OKTATÁS
KUTATÁS
SEGÉD-
ESZKÖZÖK
kezdőoldal
fel
 

Evangélikus Hittudományi Egyetem
Rendszeres Teológiai Tanszék

segédeszközök>>
Teológiai szakkifejezések
 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


C

CAESAROPAPISMUS--- Olyan államegyházi rendszer, amelyben az egyház feje az államfő.

CALAMI SPIRITUS SANCTI--- A Szent Lélek írótollai. Így nevezte a bibliai szerzőket a verbális inspiráció tanítása.

CALIXTINUSOK--- Kelyhesek, a husziták mérsékeltebb iránya.

Cantate lat. Énekeljetek! A húsvét utáni 2. vasárnap neve az óegyházi liturgia introicusa szerint: "Cantate Domine..." (Zsolt.98,1).

CARITAS--- Szeretet; a r.kat. teológiában az Isten és a felebarát iránti szeretet terminusa.

CATENA--- Lánc; lánckommentár. Az egyes bibliai helyekhez különböző magyarázók megjegyzéseit egymás után felsoroló írásmagyarázati mű.

CAEREMONIALE--- A r.kat. egyház szertartáskönyve.

CEREMONIA--- Szertartás, előírásszerűen elvégzett istentisztelet.

CHALCEDONENSE--- A kalkedomi zsinaton (451) alkotott hitvallás Krisztus két természetéről.

CELEBRÁL--- Végez, tart (istentiszteletel, misét).

CHARACTER INDELEBILIS--- R.kat. tanítás szerint a papi személyek eltörölhetetlen jellege, amelyet a felszentelés ad. Ugyanilyen eltörölhetetlen (elveszíthetetlen) jelleget ad a keresztség és a bérmálás is.

CHORUS--- Körtánc; énekesek kara, amely eleinte csak klerikusokból állt; a középkor óta a templom oltártere, mint a klérus helye; ma az evangélikus templom karzata.

CHARISMA--- Kegyelmi ajándék.

CHILIASMUS, KILIAZMUS, MILLENARIZMUS--- Krisztus ezeréves uralmának, országlásának várása, végleges visszajövetele (parusia) előtt. (Jel.20,4 kk.).

CHORAL--- Liturgikus ének, evangélikus gyülekezeti ének.

CHRISMA--- Kenet.

CIBORUM--- Baldachinszerű oltárfelépítmény, melyben az úrvacsorai ostyatartót felfüggesztették; fali ostyatartó szekrény, a XV.sz. óta úrvacsorai ostyatartó.

CILICIUM--- Durva szőrcsuha. Vezeklő öv.

CINGULUM--- A r. kat. papi miseöltözet öve; papi öv.

CIONIZMUS--- Zsidó mozgalom, amelynek az a célja, hogy Palesztínát a zsidó nép otthonát (Sion hegyét), visszaszerezze.

CIRCULUS VITIOSUS--- Vétkes kör. Hibás bizonyítás, amely azzal bizonyít, amit bizonyítani kellene ( más a neve a logikában:petitio princii vagy idem per idem ). Az ok és az okozat végzetes összefüggése, amelyben az okozat növeli az ok hatóerejét.

CIRCUMCISIO--- Körülmetélkedés.

CIRILL--- lásd: Kürillosz, alexandriai (Szent)

cisztikus fibrózis: biol Elsősorban a tüdőt és a légutakat érintő, igen súlyos monogénes örökletes betegség. FA

citogenetika--- biol A genetika és a citológia (sejttan) módszereivel genetikai problémákat vizsgáló tudomány. FA

citoplazma--- biol A sejtnek a sejtmag és a sejtet kívülről burkoló sejthártya közötti része. FA

citokinek--- biol A növekedési faktorok egyik csoportja (eritropoietin, interleukinek, interferonok, növekedési hormon stb.). FA

CIVITAS DEI--- Isten városa, birodalma; Augustinus fontos teológiai fogalma. Ellentéte: CIVITAS DIABOLI--- Az ördög városa, birodalma. (Augustinus egyik fő műve--- De civitata Dei )

clausula Petri--- ApCsel 5,29

CODEX JURIS CANONOCI--- A r. kat. egyház rendszerezett kánonjogi könyve, törvénykönyve 1917-ből.

COELIBATUS--- Papnőtlenség.

COENA DOMINI--- Az úrvacsora. 

cogite intrare (lat) kényszerítsd bemenni (Augustinus), vö. Lk 14,23: compelle intrare

COGNITIO--- Ismeret.

C. DEI--- Isten ismerete.

C. DEI NATURALIS--- I.megismerése az értelem segítségével.

C. DEI SUPERNATURALIS--- I. megismerése a kinyilatkoztatásból.

COLLEGIA PIETATIS--- A pietizmus mozgalmának építő célzatú magánösszejövetelei.

COLLEGIUM--- Testület. Benntlakásos tanintézet. Főiskolai előadás.

COMMA JOANNEUM--- Az 1Jn 5,7 kk.-ben található, a IV. sz.-ból származó betoldás.

COMMEMORATIO--- Megemlékezés; a misekánon egyik része, megemlékezés azokról, akikért a miséző könyörög.

commercium admirabile: lat boldog csere, csodálatos csere (vö. KERESZTY Rókus, Jézus Krisztus (1995), 175.)

