OKTATÁS
KUTATÁS
SEGÉD-
ESZKÖZÖK
kezdőoldal
fel
 

Evangélikus Hittudományi Egyetem
Rendszeres Teológiai Tanszék

segédeszközök>>
Teológiai szakkifejezések
 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Teológiai szótárunk folyamatosan bővül. Aki nem találja meg szótárunkban azt a szót, amelyet keres, kérjük írja meg nekünk, hogy ezzel is gazdagíthassuk a kereshető szavak listáját.

A szótárban elsősorban általános teológiai és etikai, főként a bioetikában elterjedten használatos szavak találhatók, egy-egy monogrammal. Ezek a származási helyre utalnak. 

Ajánlott és felhasznált irodalom:

Bölcskei Gusztáv / Lenkey István, Idegen eredetű vallási szavak és fogalmak szótára. Ethnica Alapítvány / Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke: Debrecen, 1991. 100 o. (BL)

Enyvvári Jenő (szerk), Philosophiai szótár. Franklin Társulat: Budapest, 1918. 173 o. 

Glauben heute. Ein Lesebuch zur evangelischen Theologie der Gegenwart herausgegeben von Gert Otto. Furche-Verlag: Hamburg, 1965. 331 S.   320-324. old.

 Győri Gyula: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal. Második kiadás. Ariadné könyvek. Tankönyvkiadó Vállalat: Budapest, 1991. 190 old.

Hauck, Friedrich / Schwinge, Gerhard: Theologisches Fach- und Fremdwörterbuch. 6., durchgesehene und ergänzte Auflage. Mit einem Verzeichnis von Abkürzungen aus Theologie und Kirche. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1987. 238 S. (Kleine Vandenhoeck-Reihe 1480)

 Hézser Gábor: A pásztori pszichológia...

 Kránitz Mihály / Szopkó Márk, Teológiai kulcsfogalmak szótára. Szent István Társulat: Budapest, 2001. 218 o.

 Mildenberger, Friedrich: Grundwissen der Dogmatik.

 Az orthodox egyház. Budapest: Ökumenikus Tanulmányi Központ, 1994. március. 25 old. (Ökumenikus Tanulmányi füzetek, 7. szám)

 Őrizkedjünk az "idegen tanításoktól". Budapest: Ökumenikus Tanulmányi Központ, 1995. december. 42 old. (Ökumenikus tanulmányi füzetek. 12. szám.)

 Rahner, Karl - Vorgrimler, Herbert: Teológiai kisszótár. 10., Kuno Füssel közreműködésével teljesen átdolgozott, új kiadás. Szent István Társulat: Budapest, 1980. 809 old.

 Schrey, Heinz-Horst: Kurze Erklärungen theologischer Begriffe. 419-432. S. in: Theologie für Nichttheologen. ABC protestantischen Denkens. Herausgegeben von Hans Jürgen Schultz. Kreuz-Verlag: Stuttgart, Berlin, 19682 . 449 S.

Steiger Kornél, Filozófiai Kislexikon. Fiesta-Saxum: s.l., 1999. 192 o.

"Új vallások" a bibliai hit mérlegén. Budapest: Ökumenikus Tanulmányi Központ, 1994. június. 50 old. (Ökumenikus Tanulmányi füzetek, 9. szám)

 Zsinagóga és egyház. Van-e antiszemitizmus a Bibliában? Budapest: Ökumenikus Tanulmányi Központ, 1993. június. 41 old. (Ökumenikus tanulmányi füzetek, 5. szám.)

Felhasznált irodalom:

FA: Ferenczi Andrea, Genetika - génetika. Beszélgetések. Harmat Kiadó: Budapest, 1999. 149 o. (Fontosabb fogalmak magyarázata, 141-146.)

GGy: Groó Gyula (összeáll.), Teológiai szótár. Evangélikus Teológiai Akadémia: Budapest, 1956. 57 old.


