A-Life--- ang mesterséges élet

ab ovo--- lat kezdettől fogva. GGy

abrenuntiatio diaboli--- lat Ünnepélyes ellentmondás az ördögnek, a keresztelésnél a hitvallás elmondása előtt. Vö. Luther Márton, Keresztelési Könyvecske. GGy

absolutio--- lat feloldozás, oldozat (a gyónásban a bűn terhe alól) GGy

absolutio generalis--- lat általános feloldozás. GGy

abszolút--- lat (absolut) Feltétlen, független, önálló. Ellentéte: Relatív, viszonylagos. GGy

ABSTINENTIA--- Önmegtartóztatás. GGy

ABSTRACT--- Elvont, elvonatkoztatott, nem szemléletes. Ellentéte: konkrét. GGy

ABSURDUM--- Értelmetlenség, lehetetlenség. GGy

ABUSUS--- Visszaélés. GGy

ABYSSUS--- Alvilág, holtak és démonok birodalma az antik világképben. GGy

ACATHOLICUS--- Nem katolikus. A hazai egyháztörténet folyamán a r. kat. részről gyakran így nevezték a reformáció híveit és a görög keletieket. GGy

ACCEPTATIO--- Elfogadás. GGy

ACCIDENS--- Járulék, a skolasztikában a lényeghez járuló tulajdonság. Ellentéte: essentialis. GGy

ACCIDENTIA--- Járulékok. GGy

ACCLAMATIO--- Közfelkiáltás, üdvözlés, felhívás. GGy

ACTA APOSTOLORUM--- "Az apostolok cselekedeteiről írott könyv". Általánosan használt rövid alakja: Acta. GGy

Acta SANCTORUM--- A szentel életéről szóló r. kat. gyűjteményes mű. GGy

ACTUS--- Cselekvés, megvalósítás. GGy

ACTUS PURUS--- A tiszta, akadályt nem ismerő cselekvés. GGy

ACTUS FORENSIS--- bírói ítélethozatal, ítélkezés. GGy

A.D.= ANNO DOMINI--- Az Úr évében. A Krisztus születése utáni évek megjelölése. A keltezés megjelölése. GGy

ADAEQUAT--- Megfelelő, pontos. Ellentéte: Inadequat. GGy

ADAMITÁK--- Rajongó szekta, amely a paradicsomi állapotokat akarta megvalósítani. GGy

ADESSENTIA--- Jelenlét, közellét (Isten mindenütt jelenvalóságával kapcsolatban). GGy

ADHORTATIO--- Intelem, buzdítás felszólítás. GGy

ADHORTATIVE--- Intő. buzdító módon. GGy

ADIAPHORON--- Erkölcsi megítélés szempontjából közömbös dolog.

AD MAIOREM DEI GLORIAM--- Isten nagyobb dicsőségére. Rövidítése: A.M.D.G. A jezsuiták jelmondata.

ADOPTIANIZMUS--- Az a felfogás, amely szerint az Atya Jézust csak megkeresztelésekor fogadta fiává.

ADORATIO--- Imádás. Skolasztikus fokozatai--- Latreia, Hyperdulia, Dulia.

ADVENTUS--- Eljövetel, ádvent. Az egyházi esztendőnek a karácsonyt megelőző része, amely Krisztus eljövetelére készít elő.

ADVENTISTÁK--- Szekta, amely tanításának középpontjába Krisztus közelinek vélt eljövetelét állítja.

ADVOCATUS DIABOLI--- Az ördög képviselője. Szentté avatási perekben az a pap, aki a szentté avatandóra terhelő anyagot adja elő.

ADVOCATUS DEI--- Isten képviselője, aki a szentté avatandó védelmét látja el.

ADVOCATUS ECCLESIAE--- Az egyház képviselője peres vagy vitás ügyekben a világi hatóság előtt.

AEON, AIÓN--- Az időnek egy bizonyos szakasza, világkorszak, világ.

AEQUIVALENS--- Egyenlő értékű. Megfelelője valaminek.

Aequivocatio--- lat fil A beszédnek olyan módja, amelyben azonos kifejezés többféle tartalmat fejez ki (oJmwnuvmw", aequivoce, ekvivok).1 Ellentéte az univocatio.

AETIOLOGIA--- Az okokról, tudniillik a dolgok és jelenségek, okairól szóló tanítás.

AFFECTUS--- Szenvedély, indulat,erős érzelmi meghatározottság.

AFFINITAS--- Rokonság, vérrokonság, vérrokonságon alapuló házassági akadály.

AGAPE--- Szeretet, a hitből fakadó keresztyéni szeretet, de az a szeretet is, amellyel Isten szeret minket. Szeretetvendégség az őskeresztyén és az újabb kori magyar protestáns gyakorlatban.

AGENDA--- Teendők, tennivalók, egyházi szertartások könyve.

AGNOSTICISMUS--- Olyan nézet, amely szerint Istent és a dolgokat nem ismerhetjük meg lényegük szerint. Általában mindenféle biztos ismeret megszerzésének lehetőségében való kételkedés.

AGNUS DEI--- Isten báránya t.i. Jézus Krisztus. A mise és az úrvacsora egyik része.

AGRAPHA--- Íratlanok (Tsz.)-Agrafhon (Esz.) Jézusnak az evangéliumokban fel nem jegyzett szavai.

AKRIBIA--- Pontosság.

AKROMATIKUS--- Folyamatosan előadó tanítási mód. Ellentéte: az erotematikus.

AKTUÁLIS BŰN--- cselekedetbeli bűn. Ellentéte: a habituális bűn, vagyis az emberi természet bűnös állapota.

ALBA--- Fehér, fehér lenvászon miseing.

A LIMINE--- Eleve, kezdettől fogva.

allél--- biol Egy gén két vagy több különböző lehetséges formája, változata. FA

ALLEGORIA--- Képes beszéd, olyan beszédforma, amelynél a képsorozat minden mozzanata mögött egy másik, szellemi értelem húzódik meg.

 

Alliance--- (szövetség) 1851-ben a pápás törekvések elhárítására alakult Evangéliumi Alliansz--- Evangéliumi Szövetség. Utóbb felekezetközi protestáns, pietista jellegű mozgalommá vált. Mai fő tevékenysége a minden esztendő elején világszerte megrendezett alliansz-imahét.

ALMA MATER--- A tápláló, jóságos anya. Iskolákat, tanintézeteket szoktak így nevezni.

ALLOIOSIS--- Felcserélés, átváltás a beszédben; Zwingli és Kálvin szerint puszta nyelvi fordulat, ha a biblia 1. Krisztusra vonatkoztat olyasmit, ami az emberi természet vonása (Lk.24,26) 2. ha Krisztus egyik természetének tulajdonít valamit, ami valójában a másik természetre értendő (Jn.6,55). A Formula Concordiae rámutat (a VIII.cikkében) ennek a felfogásnak a súlyos következményeire.

 

Alzheimer-kór--- biol Időskori elbutulással járó betegség. Oka még nem pontosan ismert. Kialakulásában genetikai tényezők is szerepet játszanak. FA

AMANUEENSES DEI--- Isten írnokai. A verbális inspiráció tana szerint a bibliai könyvek szrzői a Szent Léleknek csupán az írnokai voltak.

AMEN--- Úgy legyen.

aminosavak--- biol A fehérjék építőkövei. Valamennyi fehérje számos aminosav láncszerű egymáshoz kapcsolódásával épül fel, melyek sorrendjét a DNS nukleotidsorrendje határozza meg. Az élővilág összes fehérjéjét 20 különböző aminosavból álló, általában néhány száz aminosavat tartalmazó láncok építik fel. FA

amniocentézis--- biol A magzatburok átszúrása - a hasfalon keresztül - a magzatvíz vizsgálata céljából. Az így nyert magzati sejtek fenntartása és tenyésztése során kromoszómavizsgálatok is elvégezhetők. FA

AMPHIKTYON--- Vallásos jellegű törzsközösség az antik világban.

ANABAPTISTÁK--- Újrakeresztelők. A reformáció korában keletkezett irányzat, felekezet, amelynek utódja a baptisták felekezete. (Ők ezt a nevet elutasítják)

ANACHORÉTA--- Remete.

ANAGOGE--- A Szentírásnak a győzelmes egyházra (Ecclesia triumphans) vonatkoztatott képies értelmezése. Képies értelmezés.

ANAKAPHALAIOSIS--- Befejezés, Összefoglalás, Krisztus üdvözítő művének tökéletességre vitele.

ANAKRONIZMUS--- Időszerűtlenség, korszerűtlenség, kortévesztés.

ANALOG--- Megfelelő.

ANALOGIA--- Hasonlóság.

ANALOGIA ENTIS--- A létező hasonlósága; a r.kat. tanítás szerint az isteni dolgok a létező, tehát teremtett dolgok ésszel is felfogható hasonlóságában tükröződnek.

A.FIDEI--- A hit hasonlósága; a reformátori tanítás szerint az isteni dolgokat csak hittel, a hiten keresztül ragadhatjuk meg.

ANAMNESIS--- Emlékezés. Az úrvacsorai liturgiában a szereztetési igék után Jézus halálára emlékeztető imádság.

ANATHEMA--- Eredetileg az isteneknek felajánlott áldozat; az egyházi szóhasználatban--- átok, kiátkozás.

ANCILLIA--- Szolgáló.

ANCILLA THEOLOGIAE--- A középkorban a filozófia mellékneve.

ANGELOLOGIA--- Az angyalokról szóló tanítás.

ANGELOLATRIA--- Angyalimádat, az angyalok tisztelete.

ANGELOPHANIA--- Angyaljelentés.

ANGLOKATHOLICIZMUS--- Az anglikán egyház Rómához hajló irányzata.

ANIMATIZMUS--- (anima: lélek) Az a felfogás,amely szerint az egész mindenség élettől áthatott.

ANNATÁK--- (annus:év) A pápai pénztárba befolyó évi járulékok.

ANNALES--- Évkönyv.

ANOMALIA--- Szabályellenesség, rendellenesség, visszásság.

ANOMOIOS-VALLÓK--- Radikális ariánusok, akik azt is tagadták, hogy Krisztus az Atyához hasonló (anhomoios= nem hasonló).

ANTAGONISMUS--- Ellentét, harc.

ANTEPENDIUM--- Függöny. Az oltár elsó részén függő szines, többnyire díszített kendő.

ANTHROPHOLOGIA--- Az emberről szóló tanítás.

ANTHROPOMORPH--- Emberhez hasonló.

ANTHROPOMORPHISMUS--- Emberi vonások vagy tulajdonságok Istenre vagy isteni lényekre ruházása, az istenség emberiesítése.

ANTHROPOPHAGIA--- Emberevés.

antibiotikum-rezisztencia--- biol Az antibiotikumok eredetileg egyes élőlények (többnyire gombák) által termelt, tehát természetes eredetű baktériumellenes anyagok voltak, melyek nagy részét ma már kémiai szintézissel állítják elő. Az antibiotikumok pusztító hatását kivédeni képes baktériumtörzseket nevezzük rezisztensnek, azaz ellenállónak. FA

antigén--- biol Nem gén, hanem olyan anyag, melyet a test immunrendszere mint idegent azonosít be. Arra készteti a test immunsejtjeit, hogy specifikus molekulákat (antitesteket) termeljenek, amelyek ártalmatlanná teszik az antigént. (Deutschland 1998/1, 30.)

ANTIMODERNIZMUS--- X.Pius pápa "Pascendi domini gregis" a. enciklikájában elítélte az u.n. "modernista" tanításokat,s 1910-ben elrendelte minden klerikus esküvel tartozik e tanításoknak ellene mondani.

Antimodernista eskü v.ö. modernizmus.

ANTROPOZOFIA--- Az indiai filozófiának Rudolf Steiner által továbbfejlesztett válfaja, amely azt állítja magáról, hogy az ember lényege, titokzatos erői és képességei felől magasabbrendű tudás birtokában van. V.ö. Teozófia.

ANTROPOCENTRIKUS--- Emberközpontú. Olyan felfogás, amely az embert helyezi gondolkodásának középpontjába. Ellentéte: Teocentrikus-Istenközpontú.

ANTIK--- Régi, ókori.

ANTIKRISZTUS--- Krisztus visszajövetele előtt megjelenő Álkrisztus. (vö. Mt.24,24.)

ANTILEGOMENA--- Olyan iratok, amelyeknek a KÁnonba való felvétele ellen tiltakoztak.

ANTINOMIA--- Ellentmondás értelmünk törvényei szerint.

ANTINOMIZMUS--- (nomos=törvény) Olyan irányzat, amely az ótestámentumi törvény érvényességét tagadja; olyan teológiai felfogás, amely az evangélium hírdetése mellet a törvény hírdetését feleslegesnek tartja;olyan felfogás, amely általában minden erkölcsi törvényt elvet.

ANTIPHONA--- Zenei oktava: váltakozó éneklés két különböző magasságú hang, vagy kar között; általában váltakozó éneklés a liturgiában lelkész, kar és gyülekezet között; keretvers, vagyis zsoltáréneklést (psalmodia) kezdő és záró vers.

ANTITHESIS--- Ellentétel. THESIS: Tétel. SZNTHESIS: Összetétel, egyesítés, magasabb egységben való összefoglalás.

ANTITRINITÁRIUSOK--- A Szentháromság tagadói, másként unitáriusok.

ANTITYPOS--- Az üdvösségtörténetben némely újszövetségi valóság ószövetségi előképe.

APOKALYPSIS--- Feltárás, kijelentés, kinyilatkoztatás. Olyan iratok neve, amelyek főként  az u.n. végső dolgokra, az utolsó ítéletre, a világ végére stb. nézve tartalmaznak kijelentéseket.

APOKALIPTIKA--- Fenti vonatkozású iratok gyűjteménye, ill. csoportja, a szent iratok között külön műfaj.

APOKALIPTIKUS--- Olyan személy, aki külön kinyilatkoztatás révén jut egyébként elrejtett ismeretek birtokába.

APOKATASTASIS--- Helyreállítás.

A.PANTON--- Mindenek helyreállítása. Olyan tanítás, amely szerint Isten a világ végén helyreállítja a dolgok eredeti, kezdeti rendjét, mindenkit üdvösségre juttat, a gonoszokat is.

APOKRYPHUS--- Elrejtett; az istentiszteleti használatból kivont vallásos, szent iratok megjelölése,amelyek nem kerültek a Szentírás könyvei közé. Ellentéte: kanonikus.

APOLOGIA--- Védelem, védelmező irat; az Ágostai Hitvallás Védőirata.

APOLOGETIKA--- A rendszeres teológiának az az ága, amely a keresztyén hit igazságainak védelmezésével foglalkozik.

APOLOGÉTÁK--- Az első századok keresztyénségének több teológusát hívták így, akik a pogány bölcselettel vitatkozva védték az egyházi tanítás igazságát. Justinus Martyr, Irenaeus, Tertullianus, Alexandriai Kelemen, Origenes.

APORIA--- Tanácstalanság, bizonytalanság, kétség.

A POSTERIORI--- A későbbitől; következtetés a követlezményektől az előzményekre, az okozatból az okra.

APOSTASIA--- Hitehagyás.

APOSTATA--- Aki a hitét megtagadta.

APOSTOL--- Küldött. Jézus kiküldött tanítvénya.

APOSTOLI ATYÁK--- Az I. és II. század egyházi írói és teológusai közül azok, akik hagyomány szerint az apostolok tanítványai voltak.

APOSTOLICA SUCCESSIO--- lat apostoli folytonosság vagy apostoli utódlás

APOSTOLICUM--- Apostoli hitvallás, másként a "Hiszekegy".

APOSTOLOS--- Az Újszövetség második része: Az Apostolok cselekedeteiről szóló kőnyv és az apostoli levelek.

APOTHEOSIS--- Istenülés, megdicsőülés.

A.POTIORI--- A főrész felel, t.i. valamely dolog megnevezése a főrészről.

APPLICATIO--- Alkalmazás; a tétel gyakorlati és személyhez szóló alkalmazása a prédikációban; a bűnbocsánat személyhez szóló alkalmazása a gyónásban.

APPROPRIATIO--- Tulajdonítás; a középkori teológia tanítása, amely szerint a Szentháromságot megillető isteni tulajdonságok és cselekmények a három személy közül egyiknek külön is tulajdoníthatók.

APPROBATIO--- Megerősítés, hitelesítés, engedélyezés.

APPROBATUR--- Engedélyezve.

A PRIORI--- A filozófiában a tapasztalást megelőző, kezdettől fogva bennünk levő ismeret; Kant szerint a tiszta észből nyert általános érvényű ismeret. Ellentéte: a posteriori.

APSIS--- A templomtér félköralakú vagy többszögletű lezárása, amely a szentélyt többnyire magában foglalja.

ARBITRIUM--- Elhatározó képesség, akarat. LIBERUM A.: Szabad akarat. SERVUM A.: Megkötött, szolga akarat.

ARCHAEOLOGIA--- Régiségtan, a régiségekkel foglalkozó tudomány.

ARCHAIKUS--- Régi, régies.

ARCHAISZTIKUS--- Régieskedő.

ARCHAIZÁLÓ--- Régiesítő.

ARCHIDIAKONUS--- Az óegyházban a püspök után következő első pap; a r.kat. egyházban ma is használt papi rendfokozat.

ARCHIMANDRITA--- A keleti orthodox egyházban több kolostor fölött felügyeletet gyakorló apát.

ARCHIVUM--- Irattár, levéltár.

AREOPAGITÁK--- Dionysios Areopagita (500 k.) hívei, akik az egyháza tanítást újplatonikus misztikával keverték.

ARGUMENTUM--- Érvelés.

ARGUMENTUM E SILENTIO--- Érvelés azzal, hogy az illető dologról nem esik szó.

ARGUMENTATIO--- Bizonyítás.

ARIANIZMUS--- Arius (Areiosz alexandriai presbiter, IV.sz.) tanítása, amely szerint Krisztus nem egyenlő lényegű az istenségben Atyával, hanem csak hasonló az Atyához, teremtett isteni lény. Ellenfele Athanasius (Atanáz) volt, akinek tanítását az egyház elfogadta.

ARIÁNUS--- Az Ariusról (Areiosz) elnevezett ( ariánizmus követője.

ARMINIÁNUSOK--- Arminius leydeni teológiai professzor (XVII.sz.) követői, akik nem fogadták el Kálvin predestináció tanát.

ARTES LIBERALES--- Az ókorban a szabad férfiak műveltségéhez tartozó tudományok; a középkorban a facultas artiumon tanított hétféle tudomány.

ARTICULUS--- Cikk, hitcikkely.

A STANTIS ET CADENTIS ECCLESIAE--- Hitcikkely, amellyel áll vagy bukik az egyház, t.i. a kegyelemből való megigazítás tana.

ASCENSIO--- A mennybemenetel, Krisztus mennybemenetele.

ASEBEIA--- Istentelenség.

ASEITAS--- Istennek puszta önmagából eredő léte. GGy

ASKESIS--- Gyakorlat, önmegtartóztatás, önsanyargatás.

ASPERSIO--- Meghintés; keresztelésnél a vízzel való meghintés. Ellentéte: Immersio: bemerítés.

ASSISTENS--- Segéd, segédkező személy, valamely egyházi szertartásnál segédkező pap.

ASSISTENTIA--- Segédlet, részvétel.