COMMUNICANS--- Az úrvacsorával élő.

COMMUNICATIO IDIOMATUM--- Krisztus két természetének, az isteni és az emberi természetnek belső közössége olyan módon, hogy a két természet kölcsönösen közli egymással tulajdonságait.

Communicatio SUB UTRAQUE SPECIE--- Mindkét szín alatt (kenyér

és bor) való úrvacsoravétel.

COMMUNIO--- Közösség; az úrvacsoravétel aktusa. 

COMMUNIO SANCTORUM--- Szentek közössége; valószínű, hogy eredetileg az egyház szent javaiban, főleg az úrvacsorában való részesedést jelentette; később a "szenteknek" vagyis az egyház tagjainak közössége.

COMPLETORIUM--- A r. kat. papi és szerzetesi, mindennapra szóló, imádságok rendszerét lezáró liturgikus esti imádság (v.ö."hórák").

CONCILIUM--- Zsinat.

Concilium GENERALE--- Egyetemes zsinat.

CONCLUSIO--- Befejezés, lezárás, a következtetés zárótétele.

CONCORDIA--- Egyetértés; több hitvallási irat neve. Legfontosabb a FORMULA CONCORDIAE (1577, Egyességi Irat). Az evangélikus hitvallási iratok gyűjteménye a KONKORDIA-KÖNYV, a LIBER CONCORDIAE (1580, az Egyességi Könyv).

CONCRETUM--- Összenőtt, összesűrűsödött; a lényeg és a forma egysége a skolasztikus teológiában; a valóságos, térgyi, érzékelhető adottság.

CONCUBINATUS--- Ágyasság; a római birodalomban törvényesnek tekintett együttélés különböző társadalmi osztályokhoz tartozófelek között.

CONCUPISCENTIA--- Kívánság, gonosz vágy; az eredendő bűn egyik mozzanata az emberben. Lehetséges fordítása: rendetlen vágy (KERESZTY Rókus, Jézus Krisztus, 1995, 353.), vagy: bűnből eredő és bűnre késztető hajlam, az emberben még a keresztség után is megmaradó hajlam, amely a bűnből származik és a bűnre vezet, bűnre való hajlam.

CONCURSUS DIVINUS--- Isteni együtthatás. A régi lutheri dogmatika tanítása, amely szerint minden történésben Isten a háttérben maradó, elsődleges ok.

CONDESCENDENTIA--- Isten kegyelmes leereszkedése az emberhez.

CONFESSIO--- Bűnvallás, gyónás, hitvallás; hitvallási irat;

CONFESSIO AUGUSTANA--- Ágostai Hitvallás (Augsburg, 1530).

Confessio BELGICA--- Holland hitvallási irat (1561), 1566 óta a holland reformátusok hitvallási irata.

Confessio GALLICANA--- A francia hugenották hitvallási irata (Párizs, 1589).

Confessio HELVETICA PRIOR--- A svájci reformátusok először keletkezett hitvallási irata (1536).

Confessio HELVETICA POSTERIOR--- Az u.n. 2. helvét hitvallás, amelyet Bullinger fogalmazott meg, 1562-ben. Ez jutott általános tekintélyre a református egyházban, Svájc, Franciaország, Magyarország, Skócia területén és másutt.

Confessio MONTANA v. HEPTAPOLITANA--- Bányai, ill. hétvárosi hitvallás, hét felsőmagyarországi bányaváros hitvallási irata (1559).

Confessio ORTHODOXA--- Mogilas Péter (+1647) kievi metropolita hitvallása.

Confessio PENTAPOLITANA--- Ötvárosi hitvallás; öt felsőmagyarországi város hitvallási irata (1549).

Confessio SCEPUSIANA--- Szepesi hitvallás (1569).

Confessio TETRAPOLITANA--- Négy felsőnémetországi város hitvallása, amelyet Bucer és Capito készített az augsburgi birodalmi gyűlésre.????

CONFESSOR--- Hitvalló; így hívták az üldözések idején azokat a keresztyéneket, akik hitüket bátran megvallották.

CONFITEOR--- Közös bűnvallás a liturgiában, kezdőszava szerint.

CONFUTATIO--- Cáfolat; annak az iratnak a címe, amelyet a r.kat. teológusok készítettek az augsburgi birodalmi gyűlésen az Ágostai Hitvallás cáfolására.

CONGREGATIO--- Egyesülés, gyülekezet; testület pl. a bíborosok testülete; olyan r.kat. szervezetek, amelyek alapszabályszerűen valamely egyházi munkának szentelik magukat.

C.SANCTORUM--- A szentek, t.i. az egyház tagjainak gyülekezete.

CONGRESSUS--- Gyűlés, összejövetel.

CONSCIENTIA--- Lelkiismeret.

Conscientia PAVIDA--- Megrettent lelkiismeret.

Conscientia PERSAEXA--- Megzavart lelkiismeret.

CONSECRATIO--- Szentelés, megszentelés; a r.kat. tanítás szerint természetfeletti erők közlése valamely tárggyal a papi szó hatalma révén; a misében az elemek (kenyér és bor) megszentelése (v.ö. Transsubstantiatio); az evangélikus úrvacsorai szertartásban az úrvacsora szereztetési igéinek elmondása az elemek felett.

