AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

ALAPÍTÓ OKIRATA

(Előző módosítás: 2006. augusztus 31.)

A magyarországi evangélikus lelkészképzés gyökerei Huszár Gál reformátor több mint 450 évre visszatekintő magyaróvári iskolájáig nyúlnak vissza. 1557-ben ebben a szellemben indult meg a soproni latin iskola, majd nyíltak meg a wittenbergi teológusképzés hatására a 17. században Pozsony, Eperjes, Késmárk főiskolái. A soproni Evangélikus Teológiai Akadémia a két világháború között a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Fakultásaként működött. 1950-ben a teológiai képzést leválasztották az egyetemekről, 1951-ben az intézményt, mint az Evangélikus Teológiai Akadémiáját Budapestre helyezték. A Magyar Országgyűlés 30/1990 sz. határozata Evangélikus Teológiai Akadémia néven államilag elismert hittudományi nem állami egyetemmé nyilvánította. Az intézmény hivatalos neve – az 1997. évi CXXVII. törvény alapján – 1998. január 1. óta Evangélikus Hittudományi Egyetem.

I. A felsőoktatási intézmény fenntartójának adatai:

 1. Neve: Magyarországi Evangélikus Egyház
 2. Címe: 1085 Budapest, Üllői út 24.
 3. Statisztikai számjel: 19719483-9491-551-01
 4. Adószáma: 19719483-2-42

II. A felsőoktatási intézmény alapadatai:

 1. Hivatalos név magyarul: Evangélikus Hittudományi Egyetem
 2. Hivatalos név angolul: Lutheran Theological University
 3. Hivatalos név németül: Evangelisch-Lutherische Theologische Universität
 4. Rövidített név: EHE
 5. Székhelye: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
 6. Jogállása: Az egyház által alapított és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 12. § (1) bekezdésében írt felhatalmazás alapján, a 11. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti belső egyházi jogi személy, egyházi intézményként fenntartott, illetve az MEE az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvényében írtak szerint működő felsőoktatási intézmény. Az intézmény államilag elismert, amelyet a hatályos nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rögzít.
 7. Intézményi azonosítója: FI83342
 8. Adószáma: 18157499-1-42

III. A felsőoktatási intézmény működési helye(i):

Székhelyén: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

IV. A felsőoktatási intézmény jogelődjei:

 1. Jogelőd intézmény: Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Soproni Evangélikus Hittudományi Kara

A jogutódlás típusa: részleges

 1. Jogelőd intézmény: Evangélikus Teológiai Akadémia, Budapest

A jogutódlás típusa: teljes

Szervezeti tagozódás:

 1. Oktatás-kutatás:
 1. Funkcionális és Szolgáltató Szervezeti Egységek:

Az intézmény a működtetési feladatok ellátását gazdasági, műszaki, igazgatási szervezeti egységek fenntartásával biztosítja.
Az egyetem legfőbb döntéshozó szerve a Szenátus.
Az egyetem felelős vezetője és képviselője a miniszterelnök által kinevezett rektor, aki ellátja az intézmény képviseletét az egyházi és állami szervezetek előtt.
A működés részletes szabályait és a belső szervezeti tagolását az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

V. A felsőoktatási intézmény működése, tevékenységei (alaptevékenységek, alaptevékenységet kiegészítő és egyéb tevékenységek)

 1. Alaptevékenység
  Alaptevékenysége a felsőfokú oktatás és kutatás, a felnőttképzés és továbbképzés az alábbi területeken:

Képzési szinteken és típusok:

Tudományterületek (doktori képzés):

Képzési területek:

Munkarend: Az intézmény valamennyi munkarenden (nappali, esti, levelező, távoktatás) jogosult képzést folytatni.

 1. Maximálisan felvehető hallgatói létszám: 300 fő
 2. Nyilvános könyvtári, közművelődési, közgyűjteményi feladatok:
  Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtár: Nyilvános felsőoktatási kölcsönző könyvtár, mely közgyűjteményi feladatokat lát el.
 1. Egyéb kiegészítő tevékenységek:
 1. Az intézmény tevékenységeinek TEÁOR szerinti részletes felsorolása:

8542 Felsőfokú oktatás

8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

8552 Kulturális képzés

8559 M.n.s. egyéb oktatás

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

9491 Egyházi tevékenység

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

1820 Egyéb sokszorosítás

4761 Könyv-kiskereskedelem

4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5811 Könyvkiadás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

VI. Gazdálkodás

 1. Az egyetem a szenátus által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott önálló költségvetéssel rendelkezik, amelynek keretein belül önállóan gazdálkodik. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat a rektor gyakorolja a Gazdasági Bizottság és a Szenátus véleményének figyelembevételével.
 2. Az egyetem a rendelkezésére bocsátott, valamint a tulajdonát képező – a leltárában nyilvántartott – vagyontárgyakkal önállóan rendelkezik.
 3. A felsőoktatási intézmény által kezelt ingatlan(ok):

Teljes terület: 6417 m2

Helyrajzi szám: 34264/2

Sorszám: 1.

Cím: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

Birtokolt terület: 2727,4 m2

Rendelkezés módja: kezelő és használó

Rendelkezés mértéke: 100%

Sorszám: 2.

Cím: 1147 Budapest, Lőcsei u. 32.

Birtokolt terület: 1970 m2

Rendelkezés módja: kezelő és használó

Rendelkezés mértéke: 100%

 1. A vállalkozási tevékenységének felső határa: A gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel nem haladhatja meg az éves összes bevétel
  60 %-át, valamint nem veszélyeztetheti az intézmény céljának elérését.

Az Alapító Okiratot az egyetem Szenátusa 2/2017. (I.23.) sz. határozatával elfogadta, az Országos Presbitérium 9/1/2017. (II.2.) sz. határozatával jóváhagyta.

Alapító Okirat 2017

Alapító Okirat 2006