ASSISTENTIA ACTIVA--- Cselekvő részvétel

ASSISTENTIA PASSIVA--- Passzív részvétel, amikor pl. a r.kat. pap házasságkötésnél csupán tudomásul veszi a felek házasságkötési szándékát (megegyezését, consensusát).

ASPIRANS--- Pályázó; ma--- tudományos fokozatra készülő.

ASSUMPTIO--- Az emberi természet felvétele; Jézus Krisztus aktusa, amellyel isteni személye Mária méhében magára vette az emberi formát, természetet.

A.MARIAE--- Mária testi mennybevitele, a legújabb r. kat. dogma (1950).

ASTROLOGIA--- Csillagjóslás.

ASTRONOMIA--- A csillagászat tudománya.

ATHANASIANUM--- Valószínűleg a VI.sz.-ból származó és tévesen Athanasiusnak (+373) tulajdonított óegyházi hitvallási irat; kezdőszavairól--- Symbolum Quicunque.

ATHEISMUS--- Istentagadás.

ATRIBUTUM--- Ismertetőjel, lényeges, megmaradó tulajdonság.

ATTRITIO--- Töredelem. A skolasztika szerint az elégtelen, pusztán büntetéstől való félelemből eredő bűnbánat. Ellentéte--- Contritio--- Az Isten iránti szeretetből fakadó igazi bűnbánat.

AUCTORITAS--- Tekintély.

AUDITIO--- Hallomás, hangok érzékfeletti úton való tudomásulvétele, a látomás (visio) párhuzamos fogalma.

AUDITORIU--- Előadóterem.

AUGUSTANA--- t.i. CONFESSIO A.--- Az Ágostai Hitvallás. Az augsburgi (magyarul--- ágostai) birodalmi gyűlésen 1530-ban felolvasott hitvallási irat, a lutheri reformáció egyházának fő hitvallási irata.

AUTENTIKUS--- Hiteles, megbízható.

AUTODAFÉ--- A hit cselekedete ( a latin actus de fide-ből ); az inkvizíció ítéleteinek nyilvános, ünnepélyes kihírdetése és végrehajtása.

AUTOKEPHAL--- Önálló, önkormányzatú, a keleti orthodox egyházban azon egyháztestek autokefál egyházak, amelyek más országbeli patriarkától függetlenek.

AUTONOMIA--- Öntörvényadás, önkormányzat; autonom ember, aki nem ismer maga felett isteni tekintélyt.

AUTOPSIA--- Szemtanuság.

AXIOLOGIA--- Az értékekről szóló tanítás.

AXIOMA--- Olyan alaptétel, amely nem szorul bizonyításra, mert önmagában is érthető, elfogadható.

ASZEITÁS--- a se (lat), aseitas, aus sich (ném); másoktól független, önmagából való lét(e Istennek). RA

 

B-Life--- ang biológiai (természetes) élet

BACCALAUREUS--- A XIII.sz.-tól kezdve akadémiai fokozat, amely viselőjét egyetemi előadások tartására jogosította.

BAPTISMA, BAPTISMUS--- Keresztség.

BAPTISTA--- Keresztelő; az olyan felekezetek neve, amelyek a gyermekkeresztséget elvetik és ezért a hozzájuk bettérő felnőtteket újra keresztelik. Ezért újrakeresztelőknek (anabaptista) is nevezik őket.

BAPTISTERIUM--- Keresztelő medence, esetleg k. kápolna.

BARETT--- Sapka, süveg. A XV.sz. óta a papi süveg neve.

BASILIKA--- Csarnok az ókori Athénben, az Archon Basileus székhelye; ókori, görög, római városok ítélkező-és vásárcsarnoka; óegyházi templomépítési forma.

BENEDICTIO--- Áldás, megáldás, Isten kegyelmébe ajánlás.

BENEDICTUS--- Zakariás éneke a Vulgata szövegének kezdőszava szerint ( Lk 1,68 kk.).

BENEFICIUM--- Jótétemény, adomány, juttatás.

BENEFICIA CHRISTI--- Krisztus megváltó művánek ajándékai, gyümölcsei.

BIBLICITÁS--- Írásszerűség.

BIBLICIZMUS--- Teológiai irányzat, amely egyoldalúan és kizárólagos módon a Biblián tájékozódik.

BIGOTT--- Vakbuzgó.

BILOCATIO--- Egyidejű testi jelenlét két különböző helyen.

biotechnológia--- biol Élőlények, sejtek vagy azok alkotórészeinek felhasználása ipari célra, valamely termék előállítására. Noha a biotechnológia az emberiség igen régi tevékenysége (bor-, sör-, sajtkészítés), szokás néha modern biotechnológiaként csak azokat az eljárásokat összefoglalni, amelyeket a génsebészet vagy más modern genetikai technikák tesznek lehetővé. FA - A biokémia, a mikrobiológia és az eljárástechnika integrált alkalmazása. Célja a mikroorganizmusokban, sejt- és szövetkultúrákban és ezek részeiben rejlő lehetőségek technikai alkalmazása. (Deutschland 1998/1, 30.)

BLASPHEMIA--- Szadalmazás, gyalázás, istenkáromlás.

BOGOMILOK--- Dualista felfogást hirdető szekta a középkorban, főként a Balkánon.

BONA FIDE--- Jóhiszemű.

BONA VOLUNTAS--- Jóakarat.

BRACCHIUM SAECULARE--- A világi, állami hatalom.

BREVE--- kevésbé ünnepélyes formájú pápai okirat, körlevél.

BREVIÁRIUM--- Papi imádságos könyv szentírási szakaszokból, az egyházatyákból  és a szentek életéből összeállítva.

BROAD CHURCH--- Széles egyház; szabadelvő anglikán egyházi irányzat.

BUCHMANIZMUS--- Ld. Oxfordizmus.

BULLA--- Ünnepélyesebb pápai okirat, körlevél. Bulla eredetileg az  irat zsinóron függő pecsétjének a neve

 

 

CAESAROPAPISMUS--- Olyan államegyházi rendszer, amelyben az egyház feje az államfő.

CALAMI SPIRITUS SANCTI--- A Szent Lélek írótollai. Így nevezte a bibliai szerzőket a verbális inspiráció tanítása.

CALIXTINUSOK--- Kelyhesek, a husziták mérsékeltebb iránya.

Cantate lat. Énekeljetek! A húsvét utáni 2. vasárnap neve az óegyházi liturgia introicusa szerint: "Cantate Domine..." (Zsolt.98,1).

CARITAS--- Szeretet; a r.kat. teológiában az Isten és a felebarát iránti szeretet terminusa.

CATENA--- Lánc; lánckommentár. Az egyes bibliai helyekhez különböző magyarázók megjegyzéseit egymás után felsoroló írásmagyarázati mű.

CAEREMONIALE--- A r.kat. egyház szertartáskönyve.

CEREMONIA--- Szertartás, előírásszerűen elvégzett istentisztelet.

CHALCEDONENSE--- A kalkedomi zsinaton (451) alkotott hitvallás Krisztus két természetéről.

CELEBRÁL--- Végez, tart (istentiszteletel, misét).

CHARACTER INDELEBILIS--- R.kat. tanítás szerint a papi személyek eltörölhetetlen jellege, amelyet a felszentelés ad. Ugyanilyen eltörölhetetlen (elveszíthetetlen) jelleget ad a keresztség és a bérmálás is.

CHORUS--- Körtánc; énekesek kara, amely eleinte csak klerikusokból állt; a középkor óta a templom oltártere, mint a klérus helye; ma az evangélikus templom karzata.

CHARISMA--- Kegyelmi ajándék.

CHILIASMUS, KILIAZMUS, MILLENARIZMUS--- Krisztus ezeréves uralmának, országlásának várása, végleges visszajövetele (parusia) előtt. (Jel.20,4 kk.).

CHORAL--- Liturgikus ének, evangélikus gyülekezeti ének.

CHRISMA--- Kenet.

CIBORUM--- Baldachinszerű oltárfelépítmény, melyben az úrvacsorai ostyatartót felfüggesztették; fali ostyatartó szekrény, a XV.sz. óta úrvacsorai ostyatartó.

CILICIUM--- Durva szőrcsuha. Vezeklő öv.

CINGULUM--- A r. kat. papi miseöltözet öve; papi öv.

CIONIZMUS--- Zsidó mozgalom, amelynek az a célja, hogy Palesztínát a zsidó nép otthonát (Sion hegyét), visszaszerezze.

CIRCULUS VITIOSUS--- Vétkes kör. Hibás bizonyítás, amely azzal bizonyít, amit bizonyítani kellene ( más a neve a logikában:petitio princii vagy idem per idem ). Az ok és az okozat végzetes összefüggése, amelyben az okozat növeli az ok hatóerejét.

CIRCUMCISIO--- Körülmetélkedés.

CIRILL--- lásd: Kürillosz, alexandriai (Szent)

cisztikus fibrózis: biol Elsősorban a tüdőt és a légutakat érintő, igen súlyos monogénes örökletes betegség. FA

citogenetika--- biol A genetika és a citológia (sejttan) módszereivel genetikai problémákat vizsgáló tudomány. FA

citoplazma--- biol A sejtnek a sejtmag és a sejtet kívülről burkoló sejthártya közötti része. FA

citokinek--- biol A növekedési faktorok egyik csoportja (eritropoietin, interleukinek, interferonok, növekedési hormon stb.). FA

CIVITAS DEI--- Isten városa, birodalma; Augustinus fontos teológiai fogalma. Ellentéte: CIVITAS DIABOLI--- Az ördög városa, birodalma. (Augustinus egyik fő műve--- De civitata Dei )

clausula Petri--- ApCsel 5,29

CODEX JURIS CANONOCI--- A r. kat. egyház rendszerezett kánonjogi könyve, törvénykönyve 1917-ből.

COELIBATUS--- Papnőtlenség.

COENA DOMINI--- Az úrvacsora. 

cogite intrare (lat) kényszerítsd bemenni (Augustinus), vö. Lk 14,23: compelle intrare

COGNITIO--- Ismeret.

C. DEI--- Isten ismerete.

C. DEI NATURALIS--- I.megismerése az értelem segítségével.

C. DEI SUPERNATURALIS--- I. megismerése a kinyilatkoztatásból.

COLLEGIA PIETATIS--- A pietizmus mozgalmának építő célzatú magánösszejövetelei.

COLLEGIUM--- Testület. Benntlakásos tanintézet. Főiskolai előadás.

COMMA JOANNEUM--- Az 1Jn 5,7 kk.-ben található, a IV. sz.-ból származó betoldás.

COMMEMORATIO--- Megemlékezés; a misekánon egyik része, megemlékezés azokról, akikért a miséző könyörög.

commercium admirabile: lat boldog csere, csodálatos csere (vö. KERESZTY Rókus, Jézus Krisztus (1995), 175.)

COMMUNICANS--- Az úrvacsorával élő.

COMMUNICATIO IDIOMATUM--- Krisztus két természetének, az isteni és az emberi természetnek belső közössége olyan módon, hogy a két természet kölcsönösen közli egymással tulajdonságait.

Communicatio SUB UTRAQUE SPECIE--- Mindkét szín alatt (kenyér

és bor) való úrvacsoravétel.

COMMUNIO--- Közösség; az úrvacsoravétel aktusa. 

COMMUNIO SANCTORUM--- Szentek közössége; valószínű, hogy eredetileg az egyház szent javaiban, főleg az úrvacsorában való részesedést jelentette; később a "szenteknek" vagyis az egyház tagjainak közössége.

COMPLETORIUM--- A r. kat. papi és szerzetesi, mindennapra szóló, imádságok rendszerét lezáró liturgikus esti imádság (v.ö."hórák").

CONCILIUM--- Zsinat.

Concilium GENERALE--- Egyetemes zsinat.

CONCLUSIO--- Befejezés, lezárás, a következtetés zárótétele.

CONCORDIA--- Egyetértés; több hitvallási irat neve. Legfontosabb a FORMULA CONCORDIAE (1577, Egyességi Irat). Az evangélikus hitvallási iratok gyűjteménye a KONKORDIA-KÖNYV, a LIBER CONCORDIAE (1580, az Egyességi Könyv).

CONCRETUM--- Összenőtt, összesűrűsödött; a lényeg és a forma egysége a skolasztikus teológiában; a valóságos, térgyi, érzékelhető adottság.

CONCUBINATUS--- Ágyasság; a római birodalomban törvényesnek tekintett együttélés különböző társadalmi osztályokhoz tartozófelek között.

CONCUPISCENTIA--- Kívánság, gonosz vágy; az eredendő bűn egyik mozzanata az emberben. Lehetséges fordítása: rendetlen vágy (KERESZTY Rókus, Jézus Krisztus, 1995, 353.), vagy: bűnből eredő és bűnre késztető hajlam, az emberben még a keresztség után is megmaradó hajlam, amely a bűnből származik és a bűnre vezet, bűnre való hajlam.

CONCURSUS DIVINUS--- Isteni együtthatás. A régi lutheri dogmatika tanítása, amely szerint minden történésben Isten a háttérben maradó, elsődleges ok.

CONDESCENDENTIA--- Isten kegyelmes leereszkedése az emberhez.

CONFESSIO--- Bűnvallás, gyónás, hitvallás; hitvallási irat;

CONFESSIO AUGUSTANA--- Ágostai Hitvallás (Augsburg, 1530).

Confessio BELGICA--- Holland hitvallási irat (1561), 1566 óta a holland reformátusok hitvallási irata.

Confessio GALLICANA--- A francia hugenották hitvallási irata (Párizs, 1589).

Confessio HELVETICA PRIOR--- A svájci reformátusok először keletkezett hitvallási irata (1536).

Confessio HELVETICA POSTERIOR--- Az u.n. 2. helvét hitvallás, amelyet Bullinger fogalmazott meg, 1562-ben. Ez jutott általános tekintélyre a református egyházban, Svájc, Franciaország, Magyarország, Skócia területén és másutt.

Confessio MONTANA v. HEPTAPOLITANA--- Bányai, ill. hétvárosi hitvallás, hét felsőmagyarországi bányaváros hitvallási irata (1559).

Confessio ORTHODOXA--- Mogilas Péter (+1647) kievi metropolita hitvallása.

Confessio PENTAPOLITANA--- Ötvárosi hitvallás; öt felsőmagyarországi város hitvallási irata (1549).

Confessio SCEPUSIANA--- Szepesi hitvallás (1569).

Confessio TETRAPOLITANA--- Négy felsőnémetországi város hitvallása, amelyet Bucer és Capito készített az augsburgi birodalmi gyűlésre.????

CONFESSOR--- Hitvalló; így hívták az üldözések idején azokat a keresztyéneket, akik hitüket bátran megvallották.

CONFITEOR--- Közös bűnvallás a liturgiában, kezdőszava szerint.

CONFUTATIO--- Cáfolat; annak az iratnak a címe, amelyet a r.kat. teológusok készítettek az augsburgi birodalmi gyűlésen az Ágostai Hitvallás cáfolására.

CONGREGATIO--- Egyesülés, gyülekezet; testület pl. a bíborosok testülete; olyan r.kat. szervezetek, amelyek alapszabályszerűen valamely egyházi munkának szentelik magukat.

C.SANCTORUM--- A szentek, t.i. az egyház tagjainak gyülekezete.

CONGRESSUS--- Gyűlés, összejövetel.

CONSCIENTIA--- Lelkiismeret.

Conscientia PAVIDA--- Megrettent lelkiismeret.

Conscientia PERSAEXA--- Megzavart lelkiismeret.

CONSECRATIO--- Szentelés, megszentelés; a r.kat. tanítás szerint természetfeletti erők közlése valamely tárggyal a papi szó hatalma révén; a misében az elemek (kenyér és bor) megszentelése (v.ö. Transsubstantiatio); az evangélikus úrvacsorai szertartásban az úrvacsora szereztetési igéinek elmondása az elemek felett.

CONSENSUS--- Megegyezés.

CONSENSUS QUINQEUSAECULARIS--- Az I-V: sz. egyházának tanításbeli megegyezése, egysége. Az újabbkori egyházi egységet kereső mozgalmaknak egyik jelszava volt, hogy ehhez a megegyezéshez, mint alaphoz kellene visszanyúlni.

CONSENSUS TIGURINUS--- A zürichi megegyezés, amely 1549-ben Bullinger fáradozásának gyümölcseként létrehozta a francia és német-svájci reformátusok egységét.

CONSERVATIO--- Megőrzés; Isten kegyelmének megőrző, világot fenntartó munkája.

CONSILIA EVANGELICA--- Evangéliumi tanácsok; r.kat. tanítás szerint a parancsolatokon felül ezeknek a tanácsoknak a megtartásaérdemeket szerez.

CONSISTORIUM--- ld.KONZISZTORIUM

CONSUETUDO--- Szokás, szokásjog.

CONSUMMATIO MUNDI--- A világ vége.

CONSUMMATUM EST--- Elvégeztetett (Jn.19,30)

CONSTANTINOPOLITANUM--- A níceai hitvallásnak a konstantinápolyi

(381) zsinaton elfogadott, bővített alakja.

CONTRADITIO IN ADIECTO--- Önmagában való ellentmondás.

CONTRACTIO CORDIS--- Szívbéli bűnbánat; skolasztikus eredetű kifejezés a tökéletes bűnbánatra, amely a bűn feletti szonorúságból és az Isten iránti szeretetből fakad. A megtérés első mozzanata.

CONVERSIO--- Megtérés, áttérés egyik felekezetből a másikba.

CONVERTITA--- Megtérő, betérő, áttérő.

COOPERATIO--- Együttműködés Isten és a teremtmény között (v.ö. még CONCURSUS; SYNERGISMUS)

CORAM DEO--- Isten színe előtt.

CORPUS CHRISTI--- Krisztus teste.

CORPUS CHRISTI MYSTICUM--- Krisztus titokzatos teste az egyház.

CORPUS CHRISTI PERMIXTUM--- Az egyház, amelyben igazak és gonoszok együtt vannak.

CORPUS CHRISTIANUM--- Az egész keresztyénség; a középkorban az egész keresztyén társadalmat jelentette, ami kb. egyenlő volt az u.n. művelt nyugattal, amelynek a feje és kormányzója a pápa volt.

CORPUS DOCTRINAE--- Hitvallási tekintélyű iratok gyűjteménye; a Liber Concordiae előtt sok ilyen gyűjtemény volt a reformáció területén használatban.

CORPUS IURIS CANONICI--- A kénonjog gyűjteménye; a r.kat. egyház kánonjogának gyűjteménye.

CORPUS REFORMATORUM--- A reformátorok iratainak gyűjteménye. Rövidítve--- C.R.

CORREDEMPTRIX--- Társmegváltó (nőnemű szó) Mária címe és rangja a legújabb r.kat. teológiában.

CREATIO EX NIHILO--- A semmiből való teremtés.

CREATIO PRIMA--- Első teremtés, a világ anyagának a megteremtése.

CREATIO SECUNDA--- Második teremtés, az anyag megformálása, a lények és a dolgok megteremtése.

CREATIO CONTINUA--- Állandó teremtés.

CREDO--- Hiszek; az Apostoli Hitvallás neve, latin kezdőszava szerint.

CREDO QUIA ABSURDUM--- Hiszem, mert lehetetlen; Tertullianusnak tulajdonított mondás.

CREDO UT INTELLIGAM--- Hiszem, hogy megértsem; Canterbury-i Anselmus mondása.