CONSENSUS--- Megegyezés.

CONSENSUS QUINQEUSAECULARIS--- Az I-V: sz. egyházának tanításbeli megegyezése, egysége. Az újabbkori egyházi egységet kereső mozgalmaknak egyik jelszava volt, hogy ehhez a megegyezéshez, mint alaphoz kellene visszanyúlni.

CONSENSUS TIGURINUS--- A zürichi megegyezés, amely 1549-ben Bullinger fáradozásának gyümölcseként létrehozta a francia és német-svájci reformátusok egységét.

CONSERVATIO--- Megőrzés; Isten kegyelmének megőrző, világot fenntartó munkája.

CONSILIA EVANGELICA--- Evangéliumi tanácsok; r.kat. tanítás szerint a parancsolatokon felül ezeknek a tanácsoknak a megtartásaérdemeket szerez.

CONSISTORIUM--- ld.KONZISZTORIUM

CONSUETUDO--- Szokás, szokásjog.

CONSUMMATIO MUNDI--- A világ vége.

CONSUMMATUM EST--- Elvégeztetett (Jn.19,30)

CONSTANTINOPOLITANUM--- A níceai hitvallásnak a konstantinápolyi

(381) zsinaton elfogadott, bővített alakja.

CONTRADITIO IN ADIECTO--- Önmagában való ellentmondás.

CONTRACTIO CORDIS--- Szívbéli bűnbánat; skolasztikus eredetű kifejezés a tökéletes bűnbánatra, amely a bűn feletti szonorúságból és az Isten iránti szeretetből fakad. A megtérés első mozzanata.

CONVERSIO--- Megtérés, áttérés egyik felekezetből a másikba.

CONVERTITA--- Megtérő, betérő, áttérő.

COOPERATIO--- Együttműködés Isten és a teremtmény között (v.ö. még CONCURSUS; SYNERGISMUS)

CORAM DEO--- Isten színe előtt.

CORPUS CHRISTI--- Krisztus teste.

CORPUS CHRISTI MYSTICUM--- Krisztus titokzatos teste az egyház.

CORPUS CHRISTI PERMIXTUM--- Az egyház, amelyben igazak és gonoszok együtt vannak.

CORPUS CHRISTIANUM--- Az egész keresztyénség; a középkorban az egész keresztyén társadalmat jelentette, ami kb. egyenlő volt az u.n. művelt nyugattal, amelynek a feje és kormányzója a pápa volt.

CORPUS DOCTRINAE--- Hitvallási tekintélyű iratok gyűjteménye; a Liber Concordiae előtt sok ilyen gyűjtemény volt a reformáció területén használatban.

CORPUS IURIS CANONICI--- A kénonjog gyűjteménye; a r.kat. egyház kánonjogának gyűjteménye.

CORPUS REFORMATORUM--- A reformátorok iratainak gyűjteménye. Rövidítve--- C.R.

CORREDEMPTRIX--- Társmegváltó (nőnemű szó) Mária címe és rangja a legújabb r.kat. teológiában.

CREATIO EX NIHILO--- A semmiből való teremtés.

CREATIO PRIMA--- Első teremtés, a világ anyagának a megteremtése.

CREATIO SECUNDA--- Második teremtés, az anyag megformálása, a lények és a dolgok megteremtése.

CREATIO CONTINUA--- Állandó teremtés.

CREDO--- Hiszek; az Apostoli Hitvallás neve, latin kezdőszava szerint.

CREDO QUIA ABSURDUM--- Hiszem, mert lehetetlen; Tertullianusnak tulajdonított mondás.

CREDO UT INTELLIGAM--- Hiszem, hogy megértsem; Canterbury-i Anselmus mondása.

CRUX INTERPRETUM--- A bibliamagyarázók keresztje; valamely nehezen érthető és magyarázható Szentírási hely.

CRUX THEOLOGORUM--- A teológusok keresztje; a teológia legnehezebb kérdései.

SUB CRUCE TECTA--- A kereszttel eltakarva; Luther sokat használ kifejezése.

csírasejtvonal-terápia--- biol A pete- vagy az ivarsejtekben, illetve a megtermékenyített petesejtekben lévő DNS-szakaszok (gének) célirányos megváltoztatása. A génállomány ennek megfelelő módosulásai átöröklődnek a következő nemzedékekre. (Deutschland 1998/1, 30.)

CUR DEUS HOMO?--- Miért lett az Isten emberré? -Canterbury Anselmus főművének a címe.

CURIA--- Udvar; a pápai udvar, különösen a főbb pápai hivatalok.

CURA PASTORALIS vagy CURA ANIMARUM--- Lelkipásztorkodás, lelkigondozás.


D

dajkaterhesség--- biol Ha nem fejlődik méh vagy fiatal korban eltávolították, illetve terhesség befogadására alkalmatlan, de petesejtet termelő petefészek van, a nőnek genetikailag saját gyermeke kizárólag oly módon lehet, hogy a tőle eltávolított petesejtet in vitro megtermékenyítik, és a préembriót más nő méhébe beültetik. A terhességet kihordó nő az újszülöttet átadja a genetikai anyának. Ezt nevezik teljes dajkaterhességnek. Amennyiben a petesejt is a terhességre vállalkozó nőtől származik, részleges dajkaterhességről van szó. FA

DAMNAMUS--- Kárhoztatjuk; egyházi kifejezés a téves tanítások elvetésére.

