2020. őszi félév

1. Rendszeres teológia

Cím: A reménység etikája
Téma: Jürgen Moltmann 1964-ben írja meg a Reménység teológiáját, amelyben a keresztyén reménységet és Isten evilági munkáját fejti ki eszkatológiai távlatokban. A reménység etikája mintegy fél évszáddal később, 2010-ben jelent meg, amelyben a 21. századi ember kérdésére keresi a választ, hogy hol vagyunk, mivégre vagyunk és mit cselekedjünk. Mindezt ugyanazzal az eszkatológiai kezdőponttal, amely egész teológiájára jellemző. A doktori szeminárium keretében kortárs reménység etikáját tárgyaljuk az alábbi témakörök szerint.


Tematika:
Eszkatológia és etika: apokaliptikus eszkatológia, krisztológikus eszkatológia, szeparatista eszkatológia, transzformatív eszkatológia.
Az élet etikája: az élet kultúrája, orvosi etika
Környezeti etika: a Föld terében, a Föld ideje, ökológia, környezeti etika.
Az igazságos béke etikája: az ítéletalkotás kritériumai, isteni és emberi igazságosság és igazság, sárkányölés és béketeremtés a keresztyénségben, a kontrol jó – a bizalom még jobb: szabadság és biztonság a „szabad világban”, Isten igazságossága és az emberi jogok.
Öröm Istenben – esztétikai ellenpontok: szombat – a teremtés ünnepe, békesség a küzdelem közepén.

Kötelező irodalom:
Moltmann: Ethik der Hoffnung, Gütersloher Verlagshaus, 2010.
Moltmann: Ethics of Hope, Fortress Press, 2012

Ajánlott irodalom:
Moltmann: A reménység fényei, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1989
Moltmann: Minden végben kezdet rejtezik. Kis reménytan, Bencés Kiadó, 2005.
W. Kantzenbach: Teológiai irányzatok, Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest, 1996
Zahrnt: Az Isten-kérdés, Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest, 1997

Témavezető: Dr. Kodácsy Tamás
Helyszín és időpontok: Október 14. November 4. November 25. és December 2. 10:00-11:30 Online kurzus keretében
Kreditszám: 4 kredit + 2 kredit dolgozat
A kreditszerzés lehetősége: Aktív részvétel a szemináriumi alkalmakon, szemináriumi dolgozat.

 

2. Biblikum. A Biblia hatástörténete

Cím: Kierkegaard Félelem és reszketés című műve és annak hatástörténete
Téma: A félév négy előadásának témája a dán egzisztencialista gondolkodó, vallásfilozófus és egyházkritikus Søren Kierkegaard egyik főműve, a Félelem és reszketés köré épülne, amely írói eszközökkel és hatalmas bölcseleti és teológiai tudással mondja el Ábrahám és Izsák történetét, felvetve a hit és hitetlenség legdrámaibb kérdéseit, számos interpretációs lehetőséget és a továbbgondolkodás esélyét kínálva.

Tematika:

 1. Kierkegaard és kortársai – Grundtvig, Andersen, német teológusok és filozófusok -, beágyazottsága a romantikus hagyományba, kötődése a herrenhuti mozgalomhoz, felnövekedésének drámája, saját életének „excentrikus” alakítása, indokai, amiért műveinek jelentős részét álnéven adta közre;
 2. A Félelem és reszketés keletkezése, az ótestamentumi történet értelmezési sémái és Kierkegaard drámaian újszerű olvasata, a párhuzam a görögség „gyermekáldozatával” (Iphigeneia), az etikum felfüggesztésének kérdése, a hit „abszurditásának” választása szemben a filozófiai logikával, a műben fellelhető szubtextusok kontextusteremtő ereje;
 3. Polémiák a mű megjelenése nyomán, majd Kierkegaard kritikája a kortárs dán államegyházat illetően; saját nevén kiadott vallásos írásainak sajátosságai és álnéven közreadott műveinek belső polémiái, szembefordulása mestereivel, különcségének kinevettetése egy koppenhágai élclapban, ennek fatális következményei;
 4. Hatástörténet: az egzisztencialista filozófián, a dialektikus teológián, továbbá az irodalomban és színpadon - különös tekintettel a skandináv irodalomra és Ibsen életművére, aki Brand című drámájában „színre vitte” a Kierkegaard által megkövetelt fundamentalista hitet és annak következményeit; mindezek továbbgyűrűzése a XX. században, művészetben, bölcseletben, teológiában.