CRUX INTERPRETUM--- A bibliamagyarázók keresztje; valamely nehezen érthető és magyarázható Szentírási hely.

CRUX THEOLOGORUM--- A teológusok keresztje; a teológia legnehezebb kérdései.

SUB CRUCE TECTA--- A kereszttel eltakarva; Luther sokat használ kifejezése.

csírasejtvonal-terápia--- biol A pete- vagy az ivarsejtekben, illetve a megtermékenyített petesejtekben lévő DNS-szakaszok (gének) célirányos megváltoztatása. A génállomány ennek megfelelő módosulásai átöröklődnek a következő nemzedékekre. (Deutschland 1998/1, 30.)

CUR DEUS HOMO?--- Miért lett az Isten emberré? -Canterbury Anselmus főművének a címe.

CURIA--- Udvar; a pápai udvar, különösen a főbb pápai hivatalok.

CURA PASTORALIS vagy CURA ANIMARUM--- Lelkipásztorkodás, lelkigondozás.


D

dajkaterhesség--- biol Ha nem fejlődik méh vagy fiatal korban eltávolították, illetve terhesség befogadására alkalmatlan, de petesejtet termelő petefészek van, a nőnek genetikailag saját gyermeke kizárólag oly módon lehet, hogy a tőle eltávolított petesejtet in vitro megtermékenyítik, és a préembriót más nő méhébe beültetik. A terhességet kihordó nő az újszülöttet átadja a genetikai anyának. Ezt nevezik teljes dajkaterhességnek. Amennyiben a petesejt is a terhességre vállalkozó nőtől származik, részleges dajkaterhességről van szó. FA

DAMNAMUS--- Kárhoztatjuk; egyházi kifejezés a téves tanítások elvetésére.

DARBYSMUS--- Darby (+1882) angol lelkész szektája, aki a Lélek közvetlen vezetésére akarta mozgalmát alapítani.

Dasein--- fil ittlét, jelenvalólét (Heidegger fogalma).

D.D.= DOCTOR OF DIVINITY--- A teológia doktora; angol szóhasználat szerint a címet viselő után kerül.

debitum conjugale---  házassági tartozás, házastársi kötelesség

DECALOGUS--- A tízparancsolat.

DECANUS--- Dékán; az egyházmegye vezető lelkésze (esperes); egyetemi fakultás (tudománykar) vagy más főiskola, akadémia vezetője.

DECRETALE--- Pápai rendeletek és általában egyházi döntvények neve.

DECRETUM--- Határozat.

D.GRATIANI--- Gratianus szerzetes (1104 k.) egyházjogi műve.

DEDUCTIO--- Az egyedi levezetése az általánosból (deduktív módszer). Ellentéte: Inductio.

defectus fidei Ellentéte lehetne: redundantia fidei (Csepregi Zoltán javaslata).

DEFECTUS IUSTITIAE--- Az eredeti igazság hiánya, vagyis az embernek a bűnbeesés utáni állapota.

defenesztráció--- lat ablakon való kidobás (a cseh történelemben ismételten ilyen módon végeztek a politikai ellenfelekkel.

DEFENSOR FIDEI--- A hit védelmezője, az angol király címe.

Defensor Pacis--- A béke védelmezője: Paduai Marsilius könyvének címe, amelyben a világi hatalomnak az egyházitól való függetlenségét tanítja (1324).

DEGRADATIO--- Rangfosztás fegyelmi úton.

DEIPARA--- Istenszülő, Isten anyja; Mária állandó jelzője.

Görögül---THEOTOKOS.

DEISMUS--- Felvilágosodás korabeli kifejezés arra a nézetre, amely elismeri ugyan Isten létét, de tagadja azt, hogy Isten beavatkozik a világ folyásába.

DECLARATIO--- Kijelentés, kihírdetés, beismerés.

DELICTUM--- Vétek.

DEMIURGOS--- Alacsonyabbrendű, külön teremtő istenség, az óegyházi szekták tanításában.

DÉMON--- Gonosz szellem, félisten, istenség.

DÉMONIKUS--- Ördögi megszállott.

DÉMONIZMUS--- Szellemhit.

DENARIUS PETRI--- Péterfillér; pápai jövedelmi forrás.

DENOMINÁCIÓ--- A felekezetek neve az angolszász egyházi életben.

DEO GRATIAS--- Hála Istennek!

DEO VOLENTE--- Ha Isten is úgy akarja!

DESPRECATIO--- Bűnbánati áhitatosság, könyörgés; úrvacsorára előkészítő istentisztelet ill. áhitatosság.

DE PROFUNDIS--- "A mélységből..." kiáltok hozzád Uram.(Zsolt.130,1)   A r.kat. gyászmise része.

DESCENSUS AD INFEROS--- Krisztus pokolra szállása (I.Pét.3,19; 4,6).

DETERMINIZMUS--- Nézet, amely szerint az ember sorsa és akarata Isten vagy más felsőbb hatalom által előre meg van határozva. Ellentéte---Indeterminizmus.

DEUS ABSCONDITUS--- Az elrejtőzködő Isten (Ézs.45,15).

DEUS REVELATUS--- A Krisztusban kinyilatkoztatott Isten.

DEUS EX MACHINA--- Képies kifejezés valamely nehéz helyzet hirtelen és erőltetett megoldására; az ókori színjátékokban szoktak a mitológiai istenek valamilyen meglepő módon a sűllyesztőből )machina) előbukkanni a bonyodalom megoldására.

DEUS SIVE NATURA--- Isten illetőleg a természet; Spinoza panteistatanítása.

DEUTEROÉZSAIÁS--- Második Ézsaiás; az Ézsaiás próféte neve alatt ismert könyv 40-55. (65) fejezeteinek valószínű szerzője, akinek nevét közelebbről nem ismerjük.

DEUTEROKANONIKUS IRATOK--- Azok a szent iratok, amelyeknek a kánonhoz tartozása vitatott.

DEUTERONOMIUM--- Mózes V. könyvének neve.

dezoxiribonukleinsav (DNS)--- biol Az élőlények öröklési anyaga. Dezoxiribonukleotid egységek egymáshoz kapcsolódásával felépülő, többnyire kettős láncú óriásmolekula. FA - A genom vegyi szerkezetének neve. A sejtmagban lévő - az ember esetében két méter hosszú - óriásmolekula tartalmaz minden információt a testformákról, -funkciókról és -tulajdonságokról. (Deutschland 1998/1, 30.)

dezoxiribonukleotid--- biol A DNS-láncokat alkotó alapegység, amelyben az öt szénatomos cukor dezoxiribóz. FA

DIAKONUS--- Szolga; a r.kat. egyházban alsó papi fokozat; az

evangélikus egyházban néhol a másodlelkész címe, egyébként nem lelkész képesítésű, de főfoglalkozású gyülekezeti munkásokneve.

DIAKONISSZA--- Intézeti (anyaházi) kiképzést nyert és kötelékbenlévő gyülekezeti női munkások.

DIAKONIA--- Egyhái szeretetszolgálat.

DIALEKTIKA--- A tárgyalás, a bizonyítás művészete, amely az ellentétek felmutatásán keresztül vezeti tovább a gondolkodást olyan módon, hogy az ellentéteket egy magasabb egységbe foglalja. Ellentétekben való gondolkodás.

DIALEKTIKUS TEOLÓGIA--- A teológiai gondolkodásnak az a módja, amely szerint érvényes teológiai igazságokat csak két egyidejűleg egymásnak ellentmondó állítás formájában tudunk kimondani.

DIASPORA--- Szórvány; eredetileg a Palesztínán kívül élő zsidóság megjelölése. Ma diaspórának nevezzük a más vallású tömegek között elszórtan élő szervezetlen, vallási kisebbséghez tartozó csoporotkat.

diastasia--- meghasonlás

DINAMISZTIKUS MONARCHIANIZMUS--- Óegyházi eretnekség, amely Isten egyedülvaló istenségét olyan módon akarta megőrizni, hogy Krisztust csak isteni erővel (dynamis) felruházott embernek vallotta. (adoptianizmus).

DING AN SICH--- fil ném magánvaló

divinisatio--- lat átistenülés (vö. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma: A megváltás teológiájával kapcsolatos néhány kérdés. Fordította Vanyó László. Szent István Társulat: Budapest, 1997. 63 o. (Római dokumentumok VII.)

DNS (dezoxiribonukleinsav)

DOGMA--- Az egyház igehírdetésének, illetve az egyház közös hitének lényeges tartalma és az ezt kifejező tételek ("hittételek"); az egyház tanításának összefoglaló neve is.

DOGMATIKA--- Az egyház tanításának rendszeres előedása, másnéven "hittan", mert hitünk tartalmáról szól; a rendszeres teológia egyik fő ága.

DOGMATIZMUS vagy DOGMATICIZMUS--- Dogmák kritika nélküli átvétele és használata.

DOKETIZMUS--- Gnosztikus tévtanítás, amely szerint Krisztusnak csak látszatteste volt.

DOKTRINÉR--- Tudákos, iskolás, elméleti.

DÓM--- Ház, Isten háza, később főtemplom (püspöki ill. érseki). Másnéven: Katedrális vagy münszter.

DOMINICA--- T.i. Dies, az Úr napja; a vasárnap ősi neve.

D. IN ALBIS--- Fehér vasárnap, húsvét utáni első vasárnap, amikor a óegyházi rendtartás szerint az ünnepen megkereszteltekutoljára viselték fehér keresztelési ruhájukat.

DOMINUS AC REDEMPTOR NOSTER--- A bulla kezdőszavai, amellyel XIV.Kelemen pápa a jezsuita rendet feloszlatta 1773-ban.

DONATIZMUS--- Donatus karthágói püspök (316-tól) irányzata, amely szigorú egyházfegyelmet és aszketikus erkölcsi magatartást követelt, sőt a szentségek érvényességét is a kiszolgáltató személyes szentségétől tette függővé.

DONUM PERSEVERANTIAE--- Az állhatatosság kegyelmi ajándéka; Augustinustól származó tanítás, amely szerint a Szentlélek megtartja a kiválasztottakat kegyelmi állapotukban, ebből csak átmenetileg eshetnek ki.

DONUM SUPERADDITUM--- A természetünket kiegészítő kegyelem ajándéka; skolasztikus tanítás szerint az ember ezt kapta a bűnbeesés előtti eredeti állapotában és et tette képessé a bűntelenségre.

DO UT DES--- Adok, hogy te is adj; az a magatartás, amikor az ember áldozataival, kegyes gyakorlataival stb. meg akarja vásárolni az istenség jóindulatát és oltalmát.

DOXOLOGIA--- Dicsőségmondás, dicsőítés; a liturgiában Isten dicsőítése. A Miatyánk befejező része.

DUALIZMUS--- Kettőselvűség. Az a vallási képzet, mely szerint két istenség van: jó-rossz, teremtő-megváltó, felvilági-alvilági stb.; általánosságban a test-lélek, anyag-szellem kettősségének elve.

DYOPHYSITIZMUS--- Krisztus isteni és emberi kettős természetéről szóló tanítás, az egyház hivatalosan elfogadott tanítása. Ellentéte: monophysitismus.

DYOTHELEISMUS--- Óegyházi tanítás, amely szerint Krisztusban két természetének megfelelően két akarat is volt. Ellentéte: monotheletismus.


E

EBED-JAHVE--- Isten szolgája; Deuteroézsaiás könyvének titokzatosalakja.

EBIONITÁK--- Szegények; zsidó-keresztyén felekezet az őskeresztyénségben.

ECCE HOMO--- Íme az ember! (Jn.19,15)

ECCLESIA--- Gyülekezet, egyház, templom.

ECCLESIA MILITANS--- A küzdő egyház, a földön élő egyház..

Ecclesia TRIUMPHANS--- A győzelmes egyház, az Isten színe előtt élő mennyei gyülekezet.

Ecclesia VISIBILIS--- A létható egyház, az egyházi szervezet.

Ecclesia INVISIBILIS--- A láthatatlan egyház, a hívők közössége, amelyet csak Isten ismer.

Ecclesia PROPRIE DICTA--- A szoros értelemben vett egyház.

Ecclesia LATE DICTA--- A tágabb ételemben vett egyház.

ECCLESIASTICUS--- A Vulgátában Jézus Sírák könyvénak a címe.

ECCLESIOLA--- A gyülekezeten belül az igazán hívők köre, rajongó felfogás szerint.

EDICTUM--- Rendelet, parancs.

EDITIO PRINCEPS--- Első kiadás, könyvek első kiadása.

EFFICACIA--- Hatályosság, foganatosság, hatóerő.

Egységtitkárság, Vatikáni ~. XXIII. János pápa alapított1960-ban, utóda 1988-tól A Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács.

EKKLESIATES--- A prédikátor könyvének görög címe.

EKKLESIOLOGIA--- Az egyházról szóló tanítás a rendszeres és a gyakorlati teológiában.

EKKLESIASTIKA--- Az egyház életét és szolgálatát leíró és rendszerező tudomány.

EKLEKTIKUS--- Válogató.

EKLEKTICIZMUS--- Olyan irányzat, amely nem épít fel önálló rendszert, hanem más rendszerekből válogatja ki azt, amit jónak lát.

ELECTI---A kiválasztottak.

elégtétel, helyettes elégtétel--- satisfactio, satisfactio vicaria

ELEISON--- Könyörülj!

ellenanyag--- biol Fehérjemolekula, amelyet a szervezet az antigén bejutása után termel, és szerepe az antigén hatástalanítása. FA

ELYSIUM--- A görög mitológiában az örök tavasz hona, a boldogok helye az alvilágban.

EMANATIO--- Kiáradás; az istenség kiáradása a világba, a szellemkiáradása az anyagba.

embrió--- biol A fejlődő ébrényt nevezik embriónak a "primitív csík" megjelenésétől a szervfejlődések befejeződéséig (a második hét végétől a 12. hét végéig. FA

EMPIRIA--- Tapasztalat.

EMPIRIKUS---Tapasztalati.

EMHYPOSTASIA--- Óegyházi tanítás, amely szerint Krisztus egyik természete oly mértékben egyesül a másikkal, hogy résztvesz annak lényegében, hypostasisában.

ENCHIRIDION--- KÉzikönyvecske.

ENCIKLIKA--- Körlevél, főként a pápai körlevelek neve.

ENCIKLOPAEDIA--- Tudománytár, ismeretek tára, tárgyszótár, lexikon; valamely tudományba bevezető és ennek alapvető kérdéseittárgyaló tudomány.

endorfin--- biol Endogén morfin, az agyszövetben és a hipofízisben előforduló, fájdalomcsillapító hatást kifejtő peptidek. FA

enkrateia--- gör Önmegtartóztatás.

enkratiták--- gör Óegyházi aszketikus (önmegtartóztató) szekta, akik például szüzességet hirdettek a házasságon belül.

ENS--- A létező, a dolgok lényege.

ENTHEOS--- Istentől áthatott.

ENTHUSIASMUS--- Lelkesültség, elragadtatás, rajongás.

enzim--- biol A szervezet egyes biokémiai folyamatait katalizáló (gyorsító) fehérje. A katalizátorszerep azt jelenti, hogy a kémiai reakció során az enzim nem használódik el. Bár átmenetileg részt vesz abban, de a reakció lezajlása után változatlanul marad. Az anyagcserét nagyszámú enzim rendezett működése teszi lehetővé. FA

EPARCHIA--- Tartomány.

EFOD--- Zsidó papi öltönydarab, jósló tarsoly, amelyben a jósláshoz használt sorsvető kockát őrizték.

EPHORUS--- Felügyelő; némely református egyházban az esperes neve; teológiai otthonok igazgatója.

EPICUREA OPINIO--- "Epikureus vélekedés". Így nevezi a Formula Concordiae azt a hamis keresztyén gondolkodásmódot, mely szerint a Szentlélek a mi részvételünk, igével és a szentségekkel élésünk nélkül is újjáteremt és bűneink ellenére bennünk marad. SD.II.46 és IV. 31-32.

EPIKLESIS--- Segítségül hívás; a liturgiában könyörgő imádság, a Syentlélek segítségül hívása az úrvacsora osztása előtt.

EPIPHANIA--- Megjelenés; Jézus Krisztus isteni dicsőségének megjelenése és ennek ünnepe (Jan.6.); Vízkereszt ünnepének neve.

EPISKOPOS--- Felvigyázó, pásztor, püspök.

EPISZKOPALIZMUS--- A r.kat. egyházban olyan irányzat, amely a püspökök hatalmát kívánja a pápa rovására érvényesíteni; a protestantizmusban püspöki egyházkormányzati rendszer.

EPISZKOPÁLIS EGYHÁZ--- Az anglikán egyház észak-amerikai ága.

EPISTOLA--- Levél; apostoli levél az Újtestamentumban.

EPISTOLAI SZENTLECKE--- Levélbeli szentlecke, vasárnapi felolvasásrarendelt apostoli levélbeli szakasz; az oltár epistolai oldala, a gyülekezet felől nézve jobb oldala.

EPISTOLAE VIRORUM OBSCURORUM--- "Sötét emberek levelei"; humanista gúnyirat a középkori szerzetesek és papok műveletlensége ellen. (1515-17)

EPITAPHIUM--- Sírfelirat, síremlék.

EPITOME--- Rövid összefoglalás.

ERISZTIKA--- A vitatkozás tudománya.

ERISTIS SICUT DEUS--- "Olyanok lesztek, mint az Isten" (1.Móz.3,9).

EROTEMATIKUS--- Kérdve kifejtő tanítási mód.

ESCHATOLOGIA--- A végső dolgokról szóló tanítás.

Escherichia coli: lat biol Bélbaktérium. K12-es törzse a géntechnikában leggyakrabban használt mikroorganizmus. (Deutschland 1998/1, 30.)

ESSENTIA--- Lényeg, valóság ( a skolasztika szóhasználatában).

ESSZÉNUSOK--- Zsidó szekta Palesztínában az I-III.sz.-ban, aszketikus, szerzetesi jelleggel.

ESTOMIHI--- "Légy nekem!" Böjt utolsó vasárnapjának neve az óegyházi liturgia introitusa szerint (Zsolt.71,3)

ETHOS--- Erkölcs, erkölcsiség, erkölcsi magatartás.

ETIKA--- Erkölcstan; a dogmatika mellett a rendszeres teológiánaka másik fő ága.

ETIMOLOGIA--- Nyelvek és szavak rokonságának és fejlődésének tudománya.

Etsi Deus non daretur--- lat Mintha Isten nem létezne. Hugo Grotius kifejezése (1606).

EUCHARISTIA--- Hálaadás, hálaadó imádság; az úrvacsora ősi neve.

EUCHETIKA--- Imádságtan.

EUDAIMONIZMUS--- Irányzat, amely a boldogságot tartja a legfőbb életcélnak.

eugenika--- biol Elmélet és gyakorlat a kedvezőtlen öröklődési tulajdonságok terjedésének megakadályozására; a nemzeti szocialisták politikai és rasszista elveik szerint alkalmazták. FA

EULOGIA--- Áldó mondás; az istentiszteleti cselekményeknél használt elemek megszentelése.

EUNOMIÁNUSOK--- Eunomius, +395, követője. Az arianizmus szigorú követői, szélsőséges ariánusok.