DARBYSMUS--- Darby (+1882) angol lelkész szektája, aki a Lélek közvetlen vezetésére akarta mozgalmát alapítani.

Dasein--- fil ittlét, jelenvalólét (Heidegger fogalma).

D.D.= DOCTOR OF DIVINITY--- A teológia doktora; angol szóhasználat szerint a címet viselő után kerül.

debitum conjugale---  házassági tartozás, házastársi kötelesség

DECALOGUS--- A tízparancsolat.

DECANUS--- Dékán; az egyházmegye vezető lelkésze (esperes); egyetemi fakultás (tudománykar) vagy más főiskola, akadémia vezetője.

DECRETALE--- Pápai rendeletek és általában egyházi döntvények neve.

DECRETUM--- Határozat.

D.GRATIANI--- Gratianus szerzetes (1104 k.) egyházjogi műve.

DEDUCTIO--- Az egyedi levezetése az általánosból (deduktív módszer). Ellentéte: Inductio.

defectus fidei Ellentéte lehetne: redundantia fidei (Csepregi Zoltán javaslata).

DEFECTUS IUSTITIAE--- Az eredeti igazság hiánya, vagyis az embernek a bűnbeesés utáni állapota.

defenesztráció--- lat ablakon való kidobás (a cseh történelemben ismételten ilyen módon végeztek a politikai ellenfelekkel.

DEFENSOR FIDEI--- A hit védelmezője, az angol király címe.

Defensor Pacis--- A béke védelmezője: Paduai Marsilius könyvének címe, amelyben a világi hatalomnak az egyházitól való függetlenségét tanítja (1324).

DEGRADATIO--- Rangfosztás fegyelmi úton.

DEIPARA--- Istenszülő, Isten anyja; Mária állandó jelzője.

Görögül---THEOTOKOS.

DEISMUS--- Felvilágosodás korabeli kifejezés arra a nézetre, amely elismeri ugyan Isten létét, de tagadja azt, hogy Isten beavatkozik a világ folyásába.

DECLARATIO--- Kijelentés, kihírdetés, beismerés.

DELICTUM--- Vétek.

DEMIURGOS--- Alacsonyabbrendű, külön teremtő istenség, az óegyházi szekták tanításában.

DÉMON--- Gonosz szellem, félisten, istenség.

DÉMONIKUS--- Ördögi megszállott.

DÉMONIZMUS--- Szellemhit.

DENARIUS PETRI--- Péterfillér; pápai jövedelmi forrás.

DENOMINÁCIÓ--- A felekezetek neve az angolszász egyházi életben.

DEO GRATIAS--- Hála Istennek!

DEO VOLENTE--- Ha Isten is úgy akarja!

DESPRECATIO--- Bűnbánati áhitatosság, könyörgés; úrvacsorára előkészítő istentisztelet ill. áhitatosság.

DE PROFUNDIS--- "A mélységből..." kiáltok hozzád Uram.(Zsolt.130,1)   A r.kat. gyászmise része.

DESCENSUS AD INFEROS--- Krisztus pokolra szállása (I.Pét.3,19; 4,6).

DETERMINIZMUS--- Nézet, amely szerint az ember sorsa és akarata Isten vagy más felsőbb hatalom által előre meg van határozva. Ellentéte---Indeterminizmus.

DEUS ABSCONDITUS--- Az elrejtőzködő Isten (Ézs.45,15).

DEUS REVELATUS--- A Krisztusban kinyilatkoztatott Isten.

DEUS EX MACHINA--- Képies kifejezés valamely nehéz helyzet hirtelen és erőltetett megoldására; az ókori színjátékokban szoktak a mitológiai istenek valamilyen meglepő módon a sűllyesztőből )machina) előbukkanni a bonyodalom megoldására.

DEUS SIVE NATURA--- Isten illetőleg a természet; Spinoza panteistatanítása.

DEUTEROÉZSAIÁS--- Második Ézsaiás; az Ézsaiás próféte neve alatt ismert könyv 40-55. (65) fejezeteinek valószínű szerzője, akinek nevét közelebbről nem ismerjük.

DEUTEROKANONIKUS IRATOK--- Azok a szent iratok, amelyeknek a kánonhoz tartozása vitatott.

DEUTERONOMIUM--- Mózes V. könyvének neve.

dezoxiribonukleinsav (DNS)--- biol Az élőlények öröklési anyaga. Dezoxiribonukleotid egységek egymáshoz kapcsolódásával felépülő, többnyire kettős láncú óriásmolekula. FA - A genom vegyi szerkezetének neve. A sejtmagban lévő - az ember esetében két méter hosszú - óriásmolekula tartalmaz minden információt a testformákról, -funkciókról és -tulajdonságokról. (Deutschland 1998/1, 30.)

dezoxiribonukleotid--- biol A DNS-láncokat alkotó alapegység, amelyben az öt szénatomos cukor dezoxiribóz. FA

DIAKONUS--- Szolga; a r.kat. egyházban alsó papi fokozat; az

evangélikus egyházban néhol a másodlelkész címe, egyébként nem lelkész képesítésű, de főfoglalkozású gyülekezeti munkásokneve.

