Teológiai továbbképzés egyházi iskolákban és óvodákban dolgozó pedagógusok részére
2018/2019. tanév

Pedagógus továbbképzési program az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

TÁJÉKOZTATÓ A TOVÁBBKÉPZÉS FELTÉTELEIRŐL

 

A továbbképzési program tematikája

Napjainkban nagy érdeklődésre tarthat számot a vallási tartalmak megismerésének lehetősége. A Magyarországi Evangélikus Egyház az utóbbi években jelentős számban vett fenntartásába köznevelési intézményeket, melyekben vallási tekintetben elkötelezett nevelés-oktatás folyik. Az intézményekben dolgozó pedagógusok számára biztosít a képzés lehetőséget alapvető teológiai ismeretek és lelki tartalmakkal kapcsolatos kompetenciák elsajátítására.

A bibliai, tanításbeli és egyházi ismeretek 5 teológiai modulban alkotnak biblikus és teológiai tudásbázist. A lelki tartalmakra és lelkigondozásra irányuló gyakorlatok az oktatási intézményekben történő feladatokhoz szükséges kompetenciákat teszik elsajátíthatóvá.

Az ószövetségi modul bemutatja a héber Biblia keletkezését, kialakulását, áttekinti Izrael történetét a honfoglalástól a Makkabeusok koráig. Bemutatja a prófétai beszédet, gondolkodást, az egyes korszakok prófétáit. Ismerteti az Ószövetségben előforduló irodalmi műfajokat, vázolja a hagyomány, a törvény, a messiási várakozás, a kultusz és a teremtésteológia szerepének jellegzetességeit.

Az újszövetségi modul biztosítja az Újszövetség egyes iratainak és részterületeinek alapos megismerését és felvázolja az Újszövetség korának történetét, földrajzát és vallási jellemzőit. Megismertet a bibliakritika gondolkodásmódjával, módszereivel és legfontosabb eredményeivel. Segít kifejleszteni azt a készséget, amellyel az újszövetségi iratok üzenete megragadható. A két bibliai modul egyes témáinál az ismeretszerző-ismeretátadó funkció van a középpontban, mely előadással és a hozzá kapcsolódó megbeszélésekkel, kiscsoportban megvalósuló beszélgetésekkel történik. A témák feldolgozása során hangsúly kerül a forráselemzés módszerére, amely bibliai textusok, ókori irodalmi és teológiai szövegek feldolgozásából áll.

Az egyháztörténeti modul áttekintést nyújt az egyház szerepéről a történelemben és a keresztény szellemiség hatásáról a kultúra területén. A felekezeti hagyományokat gyakorlati szempontból mutatja be és betekintést nyújt az ökumené 19. és 20. századi történetébe. Az ismeretszerző-ismeretátadó funkciót előadások és megbeszélések szolgálják, a gyakorlati jellegű módszerek irányított beszélgetésekkel és disputákkal segítik saját vélemény kialakulását, annak képviseletét valamint a történeti perspektíva és a nagyobb összefüggések átlátását. A kultúrtörténeti és művészeti tematika feldolgozása egyházművészeti és művészettörténeti illusztrációk elemzése és feldolgozása útján történik.

A gyakorlati teológiai modulban a homiletikai témakör az igehirdetés evangélikus egyházban való szerepére és céljára mutat rá. Hangsúly kerül igehirdetések meghallgatására, reflexiókra, önálló áhítatírásra. A lelkigondozástan bemutatja a pszichológia és a lelkigondozás kapcsolatát. Külön hangsúlyt helyez a fiatalok lelkigondozásának kérdéseire, a család és az iskola szerepére a fiatalok lelki egészségének megőrzésében. Szerepet kapnak csoportos interaktív gyakorlatok, szituációs játékok, párbeszédek és esettanulmányok, személyiség- és közösségfejlesztő gyakorlatok. A valláspedagógia elsősorban a megvalósuló hitoktatás gyakorlatába vezeti be a résztvevőket. A szükséges ismeretátadási funkción túl lehetőséget nyújt a hitoktatás tantárgypedagógiai módszereinek megismerésére és hitéleti tartalmak drámapedagógiai feldolgozására. A spiritualitás gyakorlatának módszereivel bemutatja az evangélikus lelki tradíció legfontosabb kincseit. 

A rendszeres teológiai modul az alapvető teológiai összefüggések világába vezet. Megismertet a különféle hitvallásokkal és hitvallási iratokkal, történeti hátterükkel. Bemutatja a teológiai gondolkodás változását és fejlődését. Megvizsgálja a keresztény tanítás és hit legfontosabb témáit. Bemutatja a keresztény etika legfontosabb elemeit és alapelveit. Lehetővé teszi a keresztény teológiai alapok kulturális alapismeretek szintű elsajátítását és felkészít további, egyéni ismeretek elsajátítására. Az előadáson, megbeszélésen és szövegelemzésen túl főként az etikai kérdések feldolgozásában van szerepe a körkérdéseknek, irányított beszélgetéseknek, disputáknak, illetve a médiában megjelent hírekre, etikai szempontból jelentős eseményekre történő reflexióknak.

A képzés 2 féléves elméleti blokkját a harmadik intenzív blokk gyakorlati ismeretekkel is szeretné erősíteni a Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeinek és társintézményeinek (pl. Evangélikus Országos Múzeum, diakóniai intézmények, egyházkormányzási hivatalok, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa) megismertetésével.

 

A továbbképzés ideje, helyszíne

A teljes továbbképzés 2 féléven és egy intenzív 4 napos blokkon át tart (3x40 óra). Minden félévben négy alkalommal tartunk konzultációt, mindig szombati napokon. A pontos időbeosztást a félévek kezdetekor adjuk közre.

A továbbképzés helyszíne valamennyi alkalommal az Evangélikus Hittudományi Egyetem (Budapest, XIV. kerület, Rózsavölgyi köz 3.)

Az akkreditált 120 órás továbbképzés díja:  2x130.000,- Ft. A képzési díjhoz egyházi támogatás igényelhető.

További információ:

 

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei

A tanúsítvány megszerzéséhez a következő feladatokat kell teljesíteni:

 

A záródolgozatot az oktató szövegesen értékeli a következő szempontok szerint:

A záródolgozat elkészítésének határideje a képzés zárását követő három hónap.

 

A továbbképzés során elsajátítandó tartalmi követelmények

Szerezzenek a résztvevők az általános műveltség mértékét meghaladó bibliaismeretet. Ismerjék az ó- és újszövetségi kor történetének és földrajzának fő vonatkozásait. Szerezzenek jártasságot a Biblia jelképrendszerében és fejlesszék a készséget, amely szükséges a Biblia művészeti ábrázolásainak megértéséhez és elemzéséhez. Ismerjék meg az istentisztelet alkotóelemeinek kialakulását, fejlődését és legyenek tisztában a mai gyakorlatával. Szerezzenek ismereteket a lelkipásztor és a pedagógus munkájának közös területeiről, és legyenek képesek egy lelkigondozói attitűd megvalósítására a fiatalokhoz és gyermekekhez való közeledésben. Legyenek képesek megfogalmazni a keresztény tanítás (dogmatika) legfontosabb témáit és kérdéseit. Szerezzenek jártasságot a keresztény etika gondolatrendszerében, és ezáltal fejlődjön párbeszédre való készségük, és az a képességük, amellyel biztonságosan eligazodnak egy pluralisztikus társadalomban.

 

A sikertelen teljesítés, kimaradás, visszalépés jogkövetkezményei

A továbbképzés teljesítéséről szóló tanúsítvány (120 óra - 120 pont) kizárólag a képzés végén adható ki, amennyiben a résztvevő a formai és tartalmi követelményeknek eleget tett. Ha a jelentkező csupán egyes féléveket látogat (vagy a képzés befejezése előtt visszalép) tanúsítvány - a továbbképzés jelenleg érvényes akkreditációja szerint - a részleges teljesítésről nem adható ki.

 

Továbbképzési szerződés

Az érvényes jogszabályok alapján a pedagógus továbbképzés felnőttképzésnek minősül. Ezért, a törvényi előírásoknak megfelelően, az Evangélikus Hittudományi Egyetem minden képzésben résztvevővel felnőttképzési szerződést köt.

 

Budapest, 2018. augusztus 28.