Teológus mesterszak (MA)


Szakirányok: biblicum
szociáletika
Képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120
A képzés levelező tagozaton, Budapesten történik.

A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, és be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe.
A jelentkezéshez feltétel nélkül elfogadott oklevél:
- teológus BA oklevél
- katekéta-lelkipásztori munkatárs BA oklevél
A jelentkezéshez feltétellel elfogadott a nem teológus szakon szerzett legalább alapfokozatú (BA) oklevél.
Az utóbbi esetben feltétel, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a teológus BA képzés törzsanyagának ismeretköréből.
A biblicum szakirányra jelentkezők számára feltétel továbbá bibliai héber vagy görög nyelvismeret igazolása (egyetemi záróvizsga vagy állami nyelvvizsga). Ezek hiányában a felvételi alkalmassági vizsgával egy időben a görög vagy héber vizsga letehető.