DIAKONISSZA--- Intézeti (anyaházi) kiképzést nyert és kötelékbenlévő gyülekezeti női munkások.

DIAKONIA--- Egyhái szeretetszolgálat.

DIALEKTIKA--- A tárgyalás, a bizonyítás művészete, amely az ellentétek felmutatásán keresztül vezeti tovább a gondolkodást olyan módon, hogy az ellentéteket egy magasabb egységbe foglalja. Ellentétekben való gondolkodás.

DIALEKTIKUS TEOLÓGIA--- A teológiai gondolkodásnak az a módja, amely szerint érvényes teológiai igazságokat csak két egyidejűleg egymásnak ellentmondó állítás formájában tudunk kimondani.

DIASPORA--- Szórvány; eredetileg a Palesztínán kívül élő zsidóság megjelölése. Ma diaspórának nevezzük a más vallású tömegek között elszórtan élő szervezetlen, vallási kisebbséghez tartozó csoporotkat.

diastasia--- meghasonlás

DINAMISZTIKUS MONARCHIANIZMUS--- Óegyházi eretnekség, amely Isten egyedülvaló istenségét olyan módon akarta megőrizni, hogy Krisztust csak isteni erővel (dynamis) felruházott embernek vallotta. (adoptianizmus).

DING AN SICH--- fil ném magánvaló

divinisatio--- lat átistenülés (vö. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma: A megváltás teológiájával kapcsolatos néhány kérdés. Fordította Vanyó László. Szent István Társulat: Budapest, 1997. 63 o. (Római dokumentumok VII.)

DNS (dezoxiribonukleinsav)

DOGMA--- Az egyház igehírdetésének, illetve az egyház közös hitének lényeges tartalma és az ezt kifejező tételek ("hittételek"); az egyház tanításának összefoglaló neve is.

DOGMATIKA--- Az egyház tanításának rendszeres előedása, másnéven "hittan", mert hitünk tartalmáról szól; a rendszeres teológia egyik fő ága.

DOGMATIZMUS vagy DOGMATICIZMUS--- Dogmák kritika nélküli átvétele és használata.

DOKETIZMUS--- Gnosztikus tévtanítás, amely szerint Krisztusnak csak látszatteste volt.

DOKTRINÉR--- Tudákos, iskolás, elméleti.

DÓM--- Ház, Isten háza, később főtemplom (püspöki ill. érseki). Másnéven: Katedrális vagy münszter.

DOMINICA--- T.i. Dies, az Úr napja; a vasárnap ősi neve.

D. IN ALBIS--- Fehér vasárnap, húsvét utáni első vasárnap, amikor a óegyházi rendtartás szerint az ünnepen megkereszteltekutoljára viselték fehér keresztelési ruhájukat.

DOMINUS AC REDEMPTOR NOSTER--- A bulla kezdőszavai, amellyel XIV.Kelemen pápa a jezsuita rendet feloszlatta 1773-ban.

DONATIZMUS--- Donatus karthágói püspök (316-tól) irányzata, amely szigorú egyházfegyelmet és aszketikus erkölcsi magatartást követelt, sőt a szentségek érvényességét is a kiszolgáltató személyes szentségétől tette függővé.

DONUM PERSEVERANTIAE--- Az állhatatosság kegyelmi ajándéka; Augustinustól származó tanítás, amely szerint a Szentlélek megtartja a kiválasztottakat kegyelmi állapotukban, ebből csak átmenetileg eshetnek ki.

DONUM SUPERADDITUM--- A természetünket kiegészítő kegyelem ajándéka; skolasztikus tanítás szerint az ember ezt kapta a bűnbeesés előtti eredeti állapotában és et tette képessé a bűntelenségre.

DO UT DES--- Adok, hogy te is adj; az a magatartás, amikor az ember áldozataival, kegyes gyakorlataival stb. meg akarja vásárolni az istenség jóindulatát és oltalmát.

DOXOLOGIA--- Dicsőségmondás, dicsőítés; a liturgiában Isten dicsőítése. A Miatyánk befejező része.

DUALIZMUS--- Kettőselvűség. Az a vallási képzet, mely szerint két istenség van: jó-rossz, teremtő-megváltó, felvilági-alvilági stb.; általánosságban a test-lélek, anyag-szellem kettősségének elve.

DYOPHYSITIZMUS--- Krisztus isteni és emberi kettős természetéről szóló tanítás, az egyház hivatalosan elfogadott tanítása. Ellentéte: monophysitismus.

DYOTHELEISMUS--- Óegyházi tanítás, amely szerint Krisztusban két természetének megfelelően két akarat is volt. Ellentéte: monotheletismus.


E

EBED-JAHVE--- Isten szolgája; Deuteroézsaiás könyvének titokzatosalakja.

EBIONITÁK--- Szegények; zsidó-keresztyén felekezet az őskeresztyénségben.

ECCE HOMO--- Íme az ember! (Jn.19,15)

ECCLESIA--- Gyülekezet, egyház, templom.

ECCLESIA MILITANS--- A küzdő egyház, a földön élő egyház..

Ecclesia TRIUMPHANS--- A győzelmes egyház, az Isten színe előtt élő mennyei gyülekezet.