A

A-Life--- ang mesterséges élet

ab ovo--- lat kezdettől fogva. GGy

abrenuntiatio diaboli--- lat Ünnepélyes ellentmondás az ördögnek, a keresztelésnél a hitvallás elmondása előtt. Vö. Luther Márton, Keresztelési Könyvecske. GGy

absolutio--- lat feloldozás, oldozat (a gyónásban a bűn terhe alól) GGy

absolutio generalis--- lat általános feloldozás. GGy

abszolút--- lat (absolut) Feltétlen, független, önálló. Ellentéte: Relatív, viszonylagos. GGy

ABSTINENTIA--- Önmegtartóztatás. GGy

ABSTRACT--- Elvont, elvonatkoztatott, nem szemléletes. Ellentéte: konkrét. GGy

ABSURDUM--- Értelmetlenség, lehetetlenség. GGy

ABUSUS--- Visszaélés. GGy

ABYSSUS--- Alvilág, holtak és démonok birodalma az antik világképben. GGy

ACATHOLICUS--- Nem katolikus. A hazai egyháztörténet folyamán a r. kat. részről gyakran így nevezték a reformáció híveit és a görög keletieket. GGy

ACCEPTATIO--- Elfogadás. GGy

ACCIDENS--- Járulék, a skolasztikában a lényeghez járuló tulajdonság. Ellentéte: essentialis. GGy

ACCIDENTIA--- Járulékok. GGy

ACCLAMATIO--- Közfelkiáltás, üdvözlés, felhívás. GGy

ACTA APOSTOLORUM--- "Az apostolok cselekedeteiről írott könyv". Általánosan használt rövid alakja: Acta. GGy

Acta SANCTORUM--- A szentel életéről szóló r. kat. gyűjteményes mű. GGy

ACTUS--- Cselekvés, megvalósítás. GGy

ACTUS PURUS--- A tiszta, akadályt nem ismerő cselekvés. GGy

ACTUS FORENSIS--- bírói ítélethozatal, ítélkezés. GGy

A.D.= ANNO DOMINI--- Az Úr évében. A Krisztus születése utáni évek megjelölése. A keltezés megjelölése. GGy

ADAEQUAT--- Megfelelő, pontos. Ellentéte: Inadequat. GGy

ADAMITÁK--- Rajongó szekta, amely a paradicsomi állapotokat akarta megvalósítani. GGy

ADESSENTIA--- Jelenlét, közellét (Isten mindenütt jelenvalóságával kapcsolatban). GGy

ADHORTATIO--- Intelem, buzdítás felszólítás. GGy

ADHORTATIVE--- Intő. buzdító módon. GGy

ADIAPHORON--- Erkölcsi megítélés szempontjából közömbös dolog.

AD MAIOREM DEI GLORIAM--- Isten nagyobb dicsőségére. Rövidítése: A.M.D.G. A jezsuiták jelmondata.

ADOPTIANIZMUS--- Az a felfogás, amely szerint az Atya Jézust csak megkeresztelésekor fogadta fiává.

ADORATIO--- Imádás. Skolasztikus fokozatai--- Latreia, Hyperdulia, Dulia.

ADVENTUS--- Eljövetel, ádvent. Az egyházi esztendőnek a karácsonyt megelőző része, amely Krisztus eljövetelére készít elő.

ADVENTISTÁK--- Szekta, amely tanításának középpontjába Krisztus közelinek vélt eljövetelét állítja.

ADVOCATUS DIABOLI--- Az ördög képviselője. Szentté avatási perekben az a pap, aki a szentté avatandóra terhelő anyagot adja elő.

ADVOCATUS DEI--- Isten képviselője, aki a szentté avatandó védelmét látja el.

ADVOCATUS ECCLESIAE--- Az egyház képviselője peres vagy vitás ügyekben a világi hatóság előtt.

AEON, AIÓN--- Az időnek egy bizonyos szakasza, világkorszak, világ.

AEQUIVALENS--- Egyenlő értékű. Megfelelője valaminek.

Aequivocatio--- lat fil A beszédnek olyan módja, amelyben azonos kifejezés többféle tartalmat fejez ki (oJmwnuvmw", aequivoce, ekvivok).1 Ellentéte az univocatio.

AETIOLOGIA--- Az okokról, tudniillik a dolgok és jelenségek, okairól szóló tanítás.

AFFECTUS--- Szenvedély, indulat,erős érzelmi meghatározottság.

AFFINITAS--- Rokonság, vérrokonság, vérrokonságon alapuló házassági akadály.

AGAPE--- Szeretet, a hitből fakadó keresztyéni szeretet, de az a szeretet is, amellyel Isten szeret minket. Szeretetvendégség az őskeresztyén és az újabb kori magyar protestáns gyakorlatban.

AGENDA--- Teendők, tennivalók, egyházi szertartások könyve.

AGNOSTICISMUS--- Olyan nézet, amely szerint Istent és a dolgokat nem ismerhetjük meg lényegük szerint. Általában mindenféle biztos ismeret megszerzésének lehetőségében való kételkedés.

AGNUS DEI--- Isten báránya t.i. Jézus Krisztus. A mise és az úrvacsora egyik része.

AGRAPHA--- Íratlanok (Tsz.)-Agrafhon (Esz.) Jézusnak az evangéliumokban fel nem jegyzett szavai.

AKRIBIA--- Pontosság.

AKROMATIKUS--- Folyamatosan előadó tanítási mód. Ellentéte: az erotematikus.

AKTUÁLIS BŰN--- cselekedetbeli bűn. Ellentéte: a habituális bűn, vagyis az emberi természet bűnös állapota.

ALBA--- Fehér, fehér lenvászon miseing.

A LIMINE--- Eleve, kezdettől fogva.

allél--- biol Egy gén két vagy több különböző lehetséges formája, változata. FA

ALLEGORIA--- Képes beszéd, olyan beszédforma, amelynél a képsorozat minden mozzanata mögött egy másik, szellemi értelem húzódik meg.

 

Alliance--- (szövetség) 1851-ben a pápás törekvések elhárítására alakult Evangéliumi Alliansz--- Evangéliumi Szövetség. Utóbb felekezetközi protestáns, pietista jellegű mozgalommá vált. Mai fő tevékenysége a minden esztendő elején világszerte megrendezett alliansz-imahét.

ALMA MATER--- A tápláló, jóságos anya. Iskolákat, tanintézeteket szoktak így nevezni.

ALLOIOSIS--- Felcserélés, átváltás a beszédben; Zwingli és Kálvin szerint puszta nyelvi fordulat, ha a biblia 1. Krisztusra vonatkoztat olyasmit, ami az emberi természet vonása (Lk.24,26) 2. ha Krisztus egyik természetének tulajdonít valamit, ami valójában a másik természetre értendő (Jn.6,55). A Formula Concordiae rámutat (a VIII.cikkében) ennek a felfogásnak a súlyos következményeire.

 

Alzheimer-kór--- biol Időskori elbutulással járó betegség. Oka még nem pontosan ismert. Kialakulásában genetikai tényezők is szerepet játszanak. FA

AMANUEENSES DEI--- Isten írnokai. A verbális inspiráció tana szerint a bibliai könyvek szrzői a Szent Léleknek csupán az írnokai voltak.

AMEN--- Úgy legyen.

aminosavak--- biol A fehérjék építőkövei. Valamennyi fehérje számos aminosav láncszerű egymáshoz kapcsolódásával épül fel, melyek sorrendjét a DNS nukleotidsorrendje határozza meg. Az élővilág összes fehérjéjét 20 különböző aminosavból álló, általában néhány száz aminosavat tartalmazó láncok építik fel. FA

amniocentézis--- biol A magzatburok átszúrása - a hasfalon keresztül - a magzatvíz vizsgálata céljából. Az így nyert magzati sejtek fenntartása és tenyésztése során kromoszómavizsgálatok is elvégezhetők. FA

AMPHIKTYON--- Vallásos jellegű törzsközösség az antik világban.

ANABAPTISTÁK--- Újrakeresztelők. A reformáció korában keletkezett irányzat, felekezet, amelynek utódja a baptisták felekezete. (Ők ezt a nevet elutasítják)

ANACHORÉTA--- Remete.

ANAGOGE--- A Szentírásnak a győzelmes egyházra (Ecclesia triumphans) vonatkoztatott képies értelmezése. Képies értelmezés.

ANAKAPHALAIOSIS--- Befejezés, Összefoglalás, Krisztus üdvözítő művének tökéletességre vitele.

ANAKRONIZMUS--- Időszerűtlenség, korszerűtlenség, kortévesztés.

ANALOG--- Megfelelő.

ANALOGIA--- Hasonlóság.