Témavezető: dr. Nagy András
Helyszín és időpontok: Október 14. November 4. November 25. és December 2. 12:00-13:30 online kurzus keretében
Kreditszám: 4 kredit + 2 kredit dolgozat
Kreditszerzés lehetősége: Aktív részvétel a szemináriumi alkalmakon, referátum vagy írásbeli beadandó megbeszélés szerint a kurzus témaköréhez megadott választható témák irodalmából

 

3. Valláspedagógia

Téma: Bevezetés a kutatásmódszertanba
Témavezetők: Szabó Zoltán András, Seresné dr. Busi Etelka

Tematika:
1. alkalom: Október 01. „Minden, amit a kutatástervezésről tudni érdemes.” A hétköznapi és a tudományos tudás különbségei. A tudományos megismerés algoritmusa. Ontológiai, axiológiai és episztemológia alapvetések. Stratégiák (logikák) és paradigmák (kvantitatív-kvalitatív) szerepe a kutatástervezésben. Szakirodalomfeltárás és -rendszerezés idegen és magyar nyelvű adatbázisokban, problémafelvetés és hipotézisalkotás. Primer források és adatgyűjtés.

 • Corbin, Juliet és Strauss, Anselm (2015): A kvalitatív kutatás alapjai. L' Harmattan–Semmelweis Egyetem, Budapest. (4. és 7–12. fejezetek)
 • Horváth Dóra és Mitev Ariel (2015): Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest. (3. fejezet: Grounded theory)

2. alkalom: Október 15. „Kutatási módszerek röviden és a tartalomelemzés elmélete és módszertana.” Adatelemzés, különös tekintettel szöveges adatokra.

 • Falus Iván (2004, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. (1., 2., 6., 7. és 11. fejezetek)
 • Krippendorff, Klaus (1995): A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Balassi Kiadó, Budapest (2., 4–6., 12–13. fejezetek).

3. alkalom: Október 22. „Tovább a tartalomelemzés gyakorlatában, és a szoftveres háttér”

 • Sántha Kálmán (2013): Multikódolt adatok kvalitatív elemzése. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. (1. fejezet: Kvalitatív adatreprezentáció, 4. fejezet: Hangadatok, 5. fejezet: Szövegadatok, 6.1. fejezet: Az ATLAS.ti szoftver alapfunkciói)

4. alkalom: November 19. „Tippek, trükkök, praktikák, és némi eredményközlés” Az eredmények közlése. Publikációs alapelvek, formai sajátosságok.

Helyszín és időpontok: Online kurzus keretében október 1. október 15. október 22. és november 19. 16:00-19:10
Kreditszám: 8 kredit + 2 kredit dolgozat
Kreditszerzés lehetősége: Aktív részvétel a szemináriumi alkalmakon. 

 


 

2020. tavaszi félév

1. Ószövetség

Cím: Az Ószövetség és a hatalom
Téma: A hatalom kérdéskörének vizsgálata ószövetségi kortörténeti, teológiai és egzegetikai megközelítésben
Tematika: A hatalom természete; Az Ókori Kelet és Közel-Kelet világa; Az Ószövetség és a politikai hatalom; Hatalom és erőszak; A hatalom és a strukturális bűn; JHWH hatalma; Hatalom és eszhatológia; Az erőtlen Isten
Témavezetők: Dr. Kőszeghy Miklós, Dr. Varga Gyöngyi
Helyszín és időpontok: blokkosítva, előre láthatólag május második hetében, az EHE-n
A kreditszerzés lehetősége: Aktív részvétel a szemináriumi alkalmakon, egyéni referálás a kurzus témaköréhöz megadott választható témák irodalmából.