EUPHEMICUS--- Szepítő kifejezés v. beszédmód egyébként nyers képzetek körülírására. Az ilyen kifejezéseket eufémizmusnak nevezzük.

EVANGELIUM--- Örömhír; az Újtestamentum első négy iratának neve; az oltár evangéliumi oldala: a gyülekezet felől nézve a bal oldala.

EVOLUTIO--- Fejlődés.

EVOLÚCIONIZMUS--- Fejlődéselmélet.

EXALTATIO--- Elragadtatás, felmagasztalás.

Exaltatio CRUCIS--- A kereszt felmagasztalásának r.kat. ünnepe. (Szept.14.)

EGZALTÁLT--- Lelkendező, elragadtatott, szertelen, rajongó.

EXARCHA--- A görög egyházban a patriarcha vagy metropolita helyettese.

EXAUDI--- "Hallgass meg..." A húsvét utáni 6. vasárnap neve az óegyházi liturgia introitusa szerint. (Zsolt.27,7)

EXCOMMUNICATIO--- Kirekesztés az egyházi közösségből, ill. abból, amit az egyház híveivel közöl.

EXCURSIO--- Kitérés. A folyamatos előadásba beiktatott hosszabb, viszonylag önálló szakasz.

EXEGESIS--- Írásmagyarázat.

EGZEGETIKA--- Az írásmagyarázat tudománya.

EGZEGÉTA--- Írásmagyarázó.

EXERCITIA SPIRITUALIA--- Lelkigyakorlatok; LOYOLAI IGNÁC-nak, a jezsuita rend alapítójának híres könyve.

EXHIBITIV--- Hatásos. Kimutató, kinyilvánító.

EXHOMOLOGESIS--- Bűnvallás, gyónás.

EXHUMÁLÁS--- Kihantolás.

EXISTENTIA--- A lét.

EXISTENCIÁLIS--- A lét értelmét feltáró, döntésre késztető

(t.i. gondolkodás, filozófiai vagy teológiai).

existentiale--- ném egzisztenciális (Heidegger, Lét és idő c. könyve magyar fordításának megfelelően 28k.)

existentielle--- ném egzisztens (Heidegger, Lét és idő c. könyve magyar fordításának megfelelően 28k.)

existenzialistisch--- ném egzisztencialista

EXODUS--- Kivonulás; Mózes 2. könyvének a neve.

EXORCISMUS--- Ördögűzés, a r.kat. keresztelési rend egyik része.

EXPLICITE--- Kifejtett, részletezett.

EXURGE DOMINE--- A Luther ellen kiadott , s őt kiátkozással fenyegető pápai bulla kezdő szavai. (1520)

EXTRA CALVINISTICUM--- Az a kálvini tanítás, amely szerint a Logos az emberi természettel való egyesülés után sem szűnt meg egyúttal azon kívül is lenni az isteni természetnek az emberitől való különbözősége miatt.

EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS--- Az egyházon kívül nincsen üdvösség.(Cyprianus mondása)

EZOTERIKUS--- A beavatottak számára szánt. Ellentéte: EXOTERIKUS.

expesszivitás--- biol Adott gén vagy géncsoport fenotípusos hatásának megnyilvánulási mértéke,. Amelyet minőségi vagy mennyiségi fokozati sor fejez ki. Példa a hatujjúság, amely valamennyi végtagon, jobb, illetve bal oldali végtagokon vagy csak kézen, illetve csak lábon jelenhet meg. Az expresszivitást egyéb génkölcsönhatások és környezeti hatások alakítják. FA


F

FACULTAS--- Képesség, felhatalmazás.

FAKULTÁS--- Tudománykar az egyetemen.

FACULTAS UTRIUSQUE--- Skolasztikus tanítás az embernek arról a képességéről, amely szerint a bűnbeesés után is dönthet mindkét irányban, a jó vagy a rossz mellett.

FAITH AND ORDER--- Hit és egyházszervezet; az ökumenikus mozgalom egyik ágának a neve, amely (1910 óta) a hit és az egyházalkotmány kérdéseivel foglalkozik. Ma az Egyházak Világtanácsának egyik osztálya.

FAMULUS--- Szolga, segéd.

FASCIMUS--- Az a titokzatos, elragadó és lenyűgöző erő, amely az isteniből árad.

FATALIZMUS--- A sors megváltoztathatatlanságába vetett hit, ill. közönyösség a sors fordulataival szemben.

FATUM--- Sors.

FEBRONIANIZMUS--- Nikolaus von Hontheim trieri segédpüspök (1701-1791) irányzata, aki Justinus Febronius álnév alatt működött és irataiban a pápai hatalmat támadta (v.ö. Episkopalizmus).

fehérje--- biol Aminosavak egymáshoz kapcsolódásával felépülő jellegzetes, bonyolult térbeli szerkezettel rendelkező nagy molekula. A 20 különböző aminosav szinte végtelen sok különböző szerkezetet tesz lehetővé. FA

fenilketonúria--- biol Monogénes örökletes anyagcsere-betegség. Gyermekkorban alkalmazott szigorú diétával a tünetek kifejlődése megelőzhető. Diéta nélkül szellemi visszamaradottságot okoz. FA

fenotípus--- biol (megjelenési típus) A látható, megfigyelhető tulajdonságok összessége, amelyet a genotípus és a környezeti hatások együttesen határoznak meg. FA

fertilizáció--- biol megtermékenyítés. FA 

FETIS--- (polinéz) Bálványkép vagy bármely tárgy, amelynek varázserőt tulajdonítanak.

FETISIZMUS--- Az ilyen tárgyak vallásos tisztelete, kultusza.

FICTIO--- Képzelt dolog, látszat, üres feltevés. Vö. még fikcionalizmus.

fides, qua creditur--- a hit, amellyek hiszünk, tehát maga a hit

fides, quae creditur--- a hit, amit hiszünk, tehát a hit tartalma

fiat iustitia pereat mundus--- legyen igazság, még ha belepusztul is a világ

FIDEIZMUS--- Az a nézet, amely szerint a hit igazságait csupán hinni lehet, megismerni azonban nem.

FIDES IMPLICITA--- Az egyszerű hit, amely elfogadja és igaznak tartja az egyházi tanítást anélkül, hogy mélyebb ismeretre jutna.

F.EXPLICITA--- Az a hit, amely ismeretté mélyíti el a puszta elhívást.

FIDES INFUSA--- A beplántált hit, amely szeretet nélkül csak

F.MORTUA SEU INFORMIS--- vagyis holt és alaktalan hit, puszta igaznak tartás.

F. CARITATE FORMATA--- A szeretet által teljességre jutott élő hit -r.kat tanítás szerint.

F.HISTORICA--- A megváltás történeti tényeinek elfogadása, igaznak tartása.

F. QUY CREDITUR--- A hit, amellyel hiszünk, hitünk tárgyát megragadjuk.

F.QUAE CREDITUR--- A hit tartalma, az, amit hiszünk.

FIDUCIA--- A bizodalmas hit, a lutheri reformáció egyik főfogalma.

FIKCIONALIZMUS--- Filozófiai irányzat (Vaihinger). mely szerint az ember vallásos képzeletei csak látszaton alapulnak, de azért szükség van rájuk.

FILIA--- Leány; leánygyülekezet, egy anyagyülekezethez csatolt olyan gyülekezet, amelynek van temploma, de nincs helyben lelkésze.

FILIOQUE--- "És a Fiútól"; a niceai konstantinápolyi hitvallás

kiegészítése, amely szerint a Szentlélek nem az Atyától, hanem

a Fiútól is származik. Először a toledoi zsinat (589)

irataiban szerepelt. A keleti ortodox egyház nem fogadta el

ezt a kiegészítést s ez lett a későbbi egyházszakadás egyik oka.

FILIPPISTÁK--- Melanchthon Fülöp követői. Ellenlábasaik: a gnesiolutheránusok.

FINITUM CAPAX INFINITI--- A véges befogadhatja a végtelent. A

lutheri teológia megfogalmazása az úrvacsoratanban, amely szerint a kenyér és a bor magába fogadhatja Krisztus testét és vérét. Válasz volt ez a Zwingli-féle tanításra, amely az ellenkezőjét állította: Finitum non capax infintiti.

FLAGELLÁNSOK--- Önkorbácsolók; a középkori pestisjárványoktól felizgatott tömegek európaszerte csoportokba verődve barangoltak (1348-51) s önmagukat korbácsolva e vezekléssel igyekeztek a csapás elhárítani.

Flavr Savr paradicsom--- lat biol Az első emberi fogyasztásra termesztett génmanipulált növény. a géntechnikai beavatkozás lassítja az érési folyamatot, a paradicsom így tovább eltartható. (Deutschland 1998/1, 30.)

FORENSIS--- Bírói, ítélő.

F. IUSTIFICATIO--- v.ö. Iustificatio.

FORMA--- Alak.

FORMALIZMUS--- Olyan nézet, amely a dolgok megjelenésének, alakjának a tartalomhoz képest túlzott jelentőséget tulajdonít.

FORMALE PRINCIPIUM--- Alaki elv. A reformáció alaki elve az, hogy hitünk egyedüli forrása és zsinórmértéke a Szentírás.

FORMULA CONCORDIAE--- Egyességi Irat, az evangélikus egyház legkésőbbi hitvallási irata (1577).

FÖDERÁLIS TEOLÓGIA--- Coecejus leydeni református teológiai professzor (XVII.sz.) teológiai felfogása, amely Istennek az emberrel kötött szövetségére helyezte a hangsúlyt a merev kálvini predestinációtannal ellentétben.

FRATER--- Testvér; a még pappá nem szentelt szerzetesek neve.

FRATERNITAS--- Testvéri közösség; régente az esperességek lelkészi testületének neve.

FRUITIO DEI--- Isten élvezése: A skolasztikus és óprotestáns teológia szerint az üdvözültekenk ebben van részük.

FUNDAMENTALIZMUS--- Mereven orthodox jellegű egyházi irányzat az amerikai protestantizmusban (1918 óta), amely a Biblia betű szerinti értelmezésén alapul. Minden kritikai teológiának esküdt ellensége.


G

GALLIKANIZMUS--- A francia katolikus egyház önállóságra törekvése a pápai hatalommal szemben.

ganglion--- biol idegdúc. FA

GEMARA--- Magyarázatok és kiegészítések a misnához. A Talmud egyik rétege.

gén--- biol Az átöröklés funkcionális egysége. A DNS egy meghatározott szakasza, amely az esetek többségében egyetlen fehérjeláncot kódol, azaz annak aminosavsorrendjét határozza meg. FA - A DNS-lánc egysége, amely egy bizonyos tulajdonságért vagy jegyért felelős. Egy tulajdonságot rendszerint több gén befolyásol. Minden sejtmag tartalmazza az egyed valamennyi tulajdonságát. (Deutschland 1998/1, 30.)

GENERATIANISMUS--- Az a nézet, amely szerint az emberi lélek, mint szellemi élétező a fogantatás alkalmával jön létre.

génerózió--- biol A populációk génállományának jelentős elszegényedése, eróziója, amely többféle szempontból diagnosztizálható. Következménye a rátermettség és az alkalmazkodóképesség csökkenése. FA

GENESIS--- Kezdet, eredet, Mózes I. könyvének neve.

GENETIKUS--- Eredeztethető, származtató.

genom--- biol Egy élőlény génjeinek illetve egy sejtjében lévő DNS-ének összessége. FA - Egy sejt, illetve egy egyed teljes genetikai anyaga. (Deutschland 1998/1, 30.)

genotípus--- (öröklési típus) biol Egy élőlény genetikai meghatározottsága, az egyedben meglevő genetikai információk összessége. A genotípus által meghatározott tulajdonságok megnyilvánulása a környezeti hatásoktól is függ. FA

géntechnika--- biol Biológiai, molekuláris biológiai, vegyi és fizikai módszerek alkalmazása a genom elemzésére és újracsoportosítására. (Deutschland 1998/1, 30.)

génterápia--- biol Egy gén bejuttatása a testbe egy adott betegség kezelésének céljából. Az ember esetében különbséget teszünk az engedélyezett szomatikus, illetve a tiltott csírasejtvonal-terápia között. (Deutschland 1998/1, 30.)

GENUIN--- Eredeti, hamisítatlan.

GENUS--- Faj, nemzet.

GENUS IDIOMATICUM--- Az Istenember Jézus Krisztus személyének isteni és emberi sajátosságai oly módon egyesültek, hogy két természet különbsége azért megmarad.

GENUS APOTELESMATICUM--- Krisztus két természetének tulajdonságai a megváltás művének cselekedetei közben egyesültek ( a communicatio idiomatum tanának részletezése).

GENUS MAIESTATICUM--- Isten Fia a megváltás művében közli isteni dicsőségét magára vett emberi természetével is.

GHETTO--- Zsidónegyed; a zsidóság egyenjogúságának elismerése előtt számukra kijelölt városrész.

GLORIA--- Dicsőség, dícséret.Liturgikus kifejezés (Lk.2,14) "Gloria in excelsis..."etc.: "Dicsőség a magasságban Istennek" (Nagy glória)

"GLORIA PATRI..."etc.: "Dicsőség az Atyának..." (Kis glória).

GLORIOLA--- Dicsfény (aureola).

GLOSSA--- Nyelv; lapszéli jegyzet; ilyen jegyzetek gyűjteményét tartalmazó könyv.

GLOSSA ORDINARIA--- Walafrid Strabonak (+848) tulajdonított, régebbi kommentárokból összeállított magyarázó mű.

GLOSSOLALIA--- Nyelveken szólás; az őskeresztyénség gyülekezeti életének egyik jelensége (I.Kor.14), amikor öntudatlan állapotban jórészt érthetetlen szavakat mond az elragadtatott ember.

GM--- genetically modified, génmanipulált élő szervezet.

GNESIOLUTHERÁNUSOK--- Így nevezték magukat azok a teológusok, akik Luther halála után a reformátor tanítását szigorúan követni igyekeztek.

GNOMA--- Rövid közmondásszerű mondat.

GNOMON--- Mutató, eligazító zsinórmérték.

GNOSIS--- Ismeret.

GNOSZTICIZMUS--- Az az I-II.századi mozgalom, amely a hellenisztikus zsidóságban és a keresztyénségben is jelentkezett. A gnosztikusok az tanították, hogy misztikus úton közvetlenül érintkezhetnek az istenséggel és így olyan mélyebb ismeretre tehetnek szert, amely a puszta hitet meghaladja. Ily ismeret birtokában lesznek lelki (pneumatikus) emberekké s jutnak üdvösségre. Az egyház a gnoszticizmust, mint eretnekséget elvetette. Azóta is minden hasonló irányzatot gnoszticizmusnak nevezünk.

GRADUALE--- Lépcsőének, a liturgia egyik énekes része az epistola és az evangélium olvasása között, amelynél az előénekes régen egy emelvény lépcsőjén állt.

GRADUÁL--- Énekeskönyv.

GRATIA--- Kegyelem.

GRATIA COOPERANS--- Az emberi jóakarattal - r.kat. tanítás szerint - együttműködő kegyelem.

GRATIA GRATIS DATA--- Az ingyen adott kegyelem (Mt.10,8).

GRATIA GRATUM FACIENS--- Az embert Isten előtt kedvessé tevő kegyelem.

GRATIA HABITUALIS--- Kegyelmi állapot.

gratia infusa--- lat Az emberbe a szentségek által beletöltött vagy áradó kegyelem.

GRATIA IRRESISTIBILIS--- Ellenállhatatlan kegyelem.

GRATIA NATURALIS--- Az emberrel természet útján közölt kegyelem.

GRATIA PRAEVENIENS--- Az elénkjövő, az ember cselekvését megelőző kegyelem.

GRATIA SUPRANATURALIS--- Természetfeletti módon közölt kegyelem.

GRATIA SUBSEQUENS--- Az ember cselekvését követő kegyelem.

GRATIA UNIVERSALIS--- Általános kegyelem.

GRAVAMEN--- Sérelem, panasz.

GREGORIÁN ÉNEK--- I.Gergely pápára visszanyúló egyszólamú egyházi éneklési mód.

GUBERNATIO--- kormányzás; Isten világkormányzásának munkája.


H

 HABILITATIO--- Alkalmasság; főiskolai előadások tartására szóló jogosítvány.

HABITUALITER--- Állapotszerűen.

HABITUS--- Skolasztikus eredetű kifejeség; olyan tartós állapot vagy meghatározottság, amely egyszersmind a cselekvésre való képesség is. V.ö. Peccatum habituale, habituális bűn.

HADES--- Alvilág, a görög-római mitológiában.

HAERESIS--- Eretnekség, tévtanítás.

HAGGADA--- Elbeszélés, tanítás; a Talmud-i irodalomban bibliai szövegek epítő célzatú magyarázata.

HAGIOLATRIA--- Szentek imádata.

HALACHA--- Szokás; a zsidó írásmagyarázók által a tórából levezetett, tételekbe foglalt szokásjog.

HALIEUTIKA--- Térítéstan.

HALLEL--- Dícséret (v.ö. 113-118. Zsolt.)

HALLALUJAH--- Dícsérjétek Jahvét!

HAMARTIOLÓGIA--- A bűnről való tanítás.

HAPAXLEGOMENON--- Valamely szerzőnél vagy írásműben csak egyszer

előforduló kifejezés.A Bibliában egyszer előforduló kifejezés.

HARMONIA--- Összhang.

EVANGÉLIUM-HARMÓNIA--- A négy evangéliumnak egy egységes egésszé való összeállítása.

HARUSPEX--- Béljós a pogány római vallásban.

HASMONEUSOK--- A makkabeusok idején szereplő zsidó főpapi család.

H.C.=HONORIUS CAUSA--- Tiszteletbeli (pl.: doktor).

HEDONIZMUS--- Filozófiai, etikai irányzat, amely az élet értelmét az élvezetben látta.

HELLÉNIZMUS--- A Nagy Sándor korától kezdődő s kb. a Kr.u. II.sz.-ig tartó korszak kulturtörténeti megkójelölése.

hemofilia--- biol A vérzékenység egyik formájának összefoglaló neve. FA

HENOSIS--- Egyesülés (Krisztus két természetének egyesülése).

HENOTEIZMUS--- Olyan jelenség a vallástörténetben, amikor valaki több isten létét is vallja, de csak egyet imád.

HERETIKUS--- Eretnek.

HERMENEUTIKA--- Az írásmagyarázat elvi kérdéseinek tudománya.

hét szabad művészet: grammatika, retorika, dialektika (trivium), aritmetika, geometria, zene, asztronómia

HETERODOX--- A hivatalos egyházi tanítástól eltérő. Ellentéte:orthodox.

HETEROGÉN--- Másfajta, különböző nemű.

HETERONOM--- Idegen törvényeknek hódoló.

heterozigóta biol Egy adott génre nézve heterozigóta egy élőlény, ha a gént hordozó kromoszómapár két tagjában a génnek két különböző allélja fordul elő. FA

HEURISZTIKA--- A kutató módszerről szóló tudomány.

HEURISZTIKUS MÓDSZER--- Új ismereteket szerző, kutató módszer.

HEXAGRAMM--- Hatágú csillag, az un. Dávid-csillag.

HEXAPLA--- Hatszoros; Origenes bibliai műve, amely egymás mellett 6 hasábon közli a héber szöveget, ugyanezt görög betűkkel, s azután a Septuaguinta, Aquilla, Symmachus és Theolotion fordításait.