Ecclesia VISIBILIS--- A létható egyház, az egyházi szervezet.

Ecclesia INVISIBILIS--- A láthatatlan egyház, a hívők közössége, amelyet csak Isten ismer.

Ecclesia PROPRIE DICTA--- A szoros értelemben vett egyház.

Ecclesia LATE DICTA--- A tágabb ételemben vett egyház.

ECCLESIASTICUS--- A Vulgátában Jézus Sírák könyvénak a címe.

ECCLESIOLA--- A gyülekezeten belül az igazán hívők köre, rajongó felfogás szerint.

EDICTUM--- Rendelet, parancs.

EDITIO PRINCEPS--- Első kiadás, könyvek első kiadása.

EFFICACIA--- Hatályosság, foganatosság, hatóerő.

Egységtitkárság, Vatikáni ~. XXIII. János pápa alapított1960-ban, utóda 1988-tól A Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács.

EKKLESIATES--- A prédikátor könyvének görög címe.

EKKLESIOLOGIA--- Az egyházról szóló tanítás a rendszeres és a gyakorlati teológiában.

EKKLESIASTIKA--- Az egyház életét és szolgálatát leíró és rendszerező tudomány.

EKLEKTIKUS--- Válogató.

EKLEKTICIZMUS--- Olyan irányzat, amely nem épít fel önálló rendszert, hanem más rendszerekből válogatja ki azt, amit jónak lát.

ELECTI---A kiválasztottak.

elégtétel, helyettes elégtétel--- satisfactio, satisfactio vicaria

ELEISON--- Könyörülj!

ellenanyag--- biol Fehérjemolekula, amelyet a szervezet az antigén bejutása után termel, és szerepe az antigén hatástalanítása. FA

ELYSIUM--- A görög mitológiában az örök tavasz hona, a boldogok helye az alvilágban.

EMANATIO--- Kiáradás; az istenség kiáradása a világba, a szellemkiáradása az anyagba.

embrió--- biol A fejlődő ébrényt nevezik embriónak a "primitív csík" megjelenésétől a szervfejlődések befejeződéséig (a második hét végétől a 12. hét végéig. FA

EMPIRIA--- Tapasztalat.

EMPIRIKUS---Tapasztalati.

EMHYPOSTASIA--- Óegyházi tanítás, amely szerint Krisztus egyik természete oly mértékben egyesül a másikkal, hogy résztvesz annak lényegében, hypostasisában.

ENCHIRIDION--- KÉzikönyvecske.

ENCIKLIKA--- Körlevél, főként a pápai körlevelek neve.

ENCIKLOPAEDIA--- Tudománytár, ismeretek tára, tárgyszótár, lexikon; valamely tudományba bevezető és ennek alapvető kérdéseittárgyaló tudomány.

endorfin--- biol Endogén morfin, az agyszövetben és a hipofízisben előforduló, fájdalomcsillapító hatást kifejtő peptidek. FA

enkrateia--- gör Önmegtartóztatás.

enkratiták--- gör Óegyházi aszketikus (önmegtartóztató) szekta, akik például szüzességet hirdettek a házasságon belül.

ENS--- A létező, a dolgok lényege.

ENTHEOS--- Istentől áthatott.

ENTHUSIASMUS--- Lelkesültség, elragadtatás, rajongás.

enzim--- biol A szervezet egyes biokémiai folyamatait katalizáló (gyorsító) fehérje. A katalizátorszerep azt jelenti, hogy a kémiai reakció során az enzim nem használódik el. Bár átmenetileg részt vesz abban, de a reakció lezajlása után változatlanul marad. Az anyagcserét nagyszámú enzim rendezett működése teszi lehetővé. FA

EPARCHIA--- Tartomány.

EFOD--- Zsidó papi öltönydarab, jósló tarsoly, amelyben a jósláshoz használt sorsvető kockát őrizték.

EPHORUS--- Felügyelő; némely református egyházban az esperes neve; teológiai otthonok igazgatója.

EPICUREA OPINIO--- "Epikureus vélekedés". Így nevezi a Formula Concordiae azt a hamis keresztyén gondolkodásmódot, mely szerint a Szentlélek a mi részvételünk, igével és a szentségekkel élésünk nélkül is újjáteremt és bűneink ellenére bennünk marad. SD.II.46 és IV. 31-32.

EPIKLESIS--- Segítségül hívás; a liturgiában könyörgő imádság, a Syentlélek segítségül hívása az úrvacsora osztása előtt.

EPIPHANIA--- Megjelenés; Jézus Krisztus isteni dicsőségének megjelenése és ennek ünnepe (Jan.6.); Vízkereszt ünnepének neve.

EPISKOPOS--- Felvigyázó, pásztor, püspök.

EPISZKOPALIZMUS--- A r.kat. egyházban olyan irányzat, amely a püspökök hatalmát kívánja a pápa rovására érvényesíteni; a protestantizmusban püspöki egyházkormányzati rendszer.

EPISZKOPÁLIS EGYHÁZ--- Az anglikán egyház észak-amerikai ága.

EPISTOLA--- Levél; apostoli levél az Újtestamentumban.

EPISTOLAI SZENTLECKE--- Levélbeli szentlecke, vasárnapi felolvasásrarendelt apostoli levélbeli szakasz; az oltár epistolai oldala, a gyülekezet felől nézve jobb oldala.

