Pedagógus-továbbképzés

Teológiai továbbképzés egyházi iskolákban és óvodákban dolgozó

pedagógusok részére

 

Pedagógus továbbképzési program az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

 

TÁJÉKOZTATÓ A TOVÁBBKÉPZÉS FELTÉTELEIRŐL

 

 

A továbbképzési program tematikája

 

A továbbképzés alapvető teológiai ismeretek elsajátítására ad lehetőséget. Olyan bibliai, tanításbeli és egyházi ismereteket közvetít, amelyek hasznosak az egyházi oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok számára. A továbbképzés öt modulból tevődik össze (ószövetségi, újszövetségi, rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai modul). A teljes 120 órás képzés egy-egy 40 órás félévből és egy intenzív 4 napos, szintén 40 órás képzésből tevődik össze.

Az ószövetségi modul bemutatja a héber Biblia keletkezését, kialakulásának problémáit, áttekinti Izrael történetét, a honfoglalástól a Makkabeusok koráig. Bemutatja a prófétai beszédet, gondolkodást és alapvető teológiát, valamint bemutatja az egyes korszakok prófétáit. Ismerteti az Ószövetségben előforduló irodalmi műfajokat, vázolja a hagyomány, a törvény, a messiási várakozás, a kultusz és a teremtésteológia szerepének jellegzetességeit.

Az újszövetségi modul biztosítja az Újszövetség egyes iratainak alapos megismerését, valamint felvázolja az Újszövetség korának történetét, földrajzát és vallási jellemzőit. Megismertet a bibliakritika gondolkodásmódjával, módszereivel és legfontosabb eredményeivel. Segít kifejleszteni azt a készséget, amellyel az újszövetségi iratok üzenete megragadható. Az Újszövetség egyes részterületeit (Jézus példázatai, Miatyánk) mélyebben és alaposabban feldolgozza.

A rendszeres teológiai modul bevezet a különféle hitvallások és hitvallási iratok világába. Bemutatja a teológiai gondolkodás változását és fejlődését a történelem során. Megvizsgálja a keresztény tanítás és hit legfontosabb témáit: a teremtés teológiáját, Jézus személye és a megváltás kérdését, valamint a Szentlélek munkáját. Bemutatja a keresztény etika legfontosabb elemeit és alapelveit.

A gyakorlati teológiai modul négy területen segíti a résztvevők tájékozódását. Az igehirdetés történetére, az evangélikus egyházban való szerepére és céljára mutat rá. A lelkigondozástan területén bemutatja a pszichológia és a lelkigondozás kapcsolatát. Külön hangsúlyt helyez a fiatalok lelkigondozásának kérdéseire, valamint a család és az iskola szerepére a fiatalok lelki egészségének megőrzésében. Bemutatja ez a modul az egyház tanítói munkájával kapcsolatos fő irányelveket és problémákat. Megismerteti az evangélikus egyház hitoktatási programját a különféle életkorokban, valamint az evangélikus istentisztelet egyes elemeit.

A képzés 2 féléves elméleti blokkját a harmadik intenzív blokk gyakorlati ismeretekkel is szeretné erősíteni a Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeinek és társintézményeinek (pl. Evangélikus Országos Múzeum, diakóniai intézmények, egyházkormányzási hivatalok, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa) megismertetésével.

 

 

 

A továbbképzés ideje, helyszíne és díja

 

A teljes továbbképzés 2 féléven és egy intenzív 4 napos blokkon át tart (3x40 óra): 2017. szeptember 23-tól 2017. augusztus 25-ig. Minden félévben négy alkalommal tartunk konzultációt, mindig szombati napokon. A pontos időbeosztást a félévek kezdetekor adjuk közre.

 

Az első félév időpontjai: 2017. szeptember 23, október 14, november 11, december 2.

 

A második félév időpontjai: 2018. február 10, március 3, április 7, május 5.

 

A bennlakásos blokk időpontja 2018. augusztus 22-25 (vasárnap délutántól szerda délutánig).

 

A továbbképzés helyszíne valamennyi alkalommal az Evangélikus Hittudományi Egyetem (Budapest, XIV. kerület, Rózsavölgyi köz 3.)

 

Az akkreditált 120 órás továbbképzés díja 2 x 120 000 Ft. A képzéshez egyházi támogatás igényelhető.

 

 

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei

 

A tanúsítvány kiadásához a résztvevőknek az összes óraszám (120 óra) minimum 90%-án (tehát félévenként minimum 27 órán, összesen 108 órán) részt kell venniük.

Ezen felül a résztvevők

- referátumot tesznek négy nagyobb tematikai egységből (ószövetség, újszövetség, egyháztörténet, rendszeres teológia)

- óravázlatot írnak, vagy mikrotanítást végeznek a gyakorlati teológiai tematikai egységen belül

- 12-15 oldal terjedelmű záródolgozatot írnak, melynek témája választható az egyik tematiakai egység területéről, illetve lehet olyan összetett téma, amely több tematikai egység területét is érinti. A dolgozat megírásához a szaktanárok készséggel nyújtanak segítséget.

 

 

A továbbképzés során elsajátítandó tartalmi követelmények

 

Szerezzenek a résztvevők az általános műveltség mértékét meghaladó bibliaismeretet. Ismerjék az ó- és újszövetségi kor történetének és földrajzának fő vonatkozásait. Szerezzenek jártasságot a Biblia jelképrendszerében és fejlesszék a készséget, amely szükséges a Biblia művészeti ábrázolásainak megértéséhez és elemzéséhez. Ismerjék meg az istentisztelet alkotóelemeinek kialakulását, fejlődését és legyenek tisztában a mai gyakorlatával. Szerezzenek ismereteket a lelkipásztor és a pedagógus munkájának közös területeiről, és legyenek képesek egy lelkigondozói attitűd megvalósítására a fiatalokhoz és gyermekekhez való közeledésben. Legyenek képesek megfogalmazni a keresztény tanítás (dogmatika) legfontosabb témáit és kérdéseit. Szerezzenek jártasságot a keresztény etika gondolatrendszerében, és ezáltal fejlődjön párbeszédre való készségük, és az a képességük, amellyel biztonságosan eligazodnak egy pluralisztikus társadalomban.

 

 

A sikertelen teljesítés, kimaradás, visszalépés jogkövetkezményei

 

A továbbképzés teljesítéséről szóló tanúsítvány (120 óra - 120 pont) kizárólag a képzés végén adható ki, amennyiben a résztvevő a formai és tartalmi követelményeknek eleget tett. Ha a jelentkező csupán egyes féléveket látogat (vagy a képzés befejezése előtt visszalép) tanúsítvány - a továbbképzés jelenleg érvényes akkreditációja szerint - a részleges teljesítésről nem adható ki.

 

Továbbképzési szerződés

 

Az érvényes jogszabályok alapján a pedagógus továbbképzés felnőttképzésnek minősül. Ezért, a törvényi előírásoknak megfelelően, az Evangélikus Hittudományi Egyetem minden képzésben résztvevővel felnőttképzési szerződést köt.

 

 

 

Budapest, 2017. 09. 07.

Go to top