ANALOGIA ENTIS--- A létező hasonlósága; a r.kat. tanítás szerint az isteni dolgok a létező, tehát teremtett dolgok ésszel is felfogható hasonlóságában tükröződnek.

A.FIDEI--- A hit hasonlósága; a reformátori tanítás szerint az isteni dolgokat csak hittel, a hiten keresztül ragadhatjuk meg.

ANAMNESIS--- Emlékezés. Az úrvacsorai liturgiában a szereztetési igék után Jézus halálára emlékeztető imádság.

ANATHEMA--- Eredetileg az isteneknek felajánlott áldozat; az egyházi szóhasználatban--- átok, kiátkozás.

ANCILLIA--- Szolgáló.

ANCILLA THEOLOGIAE--- A középkorban a filozófia mellékneve.

ANGELOLOGIA--- Az angyalokról szóló tanítás.

ANGELOLATRIA--- Angyalimádat, az angyalok tisztelete.

ANGELOPHANIA--- Angyaljelentés.

ANGLOKATHOLICIZMUS--- Az anglikán egyház Rómához hajló irányzata.

ANIMATIZMUS--- (anima: lélek) Az a felfogás,amely szerint az egész mindenség élettől áthatott.

ANNATÁK--- (annus:év) A pápai pénztárba befolyó évi járulékok.

ANNALES--- Évkönyv.

ANOMALIA--- Szabályellenesség, rendellenesség, visszásság.

ANOMOIOS-VALLÓK--- Radikális ariánusok, akik azt is tagadták, hogy Krisztus az Atyához hasonló (anhomoios= nem hasonló).

ANTAGONISMUS--- Ellentét, harc.

ANTEPENDIUM--- Függöny. Az oltár elsó részén függő szines, többnyire díszített kendő.

ANTHROPHOLOGIA--- Az emberről szóló tanítás.

ANTHROPOMORPH--- Emberhez hasonló.

ANTHROPOMORPHISMUS--- Emberi vonások vagy tulajdonságok Istenre vagy isteni lényekre ruházása, az istenség emberiesítése.

ANTHROPOPHAGIA--- Emberevés.

antibiotikum-rezisztencia--- biol Az antibiotikumok eredetileg egyes élőlények (többnyire gombák) által termelt, tehát természetes eredetű baktériumellenes anyagok voltak, melyek nagy részét ma már kémiai szintézissel állítják elő. Az antibiotikumok pusztító hatását kivédeni képes baktériumtörzseket nevezzük rezisztensnek, azaz ellenállónak. FA

antigén--- biol Nem gén, hanem olyan anyag, melyet a test immunrendszere mint idegent azonosít be. Arra készteti a test immunsejtjeit, hogy specifikus molekulákat (antitesteket) termeljenek, amelyek ártalmatlanná teszik az antigént. (Deutschland 1998/1, 30.)

ANTIMODERNIZMUS--- X.Pius pápa "Pascendi domini gregis" a. enciklikájában elítélte az u.n. "modernista" tanításokat,s 1910-ben elrendelte minden klerikus esküvel tartozik e tanításoknak ellene mondani.

Antimodernista eskü v.ö. modernizmus.

ANTROPOZOFIA--- Az indiai filozófiának Rudolf Steiner által továbbfejlesztett válfaja, amely azt állítja magáról, hogy az ember lényege, titokzatos erői és képességei felől magasabbrendű tudás birtokában van. V.ö. Teozófia.

ANTROPOCENTRIKUS--- Emberközpontú. Olyan felfogás, amely az embert helyezi gondolkodásának középpontjába. Ellentéte: Teocentrikus-Istenközpontú.

ANTIK--- Régi, ókori.

ANTIKRISZTUS--- Krisztus visszajövetele előtt megjelenő Álkrisztus. (vö. Mt.24,24.)

ANTILEGOMENA--- Olyan iratok, amelyeknek a KÁnonba való felvétele ellen tiltakoztak.

ANTINOMIA--- Ellentmondás értelmünk törvényei szerint.

ANTINOMIZMUS--- (nomos=törvény) Olyan irányzat, amely az ótestámentumi törvény érvényességét tagadja; olyan teológiai felfogás, amely az evangélium hírdetése mellet a törvény hírdetését feleslegesnek tartja;olyan felfogás, amely általában minden erkölcsi törvényt elvet.