HEXATHEUCHOS--- Hat könyv; Mózes öt könyve és Józsué könyve együtt.

HIATUS--- Magánhangzók találkozása két egymás után következő szó utolsó és első hangjában.

HIC ET NUNC--- Itt és most.

HIERARCHIA--- Papuralom; papi rendfokozatok rendszere a r.kat. egyházban.

HIERARCHIKUS--- Papi.

HIERODOULOS--- Templomi szolga; a női H.-ok gyakra valamely istenség templomában szolgáló papnők, a vallásos prostitúció eszközei.

HIEROGLIPHA--- Az egyiptomi képírás írásjele.

HIEROKRÁCIA--- Papok uralma.

HIGH CHURCH--- Magas egyház; az anglikán egyház katolizáló

irányzata ( az apostoli szukcesszió, a püspöki tisztség

hangsúlyozása, liturgizmus, szakramentalizmus. stb.). Hasonló irányzatokat más egyházakban is nevezük így.

HISTORISMUS--- A történelmet, a történeti valóságot előtérbe állító szellemi irányzat, főleg a múlt század végén és századunk elején.

holisztikus--- gör teljességre törő, átfogó

HOMILIA--- Beszélgetés; az írásmagyarázatnak és az igehírdetésnek az a faja, amely a szentírési szakaszt versről versre haladva fejti ki.

HOMILETIKA--- Az igehírdetés tudománya, a gyakorlati teológia egyik ága.

HOMILÉTA--- Igehírdető.

HOMILIÁRIUM--- Prédikációs gyűjtemény.

HOMOGÉN--- Egynemű.

HOMOIOUSIOS--- Hasonlólényegű; az az irányzat a Szentháromság felőli vatában, amely azt vallotta, hogy a Fiú az Atyával nem egyenlő lényegű, hanem csak hasonló lényegű, isteni, teremtett lény.

HOMOOUSIOS--- Egyelőlényegű; az a tanítás a szentháromsági vitában, amely szerint az Atya és a Fiú egyenlő lényegű. Ez a hivatalos egyházi tanítás.

homozigóta--- biol Egy adott génre nézve homozigóta egy élőlény, ha a gént hordozó kromoszómapár mindkét tagja a génnek ugyanazon allélját tartalmazza. FA

HORÁK--- A r.kat. kolostori gyakorlatban kialakult, de a világi papok számára is kötelező napi imaórák: matutium, laudes, prima, tertia, sexta, nona, vespera, completorium.Ezekben az időpontokban a breviárium bizonyos részeit kell

imádkozni.

horizontális géntranszfer--- biol Gének átjutása egyik egyedből a másikba, illetve egyik fajból a másikba oly módon, ami nem tartozik a normális szaporodási mechanizmusok közé (többnyire vírusok vagy kromoszómától független DNS-elemek, például plazmidok közreműködésével). FA

hormonok--- biol Kémiailag igen különböző, az élő szervezetekben termelt anyagok, amelyeknek üzenetközvetítő szerepük van, keletkezési helyüktől távol, szabályozó szerepet játszanak a legkülönbözőbb biológiai folyamatokban, például a génkifejeződésben is. FA

HOSIANNA--- Hozsánna; Segíts meg!; ótestámantumi imádságformula; később üdvkiáltás lett belőle.

HUGENOTTÁK--- A francia protentánsok történelmi neve.

HUMANISMUS--- Történetileg a XIII-XVI.sz. szellemi mozgalma, amely a RENAISSANCE-szal együtt az antik irodalom és művészet tanulmányozásával kapcsolatban a tiszta emberiség eszményének (humánum) megvalósítására törekedett.

HUMANISTÁK--- Ez irány képviselői.

Huntington-chorea (vitustánc) biol Az idegrendszer és az agy elfajulásos, súlyos betegsége. Dominánsan öröklődő, monogénes betegség. Jellegzetessége, hogy csak felnőttkorban jelentkezik. FA

HUSZITÁK--- Hus Jan (+1415) követői, a cseh protestentizmus előfutárai.

HYBRIS--- Gőg, felfuvalkodottság, kiváltképpen Istennel szemben.(I.Móz.3,5kk.)

HYLIKUSOK--- Gnosztikus tévtanítás szerint az emberek harmadik legalacsonyabb rangú csoporjta,, akik egészen az anyag (hylé) rabságában vannak, s teljesen képtelenek az ismeretre (gnózisra) eljutni.

HYMNUS--- Dicsérő ének.

HIMNOLÓGIA--- Az egyházi ének tudománya.

hypokorisztikon (angolul: hypocrosim, hypocoristic; görögül--- uJpokorivzomai) becenév, eufémizmus

HYPOSTASIS--- Lényeg, alapvető valóság, önmagában és önmagáért megálló dolog; a szentháromsáégtanban nagy szerephez jutott fogalom.

HYPOTHESIS--- Feltevés, olyan tétel, amelyet még bizonyítani kell.

HYSTERONPROTERON--- A későbbit előbb; olyan szokatlan szórend, amikor az egyébként későbbi mondatrész kerül előbbre. Logikailag az ok és az okozat felcserélése.

 

I

I.C.N.--- lat röv In Christi nomine: Krisztus nevében.

IDEA--- Eszme, Platónnál a dolgok ősképe.

IDEALIZMUS--- Olyan filozófiai irányzat, amely a szellemieket tekinti igazi valóságnak. Ellentéte: Materializmus.

IDENTITÁS--- Azonosság.

IDEOLÓGIA--- Gondolati, világnézeti rendszer.

IDIOMA--- Sajátosság, tulajdonság, nyelvjárás, nyelv.

IDOLUM--- Kép, bálványkép.

IDOLOLATRIA--- Képimádat, bálványimádás.

IGNORAMUS ET IGNORABIMUS--- "Nem ismerjük és nem fogjuk megismerni"; Du Bois Reymond (1872) mondása az ember értelmét meghaladó dolgokra vonatkozóan.

IGUMEN--- Ortodox (pravoszláv) kolostor vezetője.

IHS--- JESUS HOMINUM SALVATOR: Jézus az emberek megváltója.

IKON--- Kép; az ortodox egyház szentképeinek neve.

IKONOSZTÁZ--- Az ortodox templomokban az oltártért a gyülekezettől elválasztó, szentképekkel díszített fal.

IKONOGRÁFIA--- A képmagyarázat tudománya.

IKONOKLASZTÁK--- Képrombolók.

ILLUMINATIO--- Megvilágosítás, megvilágosodás.

ILLUZIO--- Érzéki csalódás.

ILLUZIONIZMUS--- Olyan irányzat, amely a szellemi, vallási, erkölcsi valóságokat csalóka látszatnak, az ember gondolati alkotásának tartja.

IMAGINATIO--- Képzelés.

IMAGINARIUS--- Képzelt.

IMAGO DEI--- Isten képmása (I.Móz.1,27).

IMITATIO CHRISTI--- Krisztus követése. Kempeni (Kempis) Tamás híres művének címe.

IMMACULATA CONCEPTIO--- Szeplőtelen fogantatás. A r.kat. egyház szerint Jézus anyja, Mária, fogantatásának pillanatától kezdve ment volt az eredendő bűntől.

IMMANENTIA--- Bennmaradás; a teremtett világ körén belül maradás. Ellentéte: Transcendentia.

IMMANUEL--- Velünk az Isten. (Ézs.7,14; Mt.1,23)

IMMERSIO--- Bemerítés (keresztelésnél). Ellentéte: Aspersio (meghintés).

IMMORÁLIS--- Erkölcstelen.

IMMUNITÁS--- Védettség, mentesség.

immunszuppresszió--- biol Szövetátültetés során a befogadó szervezet védekezésének csökkentése az adó szerv (adó szövet) testidegen részeivel szemben, különböző beavatkozásokkal. FA

IMPERIUM ROMANUM--- Az ókori Római Birodalom.

IMPOTENCIA--- Tehetetlenség.

IMPULSUS--- Indíték, indítás.

IMPLICITE--- Belefoglalva, beleértve, ki nem fejtve.

Ellentéte: Explicite.

IMPRIMATUR--- "Nyomtattassék ki". R.kat. nyomtatványokon elmaradhatatlan egyházhatósági engedély.

INADAEQUAT--- Meg nem felelő.

INCLINATIO PRAVA--- Rosszra való hajlandóság; az emberi természet jellemzője a bűneset óta.

INCOMPATIBILIS--- Összeférhetetlen, összeegyeztethetetlen.

INCAPACITAS--- Képtelenség, alkalmatlanság.

INDEPENDENS--- Független.

INDEPENDENTIZMUS--- Olyan egyházi irányzat, amely az egyes gyülekezetek egymástól és minden felsőbb egyházi hatóságtól való függetlenségét vallja.

I.N.D.---IN NOMINE DEI: Isten nevében.

IN NOMINE DOMINI--- Az Úr nevében.

INDETERMINIZMUS--- Az a nézet, amely szerint az emberi akarat minden megkötöttségtől mentes, teljesen szabad.Ellentéte: Determinizmus.

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM--- Tiltott könyvek jegyzéke, t.i. amelyeket a pápa a r.kat. egyháztagok számára tilossá nyilvánított. (Először 1564-ben).

INDIFFERENS--- Közönyös.

INDUCTIO--- Általános érvényű igazságok levezetése az egyes esetekből kiindulva. Ellentéte: Deductio.

INDULGENTIA--- Bocsánat, elengedés, búcsú; r.kat. tanítás szerintaz egyház által kiszabott ideig tartó büntetések elengedése.

IN EXTREMIS--- A végét járva, a végső időkben.

INFALLIBILITAS--- Tévedhetetlenség, csalatkozhatatlanság; r.kat. tanítás szerint a pápa nem tévedhet, ha az egyházi tanítás kérdéseiben hivatalosan (ex cathedra) nyilatkozik.

INFERNUM--- Alvilág, pokol.

INFERNÁLIS--- Pokoli.

INFRALAPSZÁRIZMUS--- A predestináció-tanításáank olyan változata (Dordrechti zsinat, 1613), amely szerint Isten örök döntése a büntetésre nem vonatkozik; tehát a predestináció -nem időileg, hanem logikailag- "innen" van a bűneseten. (Praedestinatio infra lapsum).

INFULA--- Római eredetű fehér fejkendő; a püspöki süvegről lecsüngő szalagok; maga a püspöki süveg.

INHABITATIO--- Benne lakozás (t.i. a Szentléleknek a hívőben lakozása).

inhibitor--- biol Valamely kémiai folyamatot lelassító vagy megakadályozó anyag. FA

INITIALE--- Díszesen festett kezdőbetű középkori kéziratok kódexében.

INITATIO--- Bevezetés, beavatás, beavatási szertartás (keresztség).

INCARNATIO--- Megtestesülés (Jn. 1,14).

INCUBUS ÉS SUCCUBUS--- Kísértő démonok, amelyek az embereket- középkori babona szerint- álmaikban látogatják meg és szexuális vétkezésre csábítják őket.

INCUNABULUM--- Bölcső; a legrégibb, 1500 előtti, ősnyomtatványok neve.

IN PATRIBUS INFIDELIUM--- A hitetlenek területén; olyan r.kat. címzetes püspökök megjelölése, akiket jelenleg az egyház birtokában nem lévő püspöki székekre nevezetk ki.

INQUISITIO--- Hitnyomozó törvényszék az eretnekek felkutatására és üldözésére (1215 óta).

INQUISITOR---  A hitnyomozó törvényszék nyomozója vagy bírája. I.N.R.I.= JESUS NAZARENUS REX IUDAERORUM (Jn.19,19): a názáreti Jézus a zsidók királya.

INSPECTOR--- Felügyelő.

INSPIRATIO--- Ihletés, sugallmazás; a bibliai iratok Szentlélektől való ihletése.

I.VERBALIS--- A bibliai könyvek szószerinti ihletettségénak elve.

I.REALIS--- Az a tanítás, amely szerint a kinyilatkozatás tárgyi tartalmát sugallta a Szentlélek.

I.PERSONALIS--- Az a tanítás, amely szerint a bibliai írókat személyükben ihlette a Szentlélek.

INSTALLATIO--- Beiktatás, hivatalba helyezés.

INSTITUTIO--- Berendezés, utasítás, oktatás. Kálvin híres főművének címe.

INTEGRALIZMUS--- Radikális r.kat. irányzat, amely az élet egész területét )politika, kultúra) egyházi irányítás alá akarja vonni.

INTEGRITÁS--- Teljesség.

INTELLEKTUS--- Értelem.

INTELLEKTUALIZMUS--- A gondolkodó értelem túlértékelése az emberi lélek egyéb funkciói (érzület, akarat) rovására.

INTELLIGO UT CREDAM--- Megértem, hogy higgyem. Abaelardus (1142) mondása.

INTENTIO--- Szándék; r.kat. tanítás szerint fontos, hogy a szentségeket kiszolgáltató pap szándéka megegyezzék az egyház szándékával, mert különben nem érvényes a szentség.

INTENTIONALIZMUS--- Az az elv, amely szerint valamely cselekedet érvénye, vagy erkölcsi értéke azon múlik, hogy milyen szándékkal vitték véghez. Ezt az elvet a jezsuiták alkalmazták előszeretettel cselekedeteik igazolására s ezzel legalábbis közelébe jutottak annak a felfogásnak, hogy a cél szentesíti az eszközöket.

INTERCOMMUNIO--- Úrvacsorai közösség különböző felekezetek tagjai között.

INTERDICTUM--- Az egyházi cselekmények büntető célzattal való szüneteltetése egy bizonyos időre és egy bizonyos területen, a r.kat. egyház gyakorlatában. Interdictummal súlytott területen csak betegeket és halottakat lehet a szentségekkel ellátni. Egyes személyeket is lehet interdictummal súlytani. inferferon--- lat biol Olyan protein, amely meggátolja a vírusok szaporodását. (Deutschland 1998/1, 30.)

INTERKONFESSZIONALIZMUS--- Felekezetköziség, a felekzetek együttműködésére irányuló törekvés.

INTERPOLÁCIÓ--- Beszúrás, betoldás.

INTERPRETÁCIÓ--- Magyarázat, értelmezés.

INTONÁCIÓ--- A misének a kezdő verse, amit a pap énekel.

INTONÁL--- Megadja a hangot.

INTROITUS--- Bevonulás; a pap és kíséretének bevonulása a templomba istentisztelet kezdetén; a mise, liturgia kezdő részében található zsoltárrészlet.

INTROVERTÁLT--- Befeléfordult; t.i. lelki magatartás. Ellentéte:

Extrovertált.

INVESTITURA--- Beöltöztetés; egyházi hivatalokba való beiktatás.

I.-HARC--- A középkorban a pápaság és a világi fejedelmek közötti harc afelől, hogy melyikük jogkörébe tartozik a püspökök beiktatása.

in vivo--- (élőben) biol Az élő szervezeten, illetve sejten belül. FA

in vitro--- (üvegben, azaz kémcsőben, lombikban) biol Az élő szervezeten, sőt sejten kívül. FA

INVOCATIO--- Segítségül hívás.

INVOCAVIT VASÁRNAPJA--- Böjt.1.vasárnapja, az óegyházi liturgia

intoitusa szerint: "Invocavit me"...(Zsolt.91,15).

inzulin--- biol A hasnyálmirigy hormonja, amely a vércukorszintet szabályozza. Az inzulin az első géntechnikai úton előállított hormon. (Deutschland 1998/1, 30.)

IRÉNIKA--- A felekezetek egységének kérdéseivel foglalkozó teológiai szaktudomány.

IRÉNIKUS--- Békéltető. Felekezetközi békére törekvő.

IRÉNIZMUS--- Olyan teológiai irányzat, amely a felekezetek közötti megbékélés célozza.

IRONIA--- Rejtett gúny; az a beszédmód, amikor az ellenkezőjét mondjuk annak, mint amiről meg vagyunk győződve.

IRREGULÁRIS--- Szabálytalan.

ISZLÁM--- Megnyugvás, Mohamed vallásának neve.

ITALA--- A Szentírásnak a Vulgata előtti latin fordítása.

ITE MISSA EST--- Menjetek, el vagytok bocsátva. Az ókeresztyén istentisztelet első ( a még meg nem kereszteltek számára tartott ) felének befejező mondata.

ITTLÉT, németül: Dasein.


J

JAHVISTA--- Mózes öt könyvének és Józsué könyvének egyik forrásirata, amelyre a "Jahve" istennév használata jellemző.

JAKOBITÁK--- Szíriai monofyzita egyház; neve szerzőjéről, Baradai Jakabról (VI.sz.).

JANZENIZMUS--- Jansen (+1683) francia püspök irányzata, aki Pál apostol és Augustinus teológiájából kiindulva erős kritikát gyakorolt kora r-kat- egyházán. főként a jezsuitákon.

J.C.D.= JESU CHRISTO DUCE: Jézus Krisztus vezetése alatt.

JOZEFINIZMUS--- Állam-egyházi rendszer II. József császár felvilágosult abszolutizmusa értelmében.

JUBILATE--- Örüljetek; Húsvét utáni 3. vasárnap neve az óegyházi liturgia introituse szerint: "Jubilate Domino..." (Zsolt.66,1).

JUDAIZMUS--- Zsidós keresztyén irányzat, amellyel Pál apostol sokat vitatkozott. A ótestamentumi törvények megtartását a keresztyének számára is kötelezővé akarta tenni.

JUDICIUM--- Ítélőképesség, belátás.

JUDICUM--- A Bírák könyve.

JUDICA--- Böjt 5. vasárnapjának neve az óegyházi liturgia introitusa szerint: "Judica me..." (Zsolt.43,1).

JURISDICTIO--- Joghatóság.

JUS CANONICUM--- Kánonjog; a r.kat. egyházban érvényes egyházjog.

JUS CIRCA SACRA--- Az államot az egyház külső ügyeiben megillető jog.

JUS IN SACRIS--- Az egyház belső ügyeit rendező jog.

JUS TALIONIS--- A megtorlás joga (Mt.5,38).

JUS ADVOCATIAE--- Az államhatóság segítségül hívásának joga az egyház számára.

JUS PLACETI--- Az államfőnek az a joga, hogy hozzájárulása nélkül (placetum regium) egyházi rendeleteket nem lehet kihirdetni, ill. végrehajtani.

JUS REFORMANDI--- Az államfőnek arra vonatkozó joga, hogy vallási ügyekbe beavatkozzék, reformációt kezdeményezzen, egyik egyháznak szabadságot adjon, a másiktól azt megvonja.

JUS INSPECTIONIS--- Az állam legfőbb felügyeleti joga az egyház ügyeiben.

JUSTIFICATIO--- Megigazítás.

J.FORENSIS--- A reformátori felfogás szerint a megigazítás Isten megigazító tettében történik, amikor Isten a bűnöst igaznak nyilvánítja.

JUS EFFECTIVA--- A tényleges igazság.

R.kat felfogás szerint az emberbe kitöltött természetfeletti erő az embert lényege szerint is igazzá teszi.

JUSTITIA--- Igazságosság, igazság, valakinek az igaz volta.

JUSTITIA ORIGINALIS--- Az ember igaz állapota a bűnbeesés előtt.

JUSTITIA CIVILIS--- Tisztességesség, feddhetetlenség emberek előtt.

JUSTITIA DISTRIBUTIVA--- Isten osztó igazsága.

JUSTITIA IMPUTATIVA; ALIENA--- A kölcsönadott, idegen igazság, t.i. Krisztusé, aki igazságát odaadja nekünk.


K

KABBALA--- Hagyomány; a zsidóság középkori titkos tudománya.

KAINITÁK--- Gnosztikus, zsidóellenes szekta, amely a Jahve tiszteletet elvetette és helyette Kaint, Ézsaut és Júdást részesítette tiszteletben.

KAIROS--- Alkalmas időpont, "betelt idő", amikor éppen elérkezett valaminek az ideje.

KALIXTINUSOK--- Mérsékelt huszita irányzat, amely az úrvacsorában a kehely használatát követelte.

KÁLVÁRIA--- Koponyák hegye (calva=koponya); a bibliai Golgotha nyomán így nevezték el később az u.n. kálvária-dombokat, amelyekre az u.n. keresztút vezet fel, 14 állomással (stációval); ezek Krisztus szenvedését szenléltetik. R.kat. tanítás szerint az ilyen kálváriák látpogatása búcsúszerző jócselekedet.

KANDIDÁTUS--- Jelölt, valamely hivatalra pályázó.

CAND.THEOL--- Teológiai hallgató.

KÁNON gör nádszál, egyenes bot, szintezőléc, vonalzó; ebből--- mérővessző, zsinórmérték, mérték, szabály, norma, hivatalos jegyzék. 1. A Szentírás könyveinek - hitelesnek vagy apostolinak - elismert és mértékadó jegyzéke. 2. A mise legfontosabb, változhatatlan áldozati része.

KANONIKUS--- A kánonba tartozó, ti. könyv.

KANONIKUS LEVELEK--- Pál levelein kívül a többi apostoli levelek.

KÁNONOK--- Zsinati törvények, egyházi írott szabályok.

KÁNONJOG--- Egyházjog.

KANONIZÁCIÓ--- Szenttéavatás.

KANONOK--- A székeskáptalan tagjai, a r.kat. püspök tanácsosai.

KÁPTALAN--- A r.kat. egyházban egy templomhoz tartozó papi testület.

KAPUCINUSOK--- A Ferences-rendből 1525-ben kivált szerzetesrend.Nevét ruháján viselt csuklyájáról (caputium) kapta.

karcinogén--- biol Rákkeltő hatások (például sugárzás), anyagok. A sejtekben mutációkat hoznak létre. Rövid sejtciklusidővel korlátlan osztódású beteg sejtek keletkezhetnek, amelyek más szervekben is hasonló elváltozásokat indukálhatnak. A karcinogének általában mutagének is, fordítva azonban ez nem mindig érvényes. FA

KARDINÁLIS--- Bíboros; eredetileg a főbb római templomok püspökei; 1059 óta a pápa választására jogosult főpapok.

KARMELITÁK--- A palesztínai Karmel hegyén letelepedett és 1226-ban pápai megerősítést nyert szerzetesrend. 1240-ben Európába költöztek.

KATAKOMBA--- Ókeresztyén földalatti temetkezési hely. Ezeket a helyeket összejövetelekre is használták. A név valószínűleg onnan származik, hogy Rómában egy ilyen hely szakadék mellett (kata kymbas) volt.

KATECHÉZIS--- Szóbeli tanítás; az egyház tanításának kérdés-felelt formájában való kifejtése; az ifjúság egyházi oktatása.

KATECHIZMUS--- Az egyházi tanítást röviden összefoglaló tankönyv. Rövidített neve: káté.

KATECHUMÉN--- Óegyházi kifejezés azoknak a megjelölésére, akiket a keresztséget előkészítő oktatásban részesítettek.

KATECHÉTA--- Az egyházi oktatást végző.

KATECHUMENÁTUS--- Az egyházi oktatás ideje, ill. az egyházi oktatás.

KATEGORIA--- Főfogalom, fogalmi rend, fogalmi kör.

KATEGORIKUS--- Feltétlen, határozott.

KATEXOCHÉN--- Kiváltképpen való, tulajdonképpeni.

KATHAROSZOK--- Tiszták; az óegyházi novatianusok neve; később több szekte neve.

KATHOLIKUS--- Egyetemes, az egész földre kiterjedő; az örmény orthodox pártiárka címe.

KATOLIKUS LEVELEK--- Jakab, Péter, János és Júdás apostolok levelei az újtestamentumi kánonban, amelyek az egész keresztyénséghez szólnak.

KAUZALITÁS--- Okiság; az ok és az okozat összefüggése.

KAZUÁLÉK--- Olyan lelkészi cselekmények, amelyek az emberi élet különböző eseményeivel, alaklmaival állnak kapcsolatban.

KAZUISZTIKA--- Olyan erkölcstani irányzat, amely a helyes magatartásra nézve minden lehető esetre utasítást akar adni.

KENOSIS--- Megüresítés; Krisztus megüresítette önmagát isteni természetének dicsőségétől. (Fil 2.)

KERUBIM--- Angyali lények Isten mennyei seregében.

KERYGMA--- Igehirdetés, az evangélium hirdetése.

KHALKÉDÓNI--- (4. egyetemes) zsinat 451. bithüniai város

kiméra--- A görög mitológia szörnye után elnevezett - általában a korai embrióba történő beavatkozással mesterségesen létrehozott - élőlény, amely két különböző faj, például juh és kecske mozaikszerű keverékének tekinthető (egyes sejtjei juh-, mások kecskesejtek). FA

KLARISSZÁK--- A Ferencrend női ága, alapította: Sciffi Klára (1212)

KLAUZURA--- Lezárás; a szerzetesrendeknek a külvilágtól elzárt életrendje; a kolostorokank azon része, amely idegenek elől el van zárva.

KLÉRUS--- Kisorsolt rész, vagy az, aki ilyen résznek a birtokában van. A r.kat. egyházban a papi rend.

KLERIKUS--- A papi rendhez tartozó.

KLERIKALIZMUS--- Olyan irányzat, amely az egész közéletet szeretné papi befolyás alá vonni.

klón--- biol Homogén genetikai információt tartalmazó, egyetlen sejtből származó sejtegyüttes. FA

klónozás--- biol Élő egyedek, sejtek vagy molekulák olyan szaporítása, amely a tágabb értelemben vett genetikai rekombinációt nem teszi lehetővé, tehát ahol az utódok többé-kevésbé genetikailag azonosak (ún. klónok) a kiinduló organizmussal, sejttel vagy molekulával. Szűkebb értelemben: többsejtű élőlény létrehozása egyetlen testi sejtből. Ugyancsak klónozásnak nevezik - ez a szó másik értelme - a molekuláris biológusok egy gén- vagy DNS-szakasz elkülönítését és génsebészeti technikával történő szaporítását. FA (Deutschland 1998/1, 30.)

knock out--- (kiütött) biol Olyan élőlény, amelynek valamely génjét célzott génsebészeti beavatkozással teljesen működésképtelenné tették. FA

kodon--- biol A genetikai kód egysége, egy aminosav meghatározásához szükséges nukleotidhármas (triplet). FA

kód--- (rejtjelkulcs) biol Az a kulcs, amelynek segítségével egy nyelven (jelrendszerben) megfogalmazott üzenet egyértelműen lefordítható egy másik nyelvben (jelrendszerben) megfogalmazott üzenetté. FA

KOINÉ--- A hellenizmus korának görög nyelvezete.

KOLLEGIALIZMUS--- Egyházjogi rendszer, amely szeinr az egyház önálló egyesület az államban, az állam legfelső felügyelete alatt.

KOLLÉGIUM--- Testület; benntlakásos tanintézet, vagy diákotthon; főiskolai előadás.

COLLEGIA PIETATIS--- A történelmi pietizmus építő célzatú magánösszejövetelei.

KOLLEKTA--- Gyűjtés, adományszedés; a liturgiában rövid imádság, amely lezárja az istentisztelet bevezető imádságos részét; a XVII.sz. óta általában rövid istentiszteleti imádság.

KOLLOKVIUM--- Beszélgetés, vallási vita, hitvita; vizsga az akadémiai oktatás rendszerében.

KOMPENDIUM--- Rövidítés, rövid beszéd; rövid összefoglaló tankönyv.

KOMPETENS--- Illetékes.

KOMPILÁCIÓ--- Mások műveiből összehordott írásmű.

KONCILIÁNS--- Engedékeny.

KONCILIÁRIZMUS--- Olyan nézet, amely szerint a zsinat a pápa felett áll. Zsinati egyházkormányzati elv.

KONFIRMÁCIÓ--- Megerősítés.

KONFORMISTÁK--- Az angol államegyház hívei. Ellentéte: Nonkonformisták.

KONGREGATIO--- Egyesülés, közösség, testület, pl. bíborosok testülete, olyan r.kat. egyházi szervezetek, amelyek valamely egyházi munkának szentelik magukat.

KONGREGACIONALIZMUS--- Egyházi irányzat, az angolszász keresztyénségben, amelynek fő elve az egyes gyülekezetek teljes függetlensége. (ld. Independentizmus)

KONGRUA--- Ami jár, a megillető; a lelkészi javadalom fizetéskiegészítő államsegélye.

KONKLÁVÉ--- Zárt hely; a pápa választásának külvilágtól elzárt színhelye, ill. maga a pápaválasztó gyűlés.

KONKORDANCIA--- Együtthangzás, összahang; szótár valamely könyvben található kifejezés fogalmak, nevek könnyebb megtalálásához.

KONKORDÁTUM--- Megegyezés; a pápa és egyes államok között kötött szerződések.

KONSTITUTIO--- Alkotmány, határozat.

APOSTOLI KONSTITUTIOK--- A IV.sz. egyházi rendtartásai.

KONSTITUTÍV--- Valamely dolog lényegét meghatározó.

KONTEMPLÁCIÓ--- Elmélkedés, szemlélődés.

VITA CONTEMPLATIVA--- Elmélkedő életmód, a középkori szerzetesrendek életében fontos fogalom; a kontempláció a misztikus elmélyedés második fokozata.

KONTEXTUS--- A magyarázatban kiemelt szövegrészt megelőző, követő szöveg.

KONTRADIKTORIKUS--- Ellentmondó.

KONZISZTÓRIUM--- Egyes németországi tartományi egyházak ( egyházkerületek ) tanácsa, kormányzó testülete; esperességi tanács; a református egyházban a négy kerületi hivatal viselőiből alkotott vezetőség; a r.kat.egyházban a bíborosok testületi gyűlése; tanácsadó testület a püspök mellett.

KOMPULÁCIÓ--- Egyesülés; az egyházi házasságkötés szertartása.

kondeszcendens (leszálló)

COPULATIO CARNALIS--- Nemi egyesülés.

KORRELÁTUM--- Valaminek a megfelelője.

KORRELATIV--- Valaminek megfelelő.

KOSMOS--- Dísz, rend, világmindenség.

KOZMOGONIA--- A világ keletkezése; az erről szóló tan.

KOZMOLOGIA--- A világ rendjéről szóló tan.

KREACIANIZMUS--- Olyan nézet, amely szerint minden világrajövő ember lelke Istennek új teremtése.

KRISIS--- Döntés, ítélet.

KRITÉRIUM--- Ismertető, megkülönböztető jel, határozmány, feltétel, mérték.

KRITICIZMUS--- Filozófiai irányzat, amely tételeinek előfeltételévé az emberi megismerés lehetőségének és határainak megvizsgálását teszi.

kromoszóma--- biol Az eukarióta sejtek osztódásakor mikroszkópban látható pálcika alakú képződmények, amelyek bonyolult feltekeredett formában, fehérjékkel együtt tartalmazzák a sejt DNS-állományát, öröklési anyagát. FA - Hosszú DNS-molekula, amely nagyszámú gént tartalmaz. Minden magasabbrendű növény- és állatfaj meghatározott számú kromoszómával rendelkezik. (Deutschland 1998/1, 30.)

KRÜPTOKÁLVINISTÁK--- Akik burkoltan kálvini tanításokat terjesztenek; az egyháztörténetben így nevezték a melanchthoni teológia követőit, akik az úrvacsoratanban a kálvini hatásokat érvényesítették.

KULTURHARC--- Viszály az egyház és az állam vagy egyes felekezetek között. Történetileg először a porosz állam és egyház között kjiütött viszályt (1872-80) nevezték így.

KULTUSZ--- Istentisztelet és általában mindaz, ami vele összefügg.

KULTIKUS--- Istentiszteleti.

KURIALIZMUS--- Irányzat a r.kat. egyházban, amely szerint minden hatalom a pápai udvar ( Kuria ) és hivatal kezében fut össze. Ellentéte: Episzkopalizmus és konciliarizmus.

KURZÍV--- Folytatólagos.

KYBERNESIS--- Kormányzat.

KYBERNETIKA--- Az egyházi kormányzatról szóló egyházi tanítás.

KYNIKUSOK--- Görög filozófiai irányzat, Diogenész követői, akik vallást, kultúrát és erkölcsiséget megvetve egyszerű életmódot folytattak és a világ megjavításának igényével léptek fel.

CINIKUS--- Léha, mindent semmibe vevő.

KYRIE ELEISON--- Uram irgalmazz! A Kyrie az istentiszteleti rend egy része.

KYRIARCHIA--- Világiak uralma az egyházban. Az a törekvés, amely az egyházkormányzatban a világi elemnek (felügylő, gondnokok) kíván túlsúlyt biztosítani a papi elem rovására.


L

LABADISTÁK--- követői, akik mesterük halála után Hollandiában egy szocialista irányzatú, csak "igaz hívők"-ből álló gyülekezetet alapítottak.

LABARUM--- Nagy Konstantinus zászlaja, amelyet Krisztus monogramja ékesített.

LAETARE--- Örüljetek; böjt IV. vasárnapjának neve az óegyházi liturgia introitusa szerint: "Laetare Jerusalem"... (Ézs 66,10).

LAIKUS--- (g. laosz:nép): Nem szakember, nem beavatott; római katolikus felfogás szerint az egyház nem papi tagjai.

Lapide, Pinchas (-1997. október)

LAPSI--- Elesettek; így hívták az üldözések idején azokat a keresztyéneket, akik hitüket megtagadták.

LAPSUS--- A bűnbeesés.

LATENS--- Rejtőző, lappangó.

LATERÁN--- A pápa római palotája, több fontos történelmi zsinat székhelye, ún. lateráni zsinatok.

Lateráni zsinat IV. (1215)

LATREIA--- (g.) Imádat: római katolikus tanítás szerint az egyedül Istent és Krisztust megillető imádat, ellentétben a Máriát és a szenteket is megillető duliá-val, ill. hiperduliá-val.

LATROCINIUM EPHESINUM--- Az "efezusi rablózsinat".

LAUDABILITER SE SUBJECIT--- "Dicséretesen alávetette magát"; a római katolikus egyházban annak a kifejezése, hogy valaki megalázkodott az egyház tekintélye előtt, vagy "eretnek" tanítását visszavonta.

LAUDES--- Dicsérő énekek; a második hóra; liturgikus reggeli áhítatosság.

LAXIZMUS--- Erkölcsi lazaság, mint irányzat.

LAZARISTÁK--- Szerzetesrend, alapította Paulai Vince (1624). Főként misszióval foglalkoznak.

LECTIO--- Felolvasott szakasz; a liturgiában az oltár előtt felolvasásra kerülő bibliai rész. A prédikáció alapjául szolgáló szakaszt textusnak nevezzük. (l.o.)

LECTIO CONTINUA--- A Szentírás folytatólagos olvasása istentiszteleteken.

LECTOR--- Alacsonyabb rangú pap az ős-és óegyházban, aki az istentiszteleten felolvasta a bibliai szövegeket. A főiskolai oktatásban előadások tartásával megbízott előadó; egyes egyházakban nem lelkészi jellegü egyházi munkás, akit istentiszteletek tartásával is megbízhatnak.

LEGÁLIS--- Olyan vallási nézet, amely a vallás lényegét a törvénybenés annak betöltésében látja. Az etikában: valamely cselekedetnek az erkölcsi törvénnyel való megegyezése. Ellentéte itt: moralizmus.

LEGÁTUS--- Követ; a római katolikus egyházban a pápa követe, akit államfőkhöz küld; néha érsekek címe is; a református egyházban egyházi tanintézet számára adományokat gyüjtő tanuló.(szupplikáns, mendikáns).

LEGENDA--- Az olvasandó, amit olvasni kell; a római katolikus egyházban a szentek emlékünnepein a misében az illető szentek élettörténetéből felolvasott részletek; tágabb értelemben az L. olyan építő célzatú vallásos elbeszélés, amelynek történeti alapja bizonytalan.

LEGENDA AUREA--- Aranylegenda. Jacobus de Vorigina (megh.1298) legendagyüjteménye.

LEGITIM--- Törvényes. Ellentéte: Illegitim.

LÉT--- németül: Sein.

LEVITA--- Lévi családjából való; templomszolga a jeruzsálemi templomban; a római katolikus egyházban alacsonyabb rangú pap.

LEVITICUS--- Mózes III. könyvének latin neve.

lex naturae--- lat A természet törvénye, természettörvény, mint a természet fennállásának és működésének törvénye.

lex naturalis--- lat A temészetes, lelkiismeretbe írt, vagy természeti törvény (Róm2,14-15).

LEX REVELATA--- A kinyilatkoztatott törvény.

LEX NOVA--- Római katolikus tanítás szerint az evangélium az "új törvény".

LEX NATURAE--- A természeti törvény.

LIBELLATICI--- Az olyan keresztyének megbélyegző neve, akik az üldözések idején a római hatóságoktól menlevelet (libellum) kaptak arra nézve, hogy már áldozatot mutattak be a császárok szobrai előtt, vagyis megtagadták hitüket.

LIBERTAS EVANGELIU--- Evangéliumi szabadság.

LIBERTINIZMUS--- Szabadosság; az erkölcsiséget lazán kezelő irányzat.

LICENCIÁTUS--- teológiai tudományos fokozat (rövidítése:Lic.);

bizonyos istentiszteletek tartására feljogosított személy.

LIFE AND WORK--- Élet és munka; a gyakorlati keresztyénség ökumenikus (ld. ott) mozgalma. Megindítója Söderblom Náthán svéd evangélikus érsek. Első világkonferenciája: Stockholm, 1925. Majd: 1937-ben Oxfordban tartotta gyűlését. Az ökumenikus mozgalom egyik eredője. 1925-ben Stockholmban,

LIMBUS--- Perem, széle valaminek; a római katolikus tanítás

szerint a pokol előcsarnoka, ahol a megkereszteletlenül elhalt gyermekek (l. infantium), ótestamentumi kegyesek, a más mennyből egyenlőre kirekesztettek várakoznak megváltásukra.

LITÁNIA--- Könyörgő váltakozó imádság, könyörgő istentisztelet.

LITURGIA--- Szolgálat, közszolgálat; az istentisztelet rendje.

LITURGUS--- Liturgiát végző lelkész.

LITURGIKA--- A gyakorlati teológiának az istentisztelettel foglalkozó ága.

LOCUS--- Hely, lelőhely, mondat.

LOCUS CLASSICUS--- Bizonyító íráshely; valamely tárgyról kiváltképpen szóló bibliai szakasz.

LOCI COMMUNES--- Közösen elfogadott teológiai tételek.

LOCI THEOLOGICI--- Teológiai főfogalmak; régi dogmatikák címe.

Melanchthon dogmatikai főművének címe.

