Teológus mesterszak (MA)


Szakirányok: biblicum
szociáletika
Képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120
A képzés levelező tagozaton, Budapesten történik.

A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, és be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe.
A jelentkezéshez feltétel nélkül elfogadott oklevél:
- teológus BA oklevél
- katekéta-lelkipásztori munkatárs BA oklevél
A jelentkezéshez feltétellel elfogadott a nem teológus szakon szerzett legalább alapfokozatú (BA) oklevél.
Az utóbbi esetben feltétel, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a teológus BA képzés törzsanyagának ismeretköréből.
A biblicum szakirányra jelentkezők számára feltétel továbbá bibliai héber vagy görög nyelvismeret igazolása (egyetemi záróvizsga vagy állami nyelvvizsga). Ezek hiányában a felvételi alkalmassági vizsgával egy időben a görög vagy héber vizsga letehető.


Határidők, időpontok


Legközelebbi diplomamunka-leadási határidő: EHE meghirdetett terminusok szerint
Diplomavédés időpontja: EHE meghirdetett terminusok szerint
Zárószigorlat: a féléves vizsgaidőszaki megirdetés szerint

 

 


Diplomamunka
 
A diplomamunka elkészítésének legfontosabb szempontjai:

Formai követelmények: 50-100 oldal (90ezer - 180ezer n) dolgozat 3 példányban (1 bekötött, 1 fűzött, 1 elektronikusan, CD-n).


Címlap: a dolgozatíró neve, a téma címe, az elkészítés helye, a témavezető neve.
Tartalomjegyzék.


Nyilatkozat. A címlap és a tartalomjegyzék után az alábbi, aláírt nyilatkozatnak kell szerepelnie: „Alulírott kijelentem, hogy a diplomamunkám irodalomjegyzékében minden művet felsoroltam, amelyet felhasználtam; amit felsoroltam, valóban felhasználtam; mások gondolatmenetének ismertetésénél mindig közlöm a forrást; s a szó szerint átvett szövegeket mindig idézőjelben és forrásmegjelöléssel közlöm.”


Tartalmi követelmény:  Szerepeljen a dolgozatban a célkitűzés, a témakör jelenlegi állásának bemutatása és az alkalmazott módszer.
 
A leadott dolgozatokat meg is kell védeni. Erről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban található részletesebb információ, megtalálható az ETN irattárában.
 
Célszerű olyan témájú szemináriumi dolgozatokat írni a negyedik félévben, amelyek részben vagy eredményüket tekintve szervesen beépíthetők a diplomamunkába.
 
A témaválasztás kétféleképp történhet. Választható egy az itteni tanulmányokkal összefüggő tetszőleges téma a szaktanárral konzultálva, vagy az alábbi témák közül:

Biblikus szakirányon:
Bácskai Károly: Az út motívuma Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiről írott könyvben
Cserháti Márta: Párhuzamos narratívák és motívumok Lukács evangéliumában és az Apostolok cselekedeteiben
Hausmann Jutta: Az ószövetségi Mózes képek
Varga Gyöngyi: Az ószövetségi istenkép férfi és női aspektusai
 
Szociáletika szakirányon:
Béres Tamás: Az emberi méltóság (kanti értelmezésének) szerepe a bioetikai vitákban
Béres Tamás: A fejlett országok energiafelhasználásával összefüggő etikai kérdések
Béres Tamás: Alternatív életstílusok megalapozásának teológiai szempontjai
Béres Tamás: A fenntarthatóság eszményének teológiai értékelése
Orosz Gábor Viktor: Az emberi élet kezdetének kérdései ökumenikus kontextusban
Orosz Gábor Viktor: Az emberi élet végének kérdései egyházi állásfoglalások tükrében
Orosz Gábor Viktor: Szabadság és felelősség. A keresztény szabadság időszerűsége
Orosz Gábor Viktor: Hatalom, hit és politika. Állam és egyház elválasztásának kérdései 1989 után
Orosz Gábor Viktor: Igazságos béke vagy igazságos háború?
 
Témavezetőnek, konzulensnek a szakon tanító tanárok közül bárki választható. Egyéni megbeszélés alapján akár két tanárral párhuzamosan is folytathatók a diplomamunkához szükséges konzultációk.
A diplomamunka témájára írásban kell jelentkezni. Az ETN irattárából letölthető nyomtatványon a szaktanárral el kell fogadtatni a kiválasztott témát (munkacím) és a tanszék továbbítja a rektori hivatalba.


Zárószigorlat


Az MA tanulmányok befejezése a diplomamunka megírásán kívül zárószigorlattal történik.


Szigorlati tételek
 
Biblicum szakirányon:
 
1.Válogatott szövegek exegézise
 
ÓT: 22; Ex 2; 3; 6; Deut 6; 1 Kir 17,17-24; Ézs 40,1-11; Ez 37; Zak 3;
Zak 8; Péld 8; Préd 3;
Préd 4
ÚT: Mt 4,1-11 / Lk 4,1-13 2. Lk 15,-10 3. Lk 15,11-32 4. Lk 10,25-37
5. Lk 13,6-9 6. Jn 1,1-
18 7. Jn 2,13-25 8. Jn 4,1-42 9. Jn 8,37-47 10. Jn 9,13-23 11. Jel
1,9-20 12. Jel 3,7-13 13. Jel
3,14-22 14. Jel 12,1-18 15. Jel 5,1-14 16. 2Kor 10,1-11 17. 2Kor
11,1-11 18. 2Kor 11,21-33
19. 2Kor 12,1-10 20. 2Kor 13,5-13
 
2. ÓT-i és ÚT-i teológia
 
ÓT:
 Teremtésteológia; Kiválasztás és elkötelezés; Politeizmus - monolátria - monoteizmus; A tóra az Ószövetségben; Bűn - bűnbocsánat; Élet - halál - feltámadás; Az Ószövetség antropológiája; Királyság - messiási várakozások; Isten szava - prófétai igehirdetés; Eszkatológia - apokaliptika; A bölcsességirodalom és a prófétai iratok etikája; Izrael és a népek; Ünnep(ek) és történelem.
 
Újszövetségi exegézis:
1. 2Kor 1,1-11
2. 1Jn 1,5-10
3. Jn 1,1-18
4. ApCsel 8,26-40
5. Zsid 10,11-18
6. Jel 4,1-11
7. Mt 4,1-11
8. Lk 15,11-32
9. 2Kor 10,1-11

Újszövetségi teológia:
1. Az ősgyülekezet teológiája
2. Pál apostol teológiájának alapvonásai
3. A jánosi kör teológiája
4. Jézus életének és művének keretei (Az Ószövetség és az Újszövetség kapcsolata)
5. Jézus igehirdetése (Jézus Krisztus szabadító műve)
6. Az Újszövetség etikai igénye
7. Az Újszövetség tanúságtétele az egyházról
8. A pásztori és a katolikus levelek
9. A zsidókhoz írt levél
 
 
Szociáletika szakirányon:
 
1. Az etika célja, természete, formái, legfőbb irányzatai. A teológiai etika.
2. Az ember szabadsága, jó és rossz
3. Emberi méltóság, emberi jogok
4. A megigazulás tematikájának jelentősége az etikában
5. A biológiai nemekkel összefüggő etikai kérdések
6. A társadalmi nemekkel összefüggő etikai kérdések
7. Etikai kérdések az élet kezdete körül
8. Az élet végét érintő etikai kérdések
9. A technika és technológia etikája
10. Munka, hivatás, pihenés és ünnep
11. Gazdaság és tulajdon
12. Ember és környezet, fenntartható fejlődés
13. Beszéd, kommunikáció, média, információs társadalom
14. A politikai teológiák típusai, céljuk, irányzatai
15. Az ökumenikus és vallásközi párbeszéd módszertana
16. Ökumenikus szociáletika lehetőségei és korlátai
17. Az egyház és a teológia közéleti felelőssége korunk társadalmában
18. Keresztény értékek a posztmodern társadalomban
19. A teológiai antropológia sajátosságai
20. A mai magyar társadalom vallásossága vallászociológiai szempontból