ANTIPHONA--- Zenei oktava: váltakozó éneklés két különböző magasságú hang, vagy kar között; általában váltakozó éneklés a liturgiában lelkész, kar és gyülekezet között; keretvers, vagyis zsoltáréneklést (psalmodia) kezdő és záró vers.

ANTITHESIS--- Ellentétel. THESIS: Tétel. SZNTHESIS: Összetétel, egyesítés, magasabb egységben való összefoglalás.

ANTITRINITÁRIUSOK--- A Szentháromság tagadói, másként unitáriusok.

ANTITYPOS--- Az üdvösségtörténetben némely újszövetségi valóság ószövetségi előképe.

APOKALYPSIS--- Feltárás, kijelentés, kinyilatkoztatás. Olyan iratok neve, amelyek főként  az u.n. végső dolgokra, az utolsó ítéletre, a világ végére stb. nézve tartalmaznak kijelentéseket.

APOKALIPTIKA--- Fenti vonatkozású iratok gyűjteménye, ill. csoportja, a szent iratok között külön műfaj.

APOKALIPTIKUS--- Olyan személy, aki külön kinyilatkoztatás révén jut egyébként elrejtett ismeretek birtokába.

APOKATASTASIS--- Helyreállítás.

A.PANTON--- Mindenek helyreállítása. Olyan tanítás, amely szerint Isten a világ végén helyreállítja a dolgok eredeti, kezdeti rendjét, mindenkit üdvösségre juttat, a gonoszokat is.

APOKRYPHUS--- Elrejtett; az istentiszteleti használatból kivont vallásos, szent iratok megjelölése,amelyek nem kerültek a Szentírás könyvei közé. Ellentéte: kanonikus.

APOLOGIA--- Védelem, védelmező irat; az Ágostai Hitvallás Védőirata.

APOLOGETIKA--- A rendszeres teológiának az az ága, amely a keresztyén hit igazságainak védelmezésével foglalkozik.

APOLOGÉTÁK--- Az első századok keresztyénségének több teológusát hívták így, akik a pogány bölcselettel vitatkozva védték az egyházi tanítás igazságát. Justinus Martyr, Irenaeus, Tertullianus, Alexandriai Kelemen, Origenes.

APORIA--- Tanácstalanság, bizonytalanság, kétség.

A POSTERIORI--- A későbbitől; következtetés a követlezményektől az előzményekre, az okozatból az okra.

APOSTASIA--- Hitehagyás.

APOSTATA--- Aki a hitét megtagadta.

APOSTOL--- Küldött. Jézus kiküldött tanítvénya.

APOSTOLI ATYÁK--- Az I. és II. század egyházi írói és teológusai közül azok, akik hagyomány szerint az apostolok tanítványai voltak.

APOSTOLICA SUCCESSIO--- lat apostoli folytonosság vagy apostoli utódlás

APOSTOLICUM--- Apostoli hitvallás, másként a "Hiszekegy".

APOSTOLOS--- Az Újszövetség második része: Az Apostolok cselekedeteiről szóló kőnyv és az apostoli levelek.

APOTHEOSIS--- Istenülés, megdicsőülés.

A.POTIORI--- A főrész felel, t.i. valamely dolog megnevezése a főrészről.

APPLICATIO--- Alkalmazás; a tétel gyakorlati és személyhez szóló alkalmazása a prédikációban; a bűnbocsánat személyhez szóló alkalmazása a gyónásban.

APPROPRIATIO--- Tulajdonítás; a középkori teológia tanítása, amely szerint a Szentháromságot megillető isteni tulajdonságok és cselekmények a három személy közül egyiknek külön is tulajdoníthatók.

APPROBATIO--- Megerősítés, hitelesítés, engedélyezés.

APPROBATUR--- Engedélyezve.

A PRIORI--- A filozófiában a tapasztalást megelőző, kezdettől fogva bennünk levő ismeret; Kant szerint a tiszta észből nyert általános érvényű ismeret. Ellentéte: a posteriori.

APSIS--- A templomtér félköralakú vagy többszögletű lezárása, amely a szentélyt többnyire magában foglalja.

ARBITRIUM--- Elhatározó képesség, akarat. LIBERUM A.: Szabad akarat. SERVUM A.: Megkötött, szolga akarat.

