Az EHE DI-ben sikeresen megvédett disszertációk (2008-tól teljes)

Orosz Gábor Viktor: Idegen méltóság. Teológiai véleményalkotás új kontextusban: preimplantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve. Teológiai véleményalkotás új kontextusban: preimplantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve. 2005.

Joób Máté: A békesség élménye. Az egyéni bűnbánat kvalitatív tartalomelemzése pasztorálpszichológiai szempontból. 2005. Dissertatio  Tézisek

Böröcz Enikő: Ordass Lajos második „aktív” püspöksége. A Magyarországi Evangélikus Egyház története az 1956. november 1- je és 1958. június 17 - e közötti időszakban. 2006. Dissertatio  Tézisek

Bácskai Károly: Boldogok a kicsinyek. Az evangliumi kicsinység vizsgálata a szinoptikusokban, tekintttel annak krisztológiai, ekkleziológiai és szociális aspektusaira. 2006. Dissertatio  Tézisek

Süll Tamás: A nő és a férfi kapcsolata Rút és Eszter könyvében. 2007. Dissertatio  Tézisek

Gerőfi Gyuláné: Verbum Domini manet in aeternum. Az Ószövetség recepciójának vizsgálata a Zsidókhoz írt levélben az intertextuális módszer segítségével. 2008. Dissertatio  Tézisek

Hafenscher Károly: Ágenda-tradíció és a jelen kihívásai. A magyar nyelvű istentiszteleti élet. 2009. Dissertatio  Tézisek

Kodácsy-Simon Eszter: Paul Tillich teológiájának jelentősége a természettudomány és a vallás kapcsolatában. 2009. Dissertatio  Tézisek

Lackner Pál Sámuel: Evangélikus egyházi struktúrák változásai az egykori Osztrák-Magyar Monarchia és utódállamai területén 1734-1945 között. 2009. Dissertatio  Tézisek

Gömböcz Elvira: A gazdasági globalizáció főbb társadalmi hatásai és a keresztény egyházak felelőssége. 2010. Dissertatio —  Tézisek

Szent-Iványi Ilona: Az egyezkedés lehetőségei. Adalékok a keresztény-iszlám párbeszéd legújabb történetéhez. 2011. Dissertatio  Tézisek

Rónay Péter: „És tenger sincs többé.” – Jel 21,1. A kígyó, a tenger és a sárkány, mint mitologikus-szakrális szimbólumok vizsgálata az európai eszmetörténet gyökereiben. 2012. Dissertatio  Tézisek

Szalai András: Az iszlám kereszténységképe és ennek  hatása a két vallás viszonyára. 2013. Dissertatio  Tézisek

Szabó B. András: Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig. A pénz kulturális szerepeinek teológiai értékelése. 2015. Dissertatio -- Tézisek -- Abstract

Pángyánszky Ágnes: Tanítás és tanulás felnőttkorban: szemléletváltás a fenőttkatekézisben. 2015. Dissertatio -- Tézisek -- Theses

Sándor Jenő: Identitás a morális térben: az énidentitás mint a gazdasági és a morális cselekvés motivációs forrása a vállalkozóiság kontextusában. 2017. Dissertatio - Tézisek

dr. László Virgil: A keresztény ember istengyermekségének értelmezési formái az Újszövetségben. 2017. Dissertatio - Tézisek

Gáncs Tamás: Mária Magdolna szerepének és történetének vizsgálata kanonikus és apokrif evangéliumok alapján - Rehabilitációs kísérlet a posztkoloniális interpretáció segítségével. 2017. Dissertatio - Tézisek

Verebics Éva Petra: A szöveg kettős beágyazottsága. Kultúratudományos szempontok a Zsolt 18//2Sám 22 értelmezéséhez. 2018.  Dissertatio -- Tézisek

dr. Mézes Zsolt: Látni a láthatatlant. A láthatatlan színház elmélete és gyakorlata. A Látás Redukciójával történő Dramatizálás (LRD) módszere. A műfaj és a módszer teológiai párhuzamai. 2018.  Dissertatio -- Tézisek

Simon Z. Attila: A szexuálpedagógia komprehenzív programjának reflexiói teológiai és valláspedagógiai kontextusban. 2019.  Dissertatio -- Tézisek

Várady Endre:  A zsidókereszténység identitásformálódási vizsgálata a Kr.u. első évszázad vonatkozásában. 2019. Dissertatio -- Tézisek

Kocsis Péter: A vallási pluralizmus kihívásai a közéleti teológia számára. 2020. Dissertatio -- Tézisek

Tóth Károly: Teológiai élet magyarországi evangélikus teológiai folyóiratokban az 1940-es években 2021. Dissertatio -- Tézisek