LOGIA JESU--- Jézus mondásainak gyűjteménye. Máté és Lukács evangéliumának egyik forrásirata.

LOGIKA--- A helyes gondolkodásról és a megismerés törvényszerűségeiről szóló tanítás.

LOGIZMUS--- Minden ismerettartalmunknak a logikus, ésszerű gondolkodásból való levezetése.

LOGOS--- Gondolat, szó, mondás, tantétel; a sztoikus filozófiában a mindenséget átjáró isteni értelem; Philo zsidó-hellenista filozófiájában a transzcendens istenség világfenntartó munkájának közvetítője, ill. közvetítői (logoi); a gnózisban középlény Isten és a világ között; János evangélistánál Istennek Jézusban testet öltött örök Igéje.

LOGOS ASARKOS--- Az örök Ige, mielőtt testet öltött.

LOGOS ENSARKOS--- A Jézusban testté lett Ige.

LOGOS SPERMATIKOS--- Az óegyházi apologéták szerint a pogányság között is munkálkodó, mintegy elszórt isteni ige.

LOGOSZKRISZTOLÓGIA--- Krisztusról szóló tanítás, amely Őt mint isteni logoszt fogja fel.(Jn 1.)

LOGICIZMUS--- A puszta ésszerüségre hivatkozó, minden nem logikus és irracionális elemet kizáró gondolkodás.

LOLLARDOK--- Konkolyhintők (lollum l: konkoly) Wiclif követőinek gúnyneve.

LUCIFER--- Fényhozó,a hajnalcsillag (Vénusz) neve. Keresztyén hagyomány szerint a fény bukott angyalának neve. (Ézs 14,12; Lk 10,18)

LUMEN NATURAE--- Az ember természetes esze.

LUMEN INTERNUM--- A Szentlélektől való belső megvilágosodás.

LUSTRUM--- A pogány római vallásban 5 évenkint megismétlődő tisztító áldozati szertartás; 5 éves időköz.

LUSZTRÁCIÓ--- Kultikus-rituális tisztulás, esetleg áldozatok bemutatása által.

LXX, SEPTUAGINTA--- Hetven, az Ótestamentum görög nyelvü fordításának neve, mert a hagyomány szerint hetven tudós készítette.


M

MADIDA EUCHARISTIA--- A borba mártott úrvacsorai kenyér.

MADONNA--- mea domina: úrnőm; Miasszonyunk; Mária neve a római katolikus egyházban.

MÁGIA--- Varázslat. A mágia bizonyos igék ráolvasása vagy jelképes cselekedetek által akarja a sorsot befolyásolni.

FEKETE MÁGIA--- Ördögi erőkkel működő igézés.

FEHÉR MÁGIA--- Isteni erőkkel működő igézés.

MAGISTER--- Mester, tanító.

MAGISTER ARTIUM--- A tudományok mestere, a középkorban előadó az egyetem filozófiai karán.

MAGNIFICAT--- "Magasztalja...(az én lelkem az Urat"); Mária énekének kezdősora a latin bibliafordítás szerint (Lk 1, 46-55).

magzat--- biol A fejlődő lényt magzatnak nevezik a szervfejlődések befejeződésétől a megszületésig, pontosabban a köldökzsinór átvágásáig. FA

MAJUSCULUS--- Nagybetű.

MAJUSCULUS-KÉZIRATOK--- Azok a bibliai kéziratok, amelyeket csupa nagybetűvel írtak. Ellentéte: Minusculus-kéziratok, csupa kisbetüs kéziratok.

MAKARIZMUSOK--- Boldogmondások (Mt 5).

MAKKABEUSOK--- A zsidó szabadságharcos Júdás mellékneve ("kalapács"), utóbb átment családtagjaira és a mozgalom résztvevőire is.

MAKROKOZMOSZ--- A mindenség. Ellentéte: Mikrokozmosz--- a parányok világa.

MALEDICTIO--- Gyalázás, szidalmazás.

MALICIA--- Gonoszkodás, rosszmájúság.

MALLEUSZ MALEFICARUM--- A boszorkányok kalapácsa; egy domonkosrendi szerzetes iratának címe (1489), amelyben az inkvizíció intézményét védelmezi.

MÁLTAI LOVAGREND--- A johanniták középkori lovagrendjének későbbi neve, miután 1526-ban a rend székhelyét Málta szigetére tette át.

MAMMON--- Vagyon, pénz; a pénz istensége.

MANA--- Olyan személy, vagy dolog, amely csodatevő erőkkel van felruházva.

MANDATUM--- Megbízatás, felhatalmazás.

MANDEUSOK--- Istenismerők, szíriai-babilóniai eredetű gnosztikus szekta.

MANDUCATIO ORALIS--- Krisztus testének szájjal történő evése az úrvacsorában.

MANDUCATIO ORALIS HYPERPHYSICA--- Az ezzel együttjáró szellemi

élvezése a jelenlévő Krisztusnak az úrvacsorában.

MANDUCATIO SPIRITUALIS--- A szellemi evés.

MANDUCATIO INDIGNORUM--- A méltatlanok úrvacsoravétele: ők is

veszik Krisztus valóságos testét és vérét, de kárhozatukra

élnek az úrvacsorával (I.Kor 11,21).

MANIA--- Betegesen túlfeszített lelkiállapot

MANICHEUS Mani perzsa vallásalapító (+ 277 Kr. u.) híve, akinek vallásrendszere keresztyén és perzsa dualisztikus elemeket olvasztott össze.

MANIFESZTÁCIÓ--- Kézzelfogható módon való megnyilvánulás; Istennek a természetben vagy az eseményekben való önmegmutatása.

MANTIKA--- A jóslás tudománya, képessége.

MANUAL--- Az orgona billenzyüzete.

MANUALE--- A szertartáskönyv régi neve, ma rituálénak nevezik.

MARAN ATHA--- Uram, jövel! žskeresztyén formula.(I.Kor16,22)

MARKIONITÁK--- Markion (megh. 160) követői, veszedelmes óegyházi szekta.

MÁRIAVITÁK--- Lengyel szekta a római katolikus egyházon belül

(1905 óta). Tagjai Mária életének követésére kötelezik el magukat.

MARIOLATRIA--- Mária imádása.

MARIOLÓGIA--- A Máriáról, Jézus anyjáról szóló római katolikus tan.

marker--- (jegy) biol Bármely gén vagy a DNS bármely szerkezeti eleme (akár egyetlen nukleotid), amelynek helyét és biológiai szerepét ismerjük, ki tudjuk mutatni, és ezért előfordulása követhető a következő generációkban. FA

MARONITÁK--- Szír keresztyének, akik az ortodox egyházból kiváltak, és később a római katolikus egyházhoz csatlakoztak.

MÁRTÍR--- Tanú, hitvalló, vértanú.

MÁSÁL--- Példázat, közmondás.

MASZORA--- Hagyomány. Így nevezik az ótestamentumi szövegek kéziratos másolatait.

MASZORÉTÁK--- Zsidó írástudók, akik a szövegek pontossága felett őrködtek, s azokat punktációval is ellátták.

MASSA PERDITIONIS--- Veszendő tömeg, akik nem rendeltettek üdvösségre (Augustinus mondása).

MATER DOLOROSA--- A fájdalmas anya, t.i. a Jézust gyászoló Mária.

MATERIA--- Anyag.

MATERIALIZMUS--- Anyagelvüség, olyan irányzat, amely szerint csak anyagi valóság van.

MATERIÁLIS--- Anyagi.

MATERIALISTA--- Anyagelvü.

MATERIALE PRINCIPIUM--- Anyagi elv. A reformáció u.n. anyagi alapelve: a kegyelemből hit által való megigazulás tanítása.

MATERIALIZÁCIÓ--- Anyagiasulás. A spiritizmus tanítása szerint a szellemek anyagiasulása, testet öltése.

MATRIARCHÁTUS--- Anyauralom. Olyan társadalmi rend, amelyben a családi és törzsi életben az anya vonala az előbbrevaló.

MATRIKULA--- Anyakönyv.

MATRIMONIUM--- Házasság.

MATUTINUM--- Reggeli, t.i. imádság, istentisztelet. (ld. hórák)

MAXIMA--- Alaptétel, cselekvésünk erkölcsi mértéke, szabálya.

MAYA--- Csalódás, áltatás, látszat. Az indiai filozófiában a látható világot tartják mayának.

MAZDAIZMUS--- Zarathustra perzsa vallási rendszere a főisten (Ahura Mazda) neve után.

MAZDAZNAN--- A perzsa világnézet modern felújítása.

MEDIATOR--- Közbenjáró. Isten és ember között Jézus Krisztus az egyedüli közbenjáró.

MEDIATRIX--- Mária, mint társmegváltó, a római katolikus tanítás szerint.

MEDIA SALUTIS--- A kegyelem eszközei.

MEDITÁCIÓ--- Elmélkedés, elmélyedő szemlélődés. A misztikában az ismeretszerzés első állomása.

MEDIUM--- Közvetítő. A spiritizmusban a szellemek megjelenését közvetítő személy.

MELANCHOLIA--- Búskomorság.

MEMBRA PRAECIPUA ECCLESAE--- Az egyház előkelő tagjai. A reformáció idején a fejedelmeket címezték így, akikre Luther, mint "szükség-püspökökre" a tartományi egyházak vezetését bízta.

MENDIKÁNS--- Kolduló barát.

mutuum adjutorium (lat.) a segítőtársak kölcsönössége, Gen 2,18.

MENNONITÁK--- Újrakeresztelő, rajongó szekta, alapítója Menno Simons (megh. 1559) Hollandiában. Ma főleg Észak-Amerikában vannak nagyobb számban.

menopauza--- biol A menstruáció megszűnése a változás korában. FA

MENSA--- Asztal. Asztal alakú oltár. Az oltár asztal-lapja.

MENTALITÁS--- Érzület, gondolkodásmód.

MERITUM DE CONGRUO--- A skolasztikus teológia szerint olyan érdem, amelyet Isten csak irgalmasságból vesz tekintetbe. Ellentéte:

MERITUM DE CONDIGNO--- Az olyan érdem, amelyre joggal lehet hivatkozni Isten színe előtt.

MESMERIZMUS--- F. Mesmer (1734-1815) elmélete, amely szerint az emberi szervezet titokzatos gyógyító erők "állati mágnesesség" felett rendelkezik.

METABIOLOGIA--- Olyan filozófiai irányzat, amely a metafizikát biológiai szemlélettel akarja pótolni.

METAFIZIKA--- Eredetileg Aristoteles müveiben a "Fizika" után következő rész, amely a dolgok okáról szól, később az érzékelhető dolgokon túlutaló, a dolgok eredetét kutató tudomány neve.

METAKRITIKA--- A kritika kritikája.

METAMORPHOSIS--- Elváltozás, átalakulás.

METAPHORA--- Átvitt értelmü, képies kifejezés.

METEMPSZICHOZIS--- Lélekvándorlás.

METODISTÁK--- Eredetileg J. Wesley (megh.1797) angol prédikátor követőinek gúnyneve. Később az egész mozgalom és az abból származó felekezet hivatalos megjelölése.

METHODUS--- Módszer.

METHODIKA--- Módszertan.

METONYMIA--- Névcsere. Rokonértelmü és rokon jelentésü szavak felcserélése.

METROPOLITA--- Az óegyházban eredetileg a tartományi székvárosok (metropolisok) gyülekezeti lelkészeit (püspökeit) hívták így. Később az ortodox egyházban a nagyobb egyházi egységek püspöke. A római katolikus egyházban az érsek.

MIDRAS--- Az Ószövetség zsidó magyarázata.

migráció--- 1. biol (génármalás) Allélcsere az ivarosan szaporodó populációk között ivarsejtek vagy zigóták terjedése illetve cseréje révén. Ezáltal megváltozik a populáció génállománya és/vagy allélgyakorisági értékei. A migráció lehet egyszeri, véletlenszerű vagy szisztematikus (ismétlődő, meghatározott irányú). FA

MIKROKOZMOSZ--- Kicsiny világ; a világmindenséggel ellentétben a belső világ.

MILITIA CHRISTI--- A keresztyén élet, mint katonáskodás Krisztus zászlaja alatt.

MILLENIUM--- Ezer esztendő. Krisztus ezeréves országlása (Jel 20,2kk.).

MINISTERIUM ECCLESIASTICUM--- Az egyházi hivatal. M.V.D.: minister verbi divini--- Isten igéjének szolgája, a lelkész.

MINORITÁK--- Az Assisi Ferenc által alapított szerzetesrend egyik neve, az Ordo Fratrum Minorum név rövidítése; szükebb értelemben a Ferencrend egyik önállósult ága.

MINUSCULUS--- Kicsiny, kicsiny betü. Azok a bibliai kéziratok, amelyeket csupa kisbetüvel írtak, a MINUSCULUS kéziratok.

MIRACULUM--- Csoda, látványos csodás esemény. A római katolikus teológia megkülönbözteti a tulajdonképpeni csodától (mirum).

MISANTROP--- Embergyülölő.

MISERERE--- Könyörülj! (Zsolt 51,3)

MISERICORDIA DOMINI--- "Az Úrnak irgalmasságát". A húsvét utáni 2. vasárnap neve az óegyházi liturgia introitusa szerint. (Zsolt 89,2)

MISNA--- Ismétlés; szóbeli törvénytanítás a késői zsidóságban, utóbb (a II. sz. vége felé) írásbafoglalt törvénymagyarázat, joghagyomány. A Talmud első rétege.

MISSA--- Elbocsátás. Mise.

MISSA KATECHUMENORUM--- Az ókeresztyén istentiszteletnek az első része, amelyen a keresztséget megelőző oktatásban részesülő pogányok (katechumének) is résztvehettek.

MISSA FIDELIUM--- Az ókeresztyén istentiszteletnek a második része, amelyen csak a megkeresztelt egyháztagok vehettek részt.

MISSA SOLEMNIS--- Énekes ünnepi nagymise.

MISSALE ROMANUM--- A római katolikus egyház miséjének rendtartási könyve.

MISSIO--- Küldetés. Az egyház igehirdető feladatára való elkötelezés a pogányság között.

MISSIONÁRIUS--- Küldött; aki pogány népek között hirdeti az igét.

MISZTÉRIUM-JÁTÉKOK--- Vallásos tárgyú színjátékok a középkorban.

MISZTIKA--- (myein, görögül: lezárni a szemet vagy ajkat.)

Vallási irányzat, amely a látható világtól elfordulva, belső szemlélődésben, önmagában való elmerülésben keresi az istenséggel való titokzatos egyesülést, az unio-mystica-t.

MISZTICIZMUS--- A misztika túlhajtott formája.

mitokondrium--- biol Az eukarióta élőlények jellemző, a citoplazmában található sejtszervecskéi, amelyeknek fontos szerepük van a sejtek energiatermelésében. Itt történik a biológiai oxidáció. A mitokondriumok is tartalmaznak öröklési funkciójú DNS-t. FA

MITOLOGIA--- Rege és mondavilág.

MITOSZ--- Elbeszélés, rege. Istenekről szóló népi monda.

MITRA--- Püspöki díszsüveg.

MODALIZMUS--- A II. sz-ban elterjedt felfogás, amely szerint Krisztus és a Szentlélek az Atya Istennek csak egy-egy megjelenési formája, modusa.

MODERAMEN--- A német református egyházban a zsinat által választott elöljáró testület.

MODERATOR--- Ennek az egyházi testületnek az elnöke.

MODERNIZMUS--- Irányzat a római katolikus egyházban, amely az újkori modern szellemi áramlatokhoz való közeledést szorgalmazta.

MOIRA--- A sors istensége az ókori pogány-görög vallásban.

MONACHUS--- Szerzetes.

MONARCHIANIZMUS--- Óegyházi irányzat (II.sz.). amely Isten egységének megőrzése céljából Krisztust vagy isteni erejü embernek, (dynamisztikus m.) vagy Isten egyik megjelenési formájának (modalisztikus m.) tekintette.

MONASTERIUM--- Monostor, kolostor.

MONENERGIZMUS--- Óegyházi nézet (Dionysius Areopagita), amely szerint Krisztus két természete egy isten-emberi energiává egyesül.

MONERGIZMUS--- Az a felfogás, amely szerint Isten az ember közremüködése nélkül munkálja üdvösségünket. Ellentéte--- Synergismus.

MONIZMUS--- Olyan filozófiai felfogás, amely az egész anyagi valóságot eegy alaplétezőre vezeti vissza (ha anyagira, akkor materialista monizmus; ha szellemire, akkor idealista monizmus).

MONOGÁMIA--- Egynejüség, ill. egyférjüség.

MONOGENES--- Egyszülött. A jánosi iratokban Jézus egyedülvaló istenfiúságának kiemelése a keresztyének istenfiúságával szemben.

monogénes--- biol Az orvosi genetikában azokat a kórképeket nevezik monogénesnek, amelyekben a betegség oka egyetlen gén mutációja. Természetesen nemcsak betegség, bármely tulajdonság nevezhető monogénesnek, amennyiben azt egyetlen gén határozza meg. FA

MONOLATRIA--- Egyistentisztelés, ami nem zárja ki, hogy több isten létét is feltételezi.

MONOPHYSITISMUS--- Az óegyházban elvetett tévtanítás, amely szerint Krisztusban az isteni és emberi természet egy (isteni) természetté egyesül.

MONOTHEIZMUS--- Egyistenhit.

MONOTHELETISMUS--- Óegyházi tanítás, amely szerint Krisztus két természetében csak egy (isten-emberi) akarat lakozott.

MONSTRANCIA--- Szentségmutató, díszes tartó a római katolikus egyházban, amelyben két üveglap közé a lunula-ra helyezik a szentelt ostyát, hogy a hívek láthassák és imádhassák.

MONTANIZMUS--- A kisázsiai Montanus mozgalma 150 körül; tanítása erősen eszkatologikus és aszketikus elemeket tartalmazott.

MORÁL--- Erkölcsiség.

MORAL INSANITY--- Beteges erkölcstelenség.

MORALIZMUS--- Az etikában külső és belső megegyezés az erkölcsi törvénnyel. Ellentéte: legalizmus.

MORMONOK--- Smith J. által alapított (1823) amerikai szekta, nevét az u.n. "Mormon könyvé"-től nyerte, amelyet a szekta alapítója állítása szerint egyenesen az égből kapott. Ma az észak-amerikai Utah államban élnek nagyobb számban.

MORPHOLOGIA--- Alaktan. A dolgok, élőlények, eszmék formába öntésének és jelenségek alakulásának feltáró tudománya.

MORTIFICATIO--- Megöldöklés. A test elölése az aszkézisben.

MOTETTA--- Bibliai szövegre felépített egyházi zenemü emberi hangra.

MOTIVUM--- Indító ok.

MOTU PROPRIO--- Saját elhatározásból. A pápa saját elhatározásából kiadott rendeletei.

MOZARABOK--- A keresztyének neve Spanyolországban, a mór uralom idején.

MULIER TACEAT IN ECCLESIA--- "Az asszony hallgasson a gyülekezetben" IKor 14,34.

MUNUS TRIPLEX--- Krisztus hármas hivatala: a prófétai, papi, és királyi hivatal.