ARCHAEOLOGIA--- Régiségtan, a régiségekkel foglalkozó tudomány.

ARCHAIKUS--- Régi, régies.

ARCHAISZTIKUS--- Régieskedő.

ARCHAIZÁLÓ--- Régiesítő.

ARCHIDIAKONUS--- Az óegyházban a püspök után következő első pap; a r.kat. egyházban ma is használt papi rendfokozat.

ARCHIMANDRITA--- A keleti orthodox egyházban több kolostor fölött felügyeletet gyakorló apát.

ARCHIVUM--- Irattár, levéltár.

AREOPAGITÁK--- Dionysios Areopagita (500 k.) hívei, akik az egyháza tanítást újplatonikus misztikával keverték.

ARGUMENTUM--- Érvelés.

ARGUMENTUM E SILENTIO--- Érvelés azzal, hogy az illető dologról nem esik szó.

ARGUMENTATIO--- Bizonyítás.

ARIANIZMUS--- Arius (Areiosz alexandriai presbiter, IV.sz.) tanítása, amely szerint Krisztus nem egyenlő lényegű az istenségben Atyával, hanem csak hasonló az Atyához, teremtett isteni lény. Ellenfele Athanasius (Atanáz) volt, akinek tanítását az egyház elfogadta.

ARIÁNUS--- Az Ariusról (Areiosz) elnevezett ( ariánizmus követője.

ARMINIÁNUSOK--- Arminius leydeni teológiai professzor (XVII.sz.) követői, akik nem fogadták el Kálvin predestináció tanát.

ARTES LIBERALES--- Az ókorban a szabad férfiak műveltségéhez tartozó tudományok; a középkorban a facultas artiumon tanított hétféle tudomány.

ARTICULUS--- Cikk, hitcikkely.

A STANTIS ET CADENTIS ECCLESIAE--- Hitcikkely, amellyel áll vagy bukik az egyház, t.i. a kegyelemből való megigazítás tana.

ASCENSIO--- A mennybemenetel, Krisztus mennybemenetele.

ASEBEIA--- Istentelenség.

ASEITAS--- Istennek puszta önmagából eredő léte. GGy

ASKESIS--- Gyakorlat, önmegtartóztatás, önsanyargatás.

ASPERSIO--- Meghintés; keresztelésnél a vízzel való meghintés. Ellentéte: Immersio: bemerítés.

ASSISTENS--- Segéd, segédkező személy, valamely egyházi szertartásnál segédkező pap.

ASSISTENTIA--- Segédlet, részvétel.

ASSISTENTIA ACTIVA--- Cselekvő részvétel

ASSISTENTIA PASSIVA--- Passzív részvétel, amikor pl. a r.kat. pap házasságkötésnél csupán tudomásul veszi a felek házasságkötési szándékát (megegyezését, consensusát).

ASPIRANS--- Pályázó; ma--- tudományos fokozatra készülő.

ASSUMPTIO--- Az emberi természet felvétele; Jézus Krisztus aktusa, amellyel isteni személye Mária méhében magára vette az emberi formát, természetet.

A.MARIAE--- Mária testi mennybevitele, a legújabb r. kat. dogma (1950).

ASTROLOGIA--- Csillagjóslás.

ASTRONOMIA--- A csillagászat tudománya.

ATHANASIANUM--- Valószínűleg a VI.sz.-ból származó és tévesen Athanasiusnak (+373) tulajdonított óegyházi hitvallási irat; kezdőszavairól--- Symbolum Quicunque.

ATHEISMUS--- Istentagadás.

ATRIBUTUM--- Ismertetőjel, lényeges, megmaradó tulajdonság.

ATTRITIO--- Töredelem. A skolasztika szerint az elégtelen, pusztán büntetéstől való félelemből eredő bűnbánat. Ellentéte--- Contritio--- Az Isten iránti szeretetből fakadó igazi bűnbánat.

AUCTORITAS--- Tekintély.

AUDITIO--- Hallomás, hangok érzékfeletti úton való tudomásulvétele, a látomás (visio) párhuzamos fogalma.

AUDITORIU--- Előadóterem.

AUGUSTANA--- t.i. CONFESSIO A.--- Az Ágostai Hitvallás. Az augsburgi (magyarul--- ágostai) birodalmi gyűlésen 1530-ban felolvasott hitvallási irat, a lutheri reformáció egyházának fő hitvallási irata.

