
30
Szervezeti egység
Biblikus tanszékcsoport
Tárgyfelelős
Hausmann Jutta Auguste [1199400001]
Oktatók
Csepreginé Dr. Cserháti Márta Dr [1200600036]
Bácskai Károly Dr [1200700032]
Varga Gyöngyi Dr [1199800018]
Hausmann Jutta Auguste Dr [1199400001]
Feltételek
(LBX-109 vagy (LBX-114 és LBX-115) vagy LBX-012) és (LBX-110 vagy (LBX-116 és LBX-117) vagy LBX-014) és *LBX-111 és *LBX-112 és *LBX-113 és *LBX-125 és *LBX-129
Mintatantervben (doboz)
76 teol-lelk O nappali [kezdeti] (KÖT) biblikus [EK]
80 teol-lelk O nappali [2009] (KÖT) biblikus [EK]
88 teol-lelk O nappali [2014] (KÖT) biblikus [EK]
88 teológus MA O nappali (KÖT) biblikus [EK]
Cél magyarul
A biblikus alapismeretek szigorlati szintű ellenőrzése.
Tematika magyarul
Tételek Ószövetség: 1. A palesztinai és az alexandriai kánon felépítése, kialakulása 2. Az Ószövetség szövege és annak története (fordítások, kritikai kiadások) 3. A Pentateuchosz 4. A Deuteronómiumi Történeti Mű és a Krónikás Történeti Mű 5. A fogság előtti kor prófétái és prófétai iratai 6. A fogsági és a fogság utáni kor prófétai iratai 7. A Zsoltárok könyve 8. Az izraeli bölcsesség 9. Palesztina földrajza és régészete 10. A premonarchikus kor (exodus - honfoglalás - bírák) 11. Saul, Dávid és Salamon uralkodása 12. Izrael és Júda párhuzamos története 13. Júda története az asszír fennhatóság alatt a babilóniai fogságig 14. A babilóniai fogság 15. A Perzsa kor (hazatérés, a társadalmi és vallási élet újraszervezése) 16. A Hellenizmus kora: Nagy Sándor és a Diadochoszok LBX-130 – Biblikus alapismeretek szigorlat Újszövetségi tételek 1. A: Máté evangéliuma B: Az i.sz. 1. század mediterrán társadalmának alapértékei: tisztesség és szégyen C: A zsidó háború 2. A: Márk evangéliuma B: Személy, család az i.sz. 1. század mediterrán társadalmában C: A samaritánusok 3. A: Lukács evangéliuma B: Társadalomszerkezet, gazdasági viszonyok a Jézus korabeli Palesztinában C: A Szeptuaginta 4. A: János evangéliuma B: Patrónusok és kliensek C: Az újszövetségi szövegkritika alapjai 5. A: A szinoptikus kérdés B: A Zsidókhoz írt levél kortörténeti és szellemtörténeti háttere C: Az újszövetségi szöveg története 6. A: Az apostolok cselekedetei B: Az 1. századi zsidó társadalom krízise C: Kultúra, művészetek és tudomány a Római Birodalomban 7. A: Pál levele a rómaiakhoz és a galatákhoz B: Tisztaság és tisztátalanság kérdése újszövetségi szempontból C: Az újszövetségi kánon története 8. A: Pál első és második levele a korinthusiakhoz B: Kereszténység a hellenista világban C: Zsidó ünnepek 9. A: Pál levele az efezusiakhoz és a filippiekhez B: Zsidóság és hellenizmus C: Róma: köztársaságból császárság 10. A: Pál első és második levele a thesszalonikaiakhoz, B. Görög-római vallások C: A császárság Tiberiustól Hadriánusig 11. A: A Zsidókhoz írt levél és annak bevezetéstana B: Zsidó megújulási mozgalmak Jézus idejében C: Az újszövetség-kutatás kritikai irányzatai 12. A: Jakab levele, Péter első és második levele, Júdás levele B: Nagy hagyományok I: A görög-római filozófia C: Josephus Flavius élete és művei 13. A: János első, második és harmadik levele, A jelenések könyve B: Nagy hagyományok II: Izrael (bölcsességirodalom, Misna, Talmud) C: Philón 14. A: A pásztorlevelek, Pál levele Filemonhoz B: A qumráni közösség, a Holt-tengeri tekercsek C: Az újszövetség magyar fordításai A tételekhez, ill. témákhoz a megfelelő bibliaismereti, bevezetéstani és kortörténeti ismeretek tartoznak. A feladat ezeknek, a rendelkezésre álló idő alatt (cca. 2x10 perc: Ó, ill. Újszövetség) történő rövid és lényegre törő kifejtése, összefoglalása.
Tematika németül
Die thematische Prüfung der biblische Grundkentnisse.
Segédanyag

A szigorlat feltételét jelentő tanegységek segédanyaga.

Ajánlott irodalom

A szigorlat feltételét jelentő tanegységek ajánlott irodalma.

Oktatás jellege
gyakorlat
Oktatás nyelve
magyar (hun)
Számonkérés módja
szigorlat (ötfokozatú)
Számonkérés

Szóbeli szigorlat.

Megjegyzés

Újszövetségből a jelen tantárgyleírásban szereplő tételsor érvényes.

©EHE
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2018-01-24, 04.hét© kodasoft 2001-2018