 

2. Irodalom és teológia

Cím: Istenkérdések a kortárs magyar irodalomban
Téma:
Teológiai témák vizsgálata kortárs magyar irodalmi alkotásokban
Tematika:
I. Bevezető óra: Bibliai újraírások vagy a nagy narráció vége?
II. „Harmonia Caelestis” : Esterházy Péter
III. A teremtés monotonitása: Háy János (A Senák, A Gézagyerek, A Herner Ferike faterja, A bogyósgyümölcs-kertész fia, A gyerek)
IV. Gondviselés és történelem: Tóth Krisztina: Pixel, Bartis Attila: A vége
V.  Ráadás (ha marad idő):  „Az előbb még Istent dicsértem épp” Isten a dalszövegekben

Témavezető: dr. Horváth Csaba (KRE)
Helyszín és időpontok:
EHE, havonta, szerdánként
Kreditszerzés lehetősége:
Aktív részvétel a szemináriumi alkalmakon, referátum vagy írásbeli beadandó megbeszélés szerint a kurzus témaköréhez megadott választható témák irodalmából

 

3. Egyháztörténet

KÉSŐBBI IDŐPONTBAN!

Téma: A herrnhuti pietizmus (német nyelvű kurzus)
Témavezetők:
dr. Wolfgang Breul (Mainz); dr. Korányi András
Helyszín és időpont:
EHE; márc. 16/17/18.
Kreditszerzés lehetősége:
Aktív részvétel a szemináriumi alkalmakon, referátum vagy írásbeli beadandó megbeszélés szerint a kurzus témaköréhez megadott választható témák irodalmából

 

 

2019. őszi félév:

Rendszeres Teológia

Téma: Gazdaságetika
Témavezető: Szabó András
Helyszín és időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető
Részletekért itt lehet érdeklődni:

Újszövetségi Teológia

Téma:
Témavezető:
Helyszín és időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető
Részletekért itt lehet érdeklődni:

Gyakorlati Teológia

Téma:
Témavezető:
Helyszín és időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető
Részletekért itt lehet érdeklődni:


2019 tavaszi félév:

Ószövetség

Téma: A zsoltárok reflexió és spiritualítás között
Témavezető: Jutta Hausmann prof. em.
Helyszín és időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető
Részletekért itt lehet érdeklődni: jutta

Vallástudomány

Téma: Istenképek
Témavezető: Szentpétery Péter
Helyszín és időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető

A különböző vallásokban nagyon eltérő funkciójú, kedélyű, „lelkiállapotú” istenekkel találkozunk. A legfontosabb monoteista vallások istenképe, azaz a zsidóságé, a kereszténységé és az iszlámé is eltérő, bár különböző mértékben. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy az egyes hívőké is mennyire. Sőt az ateistának is valamiképpen el kell képzelnie az istenség(ek)et, az istenit, hogy utána tagadhassa a létezését. Ezért az ateizmusnak sem lehet egységes istenképe.

Ennek témáját kívánjuk körüljárni, összehasonlítva a kereszténységét más vallásokéval, és persze saját magán belül. Az érintett hallgatók ezzel kapcsolatban referálnak, amelynek során figyelembe vehetik tervezett disszertációjuk témájának esetleges idevágó vonatkozásait is.

Szentpétery Péter

Valláspedagógia

Cím: Aktuális neveléstudományi kutatások
Téma: oktatás, nevelés
Tematika: Kutatások a módszertani sokszínűség tükrében: Pedagógiai etnográfia, fotóelemzések, akciókutatások, metaanalízis, szisztematikus elemzések, ikt eszközök a mérésekben stb.
Fókuszok a neveléstudományi kutatásokban: Tanulási teljesítménymérések a pedagógiában; iskolakutatások (innovatív iskolák, tanulóközösségek stb.); tantermi kutatások; kreatív klíma és designgondolkodás; a tehetségfejlesztés nemzetközi trendjei; a tudás alakulása, tudástérelméletek stb. Neveléstudományi szempontok teológiai munkák készítéséhez.
Témavezető: Seres-Busi Etelka
Helyszín és időpontok: április 10. 16-17.30 április 30. 14.00-17.00; május 7. 10- 13.00. EHE

 A kreditszerzés lehetősége:Aktív részvétel a szemináriumi alkalmakon, egyéni referálás a választott témához kapcsolódó téma irodalmainak feldolgozásával, elemző tanulmány készítése.


2018 őszi félév

Újszövetség

Tematika: Márk evangéliuma. (Angol nyelven választható.)

Témavezető: Cserháti Márta

Helyszín és Időpontok: EHE, január

Hermeneutika, Egyháztörténet

Tematika: Teológiai kérdések Shakespeare drámáiban és Milton Elveszett paradicsomában. (Angol nyelven választható.)

Témavezető: Fabiny Tibor

Helyszín és Időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető

Rendszeres teológia

Tematika 1: 10 nyugtalanító kérdés

Témavezető: Béres Tamás

Helyszín és Időpontok: http://humanokologia.hu/kutatomuhely/

Tematika 2: A katolikus Lutherkép

Témavezető: Béres Tamás

Helyszín és időpontok: A DI belső kommunikációjában elérhető


2018 tavaszi félév

Történeti teológia

Tematika: Luther (magyarul eddig meg nem jelent) szövegei:

Nyílt levél a parasztok ellen, Az újrakeresztelők, A török elleni háború, A gyermekek iskoláztatása

Témavezető: Csepregi Zoltán

Helyszín és időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető


2017/18 őszi félév

Rendszeres teológia:

Tematika: "Remény és jövőképek a kortárs teológiai irodalomban"

Témavezető: Béres Tamás

Helyszín és Időpontok: EHE 8. terem, 09.28., 10.19., 11.23., 12.14., (10,15 óra)

Gyakorlati teológia:

Tematika: Bibliai szülő-gyermek kapcsolatok interdiszciplináris vizsgálata

Témavezető: Joób Máté

Helyszín és Időpontok: EHE 8. terem, 09.28., 10.19., 11.23., 12.14., (8,00 óra)

Újszövetség:

Tematika: A Q-forrás

Témavezető: Csepreginé Cserháti Márta

Helyszín és Időpontok: összevont szeminárium december-januárban

2016/17 tavaszi félév

Témavezető: Szentpétery Péter
Tematika: A vallásközi (és az ökumenikus) párbeszéd aktuális kérdései.
Helyszín, időpont: EHE,
febr., márc., ápr., máj. hónapban hétfő vagy péntek 2. blokk. Részletesebben a DI belső kommunikációjában elérhető.

Témavezető: Kodácsy-Simon Eszter
Tematika: Spiritualitás, oktatás, nevelés
Helyszín, időpont: a DI belső kommunikációjában elérhető

Kreditszámítás táblázat szerint

2016/17 őszi félév

Történeti teológia:

Témavezető: Csepregi Zoltán
Tematika: latin nyelvű szövegek feldolgozása
Helyszín, időpont: a DI belső kommunikációjában elérhető

Újszövetségi teológia:

Témavezető, előadó: Cserháti Márta
Téma:
Evangéliumi csodatörténetek
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, január

Témavezető: Cserháti Márta
Előadó: Czire Szabolcs
Tematika:
Jézus gyógyításainak politikai és spirituális olvasata
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, szeptember

Rendszeres teológia:

Témavezető: Orosz Gábor Viktor
Tematika:
A hit szerepe a mai világban.
Tanegység leírás:
Rowan Williams volt canterburyi érsek korunk egyik legjelentősebb anglikán teológusa, aki hivatali ideje alatt üdítően új módon értelmezte a vallás közéleti szerepét. A kurzussal azonos című könyvében a szerző olyan fontos témákkal foglalkozik, mint a gazdaság, a környezetvédelem, a többvallású társadalom, a vallás helye a kormányzásban, vagy az emberi jogok és a szekularizmus.
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, december

Ószövetség:

Témavezető: Kőszeghy Miklós
Tematika:
Bevezetés a bibliai régészetbe
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, megbeszélés alapján.

2015/16 tavaszi félév

Újszövetségi teológia:

Témavezető: Cserháti Márta
Tematika: Mark: Traditions in Conflict
Helyszín, időpont: EHE, május elején blokkosítva, megbeszélés szerint
Kredit: megbeszélés szerint

Ószövetségi teológia:

Témavezető: Hausmann Jutta
Tematika: Az Ószövetség gender perspektívában
Helyszín: EHE tanácsterem
Időpont: február 24.; március 2.; április 6.; mindig 9-12kor
Kredit: 4

2015/16 őszi félév

 Rendszeres teológia:

Teológia és művészet

A kurzus különböző művészeti ágakat képviselő meghívott előadók segítségével vezet be a teológia és a művészetek határvidékén keletkező aktuális kérdésekbe és jelenkori szemléletekbe. A hallgatóktól aktív jelenlétet várunk. A félév értékelése a megadott irodalom és az elhangzó előadások szerinti csoportos megbeszélésben mutatott aktív hozzájárulás alapján történik.

október 21: Szalai András (Építészet)
október 28: Kamp Salamon (Zene)
november 4: Zay Balázs (Képzőművészet)
december 2: Összegzés, megbeszélés
A kurzusok helyszíne az EHE Pröhle szoba (szükség esetén Tanácsterem)
Időpontok: szerda 11,45 - 13,15
Kurzusvezető: Béres Tamás

 2014/15 őszi félév

Rendszeres teológia:
A teológia és a természettudományok aktuális határkérdései

Témavezető: Béres Tamás
Tematika: A kurzus a Jesenius Központ félévi programjaihoz kötődik. Részletes program a http://www.jesenius.hu/
Helyszín, időpont: Az előadások a Kossuth Klubban hallgathatók meg a félévben három alkalommal csütörtök 18 órai kezdettel: október 16, november 27, december 11. Az előadásokhoz kapcsolódó megbeszélés a hallgatókkal való megállapodás szerint zajlik.
Kreditszerzés: Kreditek elsősorban az előadásokon való aktív részvétellel és az egyes témákhoz kapcsolódó publikációkkal szerezhetők tetszőlegesen választott teológiai diszciplináris feldolgozásban.

 

Egyháztörténet:
Teológiai témák Luther Asztali beszélgetéseiben

Témavezető: Csepregi Zoltán
Tematika: a 2013 őszi kurzus folytatása.
Témajavaslatok: az ETN-ben HRX-163 és TRX-135 kódok alatt találhatók.
Kreditek: Megbeszélés szerint

Újszövetség:
Jézus szolgálatának áldozati és az áldozat-állítást megvilágító értelmezései

Témavezető: Cserháti Márta
Tematika: megbeszélés alapján
Helyszín, időpontok: 2015, január második felében
Kreditek: megbeszélés szerint

Gyakorlati teológia:
Az igehirdető és az igehirdetés kihívásai

Témavezető: Szabó Lajos
Tematika:

 1. Válasz-e az igehirdetés a ma emberének Isten-keresésére és spirituális igényeire? Milyen a mai prédikáció helyzete? Mennyire tekinthető  biztos és szilárd alapnak az, ami az élőszavas kommunikáció vitathatatlan értéke?  
 2. A média és kommunikáció hatása az igehirdetés műfajára – hogyan változott meg a hallgatóság? Az igehallgatói környezet és az egyház társadalmi mozgásterének elemző vizsgálata az eddigi publikációk összegzése és használhatóságának módszertana.
 3. Az igehirdetés műfaji kihívásai – milyen valós műfajok jelennek meg a mai igehirdetésekben? – mai, kortárs igehirdetések vizsgálata. Mit látunk és mit hallunk ma a szószékeken?
 4. Hogyan lehet hatni az igehirdetőkre? A teológia tudományának és a hallgatóságnak a felelőssége. Teológia és igehirdetés. A tudományos teológiai munka és az alkalmazott homiletika kérdései a mai egyházi gyakorlatban.
 5. Rendszeres teológia és homiletika – a „kölcsönhatás”. Aktuális körültekintés a mai fajsúlyos etikai, szociáletikai témák területén. Mi kerül fel a szószékre?  Az igehirdetés a rendszeres teológia mérlegén. Honnan merít, miből építkezik és merre mutat tovább a prédikáció?

Időpont: A kurzus blokkosított formában kerül megtartásra. 2014. október 22.
Kreditek: megbeszélés szerint