AUTENTIKUS--- Hiteles, megbízható.

AUTODAFÉ--- A hit cselekedete ( a latin actus de fide-ből ); az inkvizíció ítéleteinek nyilvános, ünnepélyes kihírdetése és végrehajtása.

AUTOKEPHAL--- Önálló, önkormányzatú, a keleti orthodox egyházban azon egyháztestek autokefál egyházak, amelyek más országbeli patriarkától függetlenek.

AUTONOMIA--- Öntörvényadás, önkormányzat; autonom ember, aki nem ismer maga felett isteni tekintélyt.

AUTOPSIA--- Szemtanuság.

AXIOLOGIA--- Az értékekről szóló tanítás.

AXIOMA--- Olyan alaptétel, amely nem szorul bizonyításra, mert önmagában is érthető, elfogadható.

ASZEITÁS--- a se (lat), aseitas, aus sich (ném); másoktól független, önmagából való lét(e Istennek). RA


B

B-Life--- ang biológiai (természetes) élet

BACCALAUREUS--- A XIII.sz.-tól kezdve akadémiai fokozat, amely viselőjét egyetemi előadások tartására jogosította.

BAPTISMA, BAPTISMUS--- Keresztség.

BAPTISTA--- Keresztelő; az olyan felekezetek neve, amelyek a gyermekkeresztséget elvetik és ezért a hozzájuk bettérő felnőtteket újra keresztelik. Ezért újrakeresztelőknek (anabaptista) is nevezik őket.

BAPTISTERIUM--- Keresztelő medence, esetleg k. kápolna.

BARETT--- Sapka, süveg. A XV.sz. óta a papi süveg neve.

BASILIKA--- Csarnok az ókori Athénben, az Archon Basileus székhelye; ókori, görög, római városok ítélkező-és vásárcsarnoka; óegyházi templomépítési forma.

BENEDICTIO--- Áldás, megáldás, Isten kegyelmébe ajánlás.

BENEDICTUS--- Zakariás éneke a Vulgata szövegének kezdőszava szerint ( Lk 1,68 kk.).

BENEFICIUM--- Jótétemény, adomány, juttatás.

BENEFICIA CHRISTI--- Krisztus megváltó művánek ajándékai, gyümölcsei.

BIBLICITÁS--- Írásszerűség.

BIBLICIZMUS--- Teológiai irányzat, amely egyoldalúan és kizárólagos módon a Biblián tájékozódik.

BIGOTT--- Vakbuzgó.

BILOCATIO--- Egyidejű testi jelenlét két különböző helyen.

biotechnológia--- biol Élőlények, sejtek vagy azok alkotórészeinek felhasználása ipari célra, valamely termék előállítására. Noha a biotechnológia az emberiség igen régi tevékenysége (bor-, sör-, sajtkészítés), szokás néha modern biotechnológiaként csak azokat az eljárásokat összefoglalni, amelyeket a génsebészet vagy más modern genetikai technikák tesznek lehetővé. FA - A biokémia, a mikrobiológia és az eljárástechnika integrált alkalmazása. Célja a mikroorganizmusokban, sejt- és szövetkultúrákban és ezek részeiben rejlő lehetőségek technikai alkalmazása. (Deutschland 1998/1, 30.)

BLASPHEMIA--- Szadalmazás, gyalázás, istenkáromlás.

BOGOMILOK--- Dualista felfogást hirdető szekta a középkorban, főként a Balkánon.

BONA FIDE--- Jóhiszemű.

BONA VOLUNTAS--- Jóakarat.

BRACCHIUM SAECULARE--- A világi, állami hatalom.

BREVE--- kevésbé ünnepélyes formájú pápai okirat, körlevél.

BREVIÁRIUM--- Papi imádságos könyv szentírási szakaszokból, az egyházatyákból  és a szentek életéből összeállítva.

BROAD CHURCH--- Széles egyház; szabadelvő anglikán egyházi irányzat.

BUCHMANIZMUS--- Ld. Oxfordizmus.

BULLA--- Ünnepélyesebb pápai okirat, körlevél. Bulla eredetileg az  irat zsinóron függő pecsétjének a neve.