A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma, mint nem állami fenntartó – utalva a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. §-ra, valamint az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. zsinati törvény (a továbbiakban: Intv.) 16-18. § és 50. §-a - pályázatot hirdet a fenntartásában működő Evangélikus Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény intézményvezetői, rektori munkakörének betöltésére.

 

 1. a megbízatás 4. azaz négy évre szól. A kinevezés kezdete: 2018. augusztus 1.
 1. A pályázóval szemben támasztott követelmények

 

a; - felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretek (Nftv. 13. § (5) bekezdés)

- legalább egy C (B2) államilag elismert nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű) dokumentum (Nftv. 13. § (5) bekezdés)

- valamely felsőoktatási intézménnyel egyetemi tanári teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek (Nftv. 13. § (5) bekezdés)

- mivel a kinevezés a 65. életév betöltéséig szólhat, a pályázó 2018. július 31-ig nem tölti be 61. életévét. (Nftv. 37. § (6) bekezdés)

b; evangélikus konfirmációban részesült,

c; a hittudomány ill. vallástudomány területén is folytatott tudományos tevékenység (tudományos publikációk, konferencia-előadások megléte),

d; vezetői és szervezési gyakorlat a felsőoktatás, illetve a kutatás-fejlesztés területén

 1. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • A pályázó bemutatkozásában egyetemi oktatói és tudományos munkásságának legfontosabb jellemzőit, eredményeit, valamint vezetői-szervezési gyakorlatának bemutatását
 • Szakmai és intézményvezetői koncepciót
 • a lelkész-képzés fejlesztéséről, különös tekintettel a hallgatói rekrutáció, az új lelkészi feladatok és a missziológiai képzés kérdéseire, valamint a lelkész-képzésben résztvevő hallgatók mentálhigiéniai megerősítésére, szűrésére
 • a hittanár-képzés fejlesztéséről, különös tekintettel a hitoktatói képzést végzett alumnusok elérésére, továbbképzésére
 • az EHE feladatbővítésének megvalósításáról a Magyarországi Evangélikus Egyház szakmai-intézményi igényeinek megfelelve (pedagógusi- és szociális munkatársi-képzés, további társadalomtudományi irányokban), az EHE képzési kínálatának és kutatási portfóliójának ehhez illeszkedő kiterjesztéséről, valamint ehhez szükséges szervezeti fejlesztések és költségvetési tervezés elindításáról.
 1. A pályázathoz ezen túl mellékletként benyújtandó anyagok és dokumentumok:

a; szakmai önéletrajz

b; szakmai pálya dokumentumai (diploma; tudományos fokozat, habilitációs és egyetemi tanári kinevezés okiratai)

c; publikációs jegyzék az MTMT adatlap formájában

d; a pályázó egyházi tevékenységének rövid bemutatása

 

 1. A pályázatot és az a; mellékletet angolul vagy németül is szükséges benyújtani.

 2. A pályázatot két nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani! A benyújtás határideje és helye:

2018. január 31.

Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda (1085 Budapest, Üllői út 24.)

Emailcím:

A pályázati borítékon és az email tárgyban kérjük feltüntetni: „EHE rektori pályázat”

 

 1. A pályázat bírálati folyamata:

Hatályos állami jogszabálynak megfelelően.

 

A fenntartó az Evangélikus Hittudományi Egyetem vezetésének bevonásával konzultációs alkalmat biztosít a formai elvárásoknak megfelelő pályázók számára 2018. január 10-20. napja között, egyeztetett időpontban.

 

Az országos presbitérium legkésőbb 2018. március 31-ig dönt a rektor személyéről.

 

Budapest, 2017. december 14.