MURATORI KÁNONA--- A Muratori olasz tudós által felfedezett, és először kiadott kánontöredék.

mutáció--- biol Az öröklési anyag olyan kémiai megváltozása, amely az információ tartalmát vagy sorrendjét megváltoztatja és öröklődik. FA

mutagenezis--- biol Fizikai (sugárzások) és kémiai (általában kismolekulájú vegyületek) hatásokkal a sejtben (szervezetben) kiváltott mutációk. FA

MUTUUM COLLOQUIUM ET CONSOLATIO FRATRUM--- A testvérek beszélgetése és egymás vigasztalása. Az evangélium negyedik formája a Schmalkaldeni hitcikkek szerint.


N

NATURALIZMUS--- Olyan gondolkodásmód, amely a természetet tekinti egyetlen és igazi valóságnak, s a szellemi és erkölcsi életet is ebből eredezteti; müvészeti irányzat, amely a valóság szépítetlen ábrázolására törekszik.

NECESSITAS--- Szükségesség.

NECESSITAS PECCANDI--- A vétkezés kényszere.

NEKROMANTIA--- Jóslás halottidézés útján.

NEOPHYTA--- Újonnan betért (valamely felekezetbe).

NEOLOG--- Újhitü. Ellentéte: Orthodox--- óhitü. A mai zsidó vallás két felekezete.

NEPOTIZMUS--- Atyafiuralom; állások betöltése rokoni kapcsolatok alapján.

NESZTORIÁNUSOK--- Nestorius konstantinápolyi pátriarcha (megh. 451) követői. Nestorius tanítását, amely szerint a Logosz csak benne lakozott az ember Jézusban, de nem egyesült vele, az efezusi zsinaton 431-ben elvetették.

NICAENUM--- Az első egyetemes zsinaton (Nicea 325.) elfogadott hitvallás.

NICAENO-CONSTANTINOPOLITANUM--- Előbbinek a konstantinápolyi zsinaton (381) elfogadott, bővített formája.

NIHIL OBSTAT--- Nincs akadálya; a római katolikus egyházi kiadványokon található egyházhatósági engedélyezés.

NIHILIZMUS--- Az én-feletti tekintélyek és értékek tagadása. A nihilizmus tagadja az igazság megismerésének lehetőségét és az erkölcsi értékeket is.

NIKOLAITÁK--- Kisázsiai gnosztikus szekta. (Jel 2,6; 15,20)

NIMBUS--- Felhő, ködfátyol; átvitt értelemben: dicsfény.

NOMINALIZMUS--- Olyan gondolkodásmód, amely szerint az általános fogalmak a dolgoknak csak nevei, de nem valóságosak.

NOMIZMUS--- Törvényeskedés, a törvény túlzott hangsúlyozása.

NOMOS--- Törvény.

NONKONFORMISTÁK--- Az anglikán egyháznak az a szárnya, amely elvetette az államegyháznak 1559-ben kiadott 39 cikkelyét, mint katolizáló irányzatot.

NON POSSUMUS--- "Nem tehetjük"; a római katolikus egyház ezzel a formulával tagadja meg a világi hatalom követelését.

NORMA NORMANS--- A mértékadó mérték. A Szentírás, mint minden egyházi tanítás mértéke.

norma normans--- (lat) mértékadó norma (a Szentírás a hitvallásokhoz képest)

norma normata--- (lat) megmért norma (a hitvallás a Szentíráson megmérve), levezetett norma

NOUMENON--- A jelenségek alapját adó, s csak szellemileg felfogható valóság.

NOVATIANUSOK--- Novatianus presbiter (250 körül) követői, akik elszakadtak az egyháztól, mivel kevesellték annak erkölcsi szigorúságát.

Novel Food--- ang Olyan élelmiszer, amely géntechnikailag manipulált organizmusokból áll, ilyenek segítségével állították elő vagy így előállított adalékokat tartalmaz. (Deutschland 1998/1, 30.)

nukleotid--- biol Purin- vagy pirimidinbázisból, öt szénatomos cukorból (ribóz vagy dezoxiribóz) és foszforsavból álló szerves vegyület, a nukleinsavak alapegysége. FA

NUMEN--- Az istenség müködő hatalma, esetleg maga a müködő istenség.

NUMINOSUM--- Az isteni megnyilatkozásban jelentkező megfoghatatlan, földöntúli sajátosság.

NUMERI--- Számok. Mózes IV. könyvének latin neve.

NUNTIUS--- A római kúria állandó követe külföldi hatalmaknál.


O

OBEX--- Zár. Római katolikus tanítás szerint a szentségek hatályosságát akadályozó megátalkodottság (obicem ponere).

OBJEKTUM--- Tárgy.

OBJEKTIV--- Tárgyilagos.

OBLATIO--- Felajánlás. A hívek adománya az agapé céljaira, szeretetadomány. A misében az ostya és a kehely felajánlása.

OBOEDIENTIA ACTIVA--- Cselekvő engedelmesség. Krisztus cselekvő engedelmessége, a törvény betöltése.

OBOEDIENTIA PASSIVA--- Szenvedő engedelmesség. Krisztus szenvedő engedelmessége, büneink büntetésének önkéntes elszenvedése.

OBSZCÉN--- Illetlen, erkölcstelen, megbotránkoztató.

OBSZERVÁNSOK--- A ferencrend szigorú irányzata.

OCCAMIZMUS--- (Occami Vilmos 1270-1347) skolasztikus teológus tanítása, aki minden ismeretet a tapasztalatra vezetett vissza, élesen elválasztotta a tudást és a hitet, a hitnek ésszerü megindoklását elutasította, s azt tisztára az egyház tekintélyére alapozta.

OCCULTIZMUS--- Az elrejtett dolgokról való tanítás, vagyis az érzékfeletti folyamatokról és hatásokról (többnyire az ún. szellemek világából; ld. spiritizmus.).

OCULI--- "Szemeim...". Böjt harmadik vasárnapjának latin neve az óegyházi liturgia introitusa szerint (Zsolt 25,15).

OFFERTORIUM--- Áldozat, felajánlás. Eredetileg a gyülekezet részéről az úrvacsora számára felajánlott kenyér és bor. A liturgia egyik része (offertoriumi imádság). A gyülekezet adakozása Isten dicsőségére és az egyház szükségleteire.

OFFICIUM--- Kötelesség, hivatal.

OMEN--- Jel, előjel.

OMNIPOTENTIA--- Mindenhatóság.

OMNIPRAESENTIA--- Mindenüttjelenvalóság.

OMNISCIENTIA--- Mindenttudás.

onkogén--- biol Rákkeltő gén. Az onkogének bizonyos mutációi, akár a génműködés fokozása, akár leállítása, akár a géntermék módosítása révén fokozzák a rák kialakulásának veszélyét; némelyikük biztosan rákképződéshez vezet. FA

ontogenezis--- egyedfejlődés

ontikus--- gör létező.

ONTOLÓGIA--- A létezőkről szóló tan. Ontológiai istenbizonyíték--- Isten létének bizonyítása egyéb létezőkből, pl. abból, hogy az isteni képzete megvan az emberi gondolkodásban.

ONTOLÓGIAI, ONTOLOGIKUS--- (ontologicus) gör. 1. az ontológiával kapcsolatos, rá vonatkozó, 2. az eredetet, kezdetet érintő, arra vonatkozó, azzal kapcsolatos

ONTOLOGIZMUS--- Ismeretelméleti rendszer, amely szerint az emberi értelem felismerheti a végtelen létet (Istent), amely eredeti istenismeret azután megnyitja előtte a többi ismeret útját.

O.P. = ORDO PRAEDICATORUM--- A dominikánus rend latin nevének rövidítése.

OPHITÁK--- Kígyótisztelők. Gnosztikus szekta, amely a paradicsomi kígyót imádta, mint az igaz Isten eszközét, amely igaz istenismeretre vezette az embert.

OPPORTUNUS--- Hasznos, célszerü.

OPPORTUNIZMUS--- Olyan magatartás, amikor valaki kizárólag saját érdekét és hasznát tartja szem előtt.

OPTIMIZMUS--- Olyan magatartás, amely a dolgokat a kedvező oldaláról fogja fel és mindenben jó kimenetelt remél (derülátás). A filozófiában a világot minden lehető világok legjobbikának tekinti. (Leibniz).

opus alienum--- Idegen munka. Istennek a törvénnyel végzett munkája.

opus proprium--- Saját munka. Istennek az evangéliummal végzett munkája.

opus meritorum--- Érdemszerző jócselekedet. Római katolikus tanítás szerint erre az ember nem képes, csak a kegyelem állapotában lévő hívő.

opus operans--- cselekvő cselekedet, Krisztus cselekedete cselekvő (megigazulástan).2

opus operatus--- elvégzett cselekedet; Krisztus cselekedete által végbement emberi cselekedet (megigazulástan).3

OPUS SUPEREROGATIONIS--- Fölösleges, vagyis többlet-jócselekedet.

EX OPERE OPERATO--- Római katolikus tanítás szerint valamely cselekmény (szentség) puszta végrehajtása révén érvényes és hatályos, függetlenül a résztvevő hitétől vagy szándékától. Ennek ellenére az EX OPERE OPERANTIS, amikor a cselekmény az abban részesülő szubjektív feltételeitől függően érvényes és hatályos.

ORÁKULUM--- Hely, ahol az istenség megszólal. Maga az isteni szózat, jóslatszerü ige.

ORATORIUM--- Imaház, kápolna; hazánkban a protestáns templomok hivatalos neve még a Türelmi rendelet után is. Többnyire bibliai tárgyú egyházi zenemü, énekkarra és zenekarra, magánszólamokkal.

ORATIO--- Imádság.

ORATIO DOMINICA--- A Miatyánk, az Úrtól tanult imádság.

ORATIO MENTALIS--- Csendes imádság.

ORDINARIUS--- A római katolikus egyházban valamely egyházi tisztség jogos birtokosa. Az egyetemi oktatásban rendes tanszék betöltője.

ORDINATIO--- Lelkészszentelés.

ORDO--- Rend, állapot, rang, papirend.

ORDO SALUTIS--- Az üdvösség rendje, vagyis az üdvösség megszerzésének és elsajátításának sorrendje.

ORGANON--- Orgona.

ORGANON LENTIKON--- A megragadó szerv. (A hit megjelölése az ortodoxia teológiájában.)

ORIENTATIO--- Keletelés. A keresztyén templomépítés ősi szokása, mely szerint a templomokat oltárral lehetőleg kelet felé fordulva építik.

ORNÁTUS--- Papi hivatalos ruha, istentiszteleti öltöny.

ORPHIKUSOK--- Vallásos-filozófiai görög szekta az ókorban, amely tanítását Orpheus mondabeli alakjára vezette vissza.

ORTODOX, ORTHODOX--- Igazhitü. A görög-keleti egyház nevezi magát orthodox egyháznak.

ORTODOXIA, ORTHODOXIA--- Igazhitüség. Olyan egyházi-teológiai irányzat, amely fő feladatának a helyes tanítás megőrzését tartja; tkp. orthodoxizmus.

O.S.B.--- ORDO SANCTI BENEDICTI--- Szent Benedek rendje, a bencésrend.

OSCULUM PACIS--- Békecsók. A római katolikus egyház liturgiájában még fellelhető óegyházi istentiszteleti szokás. (Róm 16,16).

O.S.F.--- ORDO SANCTI FRANCISCI: Szent Ferenc rendje.

OSTRAKA--- Cserepek. Ókori feliratos agyagtáblák.

OXFORDIZMUS--- 1. Traktarianizmus (Tracts for the time) időszerü traktátusok: irányzat az anglikán egyházon belül (XIX.sz.), amely a középkori katolicizmushoz való közeledést (visszatérést) szorgalmazta. 2. Az u.n. "oxfordi csoportmozgalom", amely kis csoportokat alakítva akarja követőit a gyakorlati keresztyénségre elvezetni, s egyúttal a keresztyénség közéleti súlyát is visszaszerezni. Alapítója Buchmann Frank angol lelkész (született:1878.). Ld. Buchmannizmus.


P

Parkinson-kór--- biol Az idegrendszer hosszú lefolyású, mozgászavarokkal járó megbetegedése, mely az értelmi képességet nem befolyásolja. Első leírójáról, J. Parkinsonról nevezték el. FA

PCR--- (Polymerase Chain Reaction - polimeráz lánc-reakció) Biokémiai eljárás, amelynek segítségével bármely DNS adott szakasza kémcsőben megsokszorozható (az eredeti mennyiség többezerszeresére). FA

PID--- biol orv Präimplantationsdiagnostik

placenta--- biol méhlepény

poligénes--- biol Olyan örökletes tulajdonság (vagy az orvosi gyakorlatban betegség), amelynek kialakulásáért több gén felelős. FA

polimorfizmus--- biol Ha egy génnek vagy DNS szerkezeti elemnek két vagy több különböző változata fordul elő ugyanabban a populációban. A genetikai polimorfizmusoknak nincs szükségképpen fenotípusbeli megnyilvánulása. FA

populáció--- biol Egy faj azon egyedeinek összessége, amelyek között a géncserének sem biológiai, sem térbeli, sem időbeli akadályai nincsenek, azaz egymással elvileg szaporodási közösséget képeznek. FA

populáció-genetika--- biol A populációk genetikai összetételét (allélgyakoriság) és annak megváltozását vizsgáló tudomány. FA

POSZTILLA--- A szentírásbeli helyek felolvasása után (post illa verba evangelii) mondott magyarázat.

préembrió--- biol A megtermékenyített petesejtet nevezik préembriónak a megtermékenyüléstől a "primitív csík" megjelenéséig, kb. 14 napig. FA

protestálás--- Speyerben 1529. április

protoplaszt--- biol Eltávolított sejtfalú baktérium-vagy növényi sejt. FA


Q

quot capita, tot sensus--- ahány fej, annyi vélemény (értelem)


R

ratio cognoscendi--- lat a megismerés feltétele

ratio essendi--- lat a lét feltétele

receptor--- biol Olyan, gyakran a sejt felszínén elhelyezkedő fehérjemolekula, amely specifikus kölcsönhatásba képes lépni bizonyos hatóanyagokkal, más fehérjékkel vagy organizmusokkal (vírus), és ez a kölcsönhatás valamilyen biológiai folyamatot indít el (például a hatóanyag bejutását a sejtbe). FA

recesszív--- biol Olyan gén, illetve egy gén olyan allélja, amelynek heterozigóta formában nincs hatása a fenotípusra, azaz nem nyilvánul meg. FA

rekombináció--- biol Tágabb értelemben minden olyan folyamat, amelynek révén két vagy több gén más elrendeződésben található meg az utódban, mint bármelyik szülőben. Szűkebb értelemben a kromoszómapárok átkereszteződése révén létrejövő DNS-kicserélődés a pár két tagja között. FA

Rövidítések kéziratokban--- op.cit. - i.m., idézett mű


S

satisfactio--- lat elégtétel

satisfactio vicaria--- lat helyettes elégtétel

 scriptura sacra sui ipsius interpres--- a Szentírás önmagát magyarázza.

 sola gratia--- (lat) [merő kegyelem]

sola scriptura--- (lat) "egyedül a Szentírás"

 status exaltationis--- (lat): a megdicsőülés állapota Jézus Krisztus személyében

status exinanitionis--- (lat): a megalázottság állapota Jézus Krisztus személyében

sub utraque species--- lat. két szín alatt (kiosztott úrvacsora)

 szekvencia--- (sorrend) biol A különböző egyszerűbb alapvegyületek összekapcsolódásával felépülő óriásmolekulákban, elsősorban a fehérjékben és a nukleinsavakban az egyes alkotók egymásutánja. A sorrend megállapítása a szekvencia-meghatározás vagy röviden szekvenálás. FA

szomatikus--- (testi) biol Az ivarsejtek kivételével a soksejtű szervezeteket alkotó valamennyi sejt jelzője. A szomatikus sejtekre jellemző a teljes kromoszómaszerelvény megléte, azaz minden kromoszómájuk (a nem kromoszómák kivételével) páros. FA

szomatikus génterápia--- biol A testsejtek génterápiája. A változtatásokat emiatt nem lehet átörökíteni. (Deutschland 1998/1, 30.)

szuppresszor gén--- biol Terméke a sejtosztódást gátolja és/vagy a sejt transzformációját akadályozza meg, a pliferáció szabályozásának negatív ága, a protoonkogének hatásait "kompenzálja". FA


T

teleológia--- gör (telosz cél) az a nézet, amely szerint a mindenségben egy előre meghatározott cél uralkodik. BL

teoforikus--- (tkp. istenhordozó) Isten nevét viselő, hordozó

thalasszémia--- biol  A vörös vérfesték, a hemoglobin valamelyik fehérje-összetevőjének hiánya vagy módosulása következtében fellépő különböző - vérszegénységgel járó - örökletes betegségek gyűjtőneve. FA

toxin--- (méreg) biol Egyes élőlények által termelt, más élőlények számára mérgező anyag. FA

transzcendens--- (átlépő, az érzéki világ kereteit áttörő, világfeletti)

transzgén--- állatok / növények biol Olyan növények vagy állatok, melyek öröklődési anyagába stabilan beépült egy idegen gén. (Deutschland 1998/1, 30.)

transzgénikus--- biol Olyan élőlény, amelynek genomjába emberi beavatkozással (génsebészet) más fajból származó, illetve mesterségesen előállított gén vagy géndarab került. FA

tribádia--- gör orv a nemi eltévelyedések egyik formája; nőknek egymással való szeretkezése

trivium lat grammatika, retorika, dialektika


U

univocatio--- lat fil A beszédnek olyan módja, amelyben azonos kifejezés mindig azonos tartalom kifejezésére szolgál (sunwnuvmw", univoce, univok).

uterus--- lat méh.

utraquista--- (communio sub utraque) vagy kalixtinus (kelyhes) mérsékelt husziták, akik a "Négy Prágai Cikk" (1420) szerint a laikusok számára a kelyhet követelték (és erre Róma engedélyét meg is kapták (vö. Honecker, Grundriss der Sozialethik, 1995. 388).


V

vad-típus--- biol Valamely génnek a természetben leggyakrabban előforduló "normális" allélja, illetve az az egyed, amelynek génjei vad-típusúak. FA

VALENTINIÁNUSOK--- A gnosztikus tanokat hirdető Valentinus követői, akik szinkretista befolyás alatt mesterüknél távolabb álltak a keresztyénségtől.

Vatikáni Zsinat, II.--- (1962. október 11.-1965)

vektor--- (hordozó) biol Olyan DNS-molekula, amely egy adott sejtben biztosítja egy idegen DNS-fragmentum (gén) fennmaradását. FA

verbális inspiráció--- (lat) a Szentírás könyveinek szószerinti ihletettségére vonatkozó tanítás.

viva vox evangelii--- (lat) az evangélium élő hangja, a hirdetett evangélium.


W

Wilms-tumor--- biol A leggyakoribb gyermekkori vesedaganat, amely mind sporadikus formában, mind egyéb fejlődési rendellenességekkel kapcsolatban kialakulhat. FA

Wittenbergi Konkordia--- 1536


Z

zelóták--- Rajongók, buzgók. Fanatikus zsidó párt, amely az ország felszabadítását a római uralom alól és Isten uralmának eljövetelét akarta kivívni.

http://www.gryllosoft.hu/bt/rsz_stat/pixel.php?js_resolution=1600x900&js_referer=http%3A//teol.lutheran.hu/tanszek/rendszeres/eszkozok/szotar_i_m.html&js_color=24