EPISTOLAE VIRORUM OBSCURORUM--- "Sötét emberek levelei"; humanista gúnyirat a középkori szerzetesek és papok műveletlensége ellen. (1515-17)

EPITAPHIUM--- Sírfelirat, síremlék.

EPITOME--- Rövid összefoglalás.

ERISZTIKA--- A vitatkozás tudománya.

ERISTIS SICUT DEUS--- "Olyanok lesztek, mint az Isten" (1.Móz.3,9).

EROTEMATIKUS--- Kérdve kifejtő tanítási mód.

ESCHATOLOGIA--- A végső dolgokról szóló tanítás.

Escherichia coli: lat biol Bélbaktérium. K12-es törzse a géntechnikában leggyakrabban használt mikroorganizmus. (Deutschland 1998/1, 30.)

ESSENTIA--- Lényeg, valóság ( a skolasztika szóhasználatában).

ESSZÉNUSOK--- Zsidó szekta Palesztínában az I-III.sz.-ban, aszketikus, szerzetesi jelleggel.

ESTOMIHI--- "Légy nekem!" Böjt utolsó vasárnapjának neve az óegyházi liturgia introitusa szerint (Zsolt.71,3)

ETHOS--- Erkölcs, erkölcsiség, erkölcsi magatartás.

ETIKA--- Erkölcstan; a dogmatika mellett a rendszeres teológiánaka másik fő ága.

ETIMOLOGIA--- Nyelvek és szavak rokonságának és fejlődésének tudománya.

Etsi Deus non daretur--- lat Mintha Isten nem létezne. Hugo Grotius kifejezése (1606).

EUCHARISTIA--- Hálaadás, hálaadó imádság; az úrvacsora ősi neve.

EUCHETIKA--- Imádságtan.

EUDAIMONIZMUS--- Irányzat, amely a boldogságot tartja a legfőbb életcélnak.

eugenika--- biol Elmélet és gyakorlat a kedvezőtlen öröklődési tulajdonságok terjedésének megakadályozására; a nemzeti szocialisták politikai és rasszista elveik szerint alkalmazták. FA

EULOGIA--- Áldó mondás; az istentiszteleti cselekményeknél használt elemek megszentelése.

EUNOMIÁNUSOK--- Eunomius, +395, követője. Az arianizmus szigorú követői, szélsőséges ariánusok.

EUPHEMICUS--- Szepítő kifejezés v. beszédmód egyébként nyers képzetek körülírására. Az ilyen kifejezéseket eufémizmusnak nevezzük.

EVANGELIUM--- Örömhír; az Újtestamentum első négy iratának neve; az oltár evangéliumi oldala: a gyülekezet felől nézve a bal oldala.

EVOLUTIO--- Fejlődés.

EVOLÚCIONIZMUS--- Fejlődéselmélet.

EXALTATIO--- Elragadtatás, felmagasztalás.

Exaltatio CRUCIS--- A kereszt felmagasztalásának r.kat. ünnepe. (Szept.14.)

EGZALTÁLT--- Lelkendező, elragadtatott, szertelen, rajongó.

EXARCHA--- A görög egyházban a patriarcha vagy metropolita helyettese.

EXAUDI--- "Hallgass meg..." A húsvét utáni 6. vasárnap neve az óegyházi liturgia introitusa szerint. (Zsolt.27,7)

EXCOMMUNICATIO--- Kirekesztés az egyházi közösségből, ill. abból, amit az egyház híveivel közöl.

EXCURSIO--- Kitérés. A folyamatos előadásba beiktatott hosszabb, viszonylag önálló szakasz.

EXEGESIS--- Írásmagyarázat.

EGZEGETIKA--- Az írásmagyarázat tudománya.

EGZEGÉTA--- Írásmagyarázó.

EXERCITIA SPIRITUALIA--- Lelkigyakorlatok; LOYOLAI IGNÁC-nak, a jezsuita rend alapítójának híres könyve.

EXHIBITIV--- Hatásos. Kimutató, kinyilvánító.

EXHOMOLOGESIS--- Bűnvallás, gyónás.

EXHUMÁLÁS--- Kihantolás.

EXISTENTIA--- A lét.

EXISTENCIÁLIS--- A lét értelmét feltáró, döntésre késztető

(t.i. gondolkodás, filozófiai vagy teológiai).

existentiale--- ném egzisztenciális (Heidegger, Lét és idő c. könyve magyar fordításának megfelelően 28k.)

existentielle--- ném egzisztens (Heidegger, Lét és idő c. könyve magyar fordításának megfelelően 28k.)

existenzialistisch--- ném egzisztencialista

EXODUS--- Kivonulás; Mózes 2. könyvének a neve.

EXORCISMUS--- Ördögűzés, a r.kat. keresztelési rend egyik része.

EXPLICITE--- Kifejtett, részletezett.

EXURGE DOMINE--- A Luther ellen kiadott , s őt kiátkozással fenyegető pápai bulla kezdő szavai. (1520)

EXTRA CALVINISTICUM--- Az a kálvini tanítás, amely szerint a Logos az emberi természettel való egyesülés után sem szűnt meg egyúttal azon kívül is lenni az isteni természetnek az emberitől való különbözősége miatt.

EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS--- Az egyházon kívül nincsen üdvösség.(Cyprianus mondása)

EZOTERIKUS--- A beavatottak számára szánt. Ellentéte: EXOTERIKUS.

expesszivitás--- biol Adott gén vagy géncsoport fenotípusos hatásának megnyilvánulási mértéke,. Amelyet minőségi vagy mennyiségi fokozati sor fejez ki. Példa a hatujjúság, amely valamennyi végtagon, jobb, illetve bal oldali végtagokon vagy csak kézen, illetve csak lábon jelenhet meg. Az expresszivitást egyéb génkölcsönhatások és környezeti hatások alakítják. FA


F

FACULTAS--- Képesség, felhatalmazás.

FAKULTÁS--- Tudománykar az egyetemen.

FACULTAS UTRIUSQUE--- Skolasztikus tanítás az embernek arról a képességéről, amely szerint a bűnbeesés után is dönthet mindkét irányban, a jó vagy a rossz mellett.

FAITH AND ORDER--- Hit és egyházszervezet; az ökumenikus mozgalom egyik ágának a neve, amely (1910 óta) a hit és az egyházalkotmány kérdéseivel foglalkozik. Ma az Egyházak Világtanácsának egyik osztálya.

FAMULUS--- Szolga, segéd.

FASCIMUS--- Az a titokzatos, elragadó és lenyűgöző erő, amely az isteniből árad.

FATALIZMUS--- A sors megváltoztathatatlanságába vetett hit, ill. közönyösség a sors fordulataival szemben.

FATUM--- Sors.

FEBRONIANIZMUS--- Nikolaus von Hontheim trieri segédpüspök (1701-1791) irányzata, aki Justinus Febronius álnév alatt működött és irataiban a pápai hatalmat támadta (v.ö. Episkopalizmus).

fehérje--- biol Aminosavak egymáshoz kapcsolódásával felépülő jellegzetes, bonyolult térbeli szerkezettel rendelkező nagy molekula. A 20 különböző aminosav szinte végtelen sok különböző szerkezetet tesz lehetővé. FA

fenilketonúria--- biol Monogénes örökletes anyagcsere-betegség. Gyermekkorban alkalmazott szigorú diétával a tünetek kifejlődése megelőzhető. Diéta nélkül szellemi visszamaradottságot okoz. FA

fenotípus--- biol (megjelenési típus) A látható, megfigyelhető tulajdonságok összessége, amelyet a genotípus és a környezeti hatások együttesen határoznak meg. FA

fertilizáció--- biol megtermékenyítés. FA 

FETIS--- (polinéz) Bálványkép vagy bármely tárgy, amelynek varázserőt tulajdonítanak.

FETISIZMUS--- Az ilyen tárgyak vallásos tisztelete, kultusza.

FICTIO--- Képzelt dolog, látszat, üres feltevés. Vö. még fikcionalizmus.

fides, qua creditur--- a hit, amellyek hiszünk, tehát maga a hit

fides, quae creditur--- a hit, amit hiszünk, tehát a hit tartalma

fiat iustitia pereat mundus--- legyen igazság, még ha belepusztul is a világ

FIDEIZMUS--- Az a nézet, amely szerint a hit igazságait csupán hinni lehet, megismerni azonban nem.

FIDES IMPLICITA--- Az egyszerű hit, amely elfogadja és igaznak tartja az egyházi tanítást anélkül, hogy mélyebb ismeretre jutna.

F.EXPLICITA--- Az a hit, amely ismeretté mélyíti el a puszta elhívást.

FIDES INFUSA--- A beplántált hit, amely szeretet nélkül csak

F.MORTUA SEU INFORMIS--- vagyis holt és alaktalan hit, puszta igaznak tartás.

F. CARITATE FORMATA--- A szeretet által teljességre jutott élő hit -r.kat tanítás szerint.

F.HISTORICA--- A megváltás történeti tényeinek elfogadása, igaznak tartása.

F. QUY CREDITUR--- A hit, amellyel hiszünk, hitünk tárgyát megragadjuk.

F.QUAE CREDITUR--- A hit tartalma, az, amit hiszünk.

FIDUCIA--- A bizodalmas hit, a lutheri reformáció egyik főfogalma.

FIKCIONALIZMUS--- Filozófiai irányzat (Vaihinger). mely szerint az ember vallásos képzeletei csak látszaton alapulnak, de azért szükség van rájuk.

FILIA--- Leány; leánygyülekezet, egy anyagyülekezethez csatolt olyan gyülekezet, amelynek van temploma, de nincs helyben lelkésze.

FILIOQUE--- "És a Fiútól"; a niceai konstantinápolyi hitvallás

kiegészítése, amely szerint a Szentlélek nem az Atyától, hanem

a Fiútól is származik. Először a toledoi zsinat (589)

irataiban szerepelt. A keleti ortodox egyház nem fogadta el

ezt a kiegészítést s ez lett a későbbi egyházszakadás egyik oka.

FILIPPISTÁK--- Melanchthon Fülöp követői. Ellenlábasaik: a gnesiolutheránusok.

FINITUM CAPAX INFINITI--- A véges befogadhatja a végtelent. A

lutheri teológia megfogalmazása az úrