Diplomamunka
 
A diplomamunka elkészítésének legfontosabb szempontjai:

Formai követelmények: 50-100 oldal (90ezer - 180ezer n) dolgozat 3 példányban (1 bekötött, 1 fűzött, 1 elektronikusan, CD-n).


Címlap: a dolgozatíró neve, a téma címe, az elkészítés helye, a témavezető neve.
Tartalomjegyzék.


Nyilatkozat. A címlap és a tartalomjegyzék után az alábbi, aláírt nyilatkozatnak kell szerepelnie: „Alulírott kijelentem, hogy a diplomamunkám irodalomjegyzékében minden művet felsoroltam, amelyet felhasználtam; amit felsoroltam, valóban felhasználtam; mások gondolatmenetének ismertetésénél mindig közlöm a forrást; s a szó szerint átvett szövegeket mindig idézőjelben és forrásmegjelöléssel közlöm.”


Tartalmi követelmény:  Szerepeljen a dolgozatban a célkitűzés, a témakör jelenlegi állásának bemutatása és az alkalmazott módszer.
 
A leadott dolgozatokat meg is kell védeni. Erről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban található részletesebb információ, megtalálható az ETN irattárában.
 
Célszerű olyan témájú szemináriumi dolgozatokat írni a negyedik félévben, amelyek részben vagy eredményüket tekintve szervesen beépíthetők a diplomamunkába.
 
A témaválasztás kétféleképp történhet. Választható egy az itteni tanulmányokkal összefüggő tetszőleges téma a szaktanárral konzultálva, vagy az alábbi témák közül:

Biblikus szakirányon:
Bácskai Károly: Az út motívuma Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiről írott könyvben
Cserháti Márta: Párhuzamos narratívák és motívumok Lukács evangéliumában és az Apostolok cselekedeteiben
Hausmann Jutta: Az ószövetségi Mózes képek
Varga Gyöngyi: Az ószövetségi istenkép férfi és női aspektusai
 
Szociáletika szakirányon:
Béres Tamás: Az emberi méltóság (kanti értelmezésének) szerepe a bioetikai vitákban
Béres Tamás: A fejlett országok energiafelhasználásával összefüggő etikai kérdések
Béres Tamás: Alternatív életstílusok megalapozásának teológiai szempontjai
Béres Tamás: A fenntarthatóság eszményének teológiai értékelése
Orosz Gábor Viktor: Az emberi élet kezdetének kérdései ökumenikus kontextusban
Orosz Gábor Viktor: Az emberi élet végének kérdései egyházi állásfoglalások tükrében
Orosz Gábor Viktor: Szabadság és felelősség. A keresztény szabadság időszerűsége
Orosz Gábor Viktor: Hatalom, hit és politika. Állam és egyház elválasztásának kérdései 1989 után
Orosz Gábor Viktor: Igazságos béke vagy igazságos háború?
 
Témavezetőnek, konzulensnek a szakon tanító tanárok közül bárki választható. Egyéni megbeszélés alapján akár két tanárral párhuzamosan is folytathatók a diplomamunkához szükséges konzultációk.
A diplomamunka témájára írásban kell jelentkezni. Az ETN irattárából letölthető nyomtatványon a szaktanárral el kell fogadtatni a kiválasztott témát (munkacím) és a tanszék továbbítja a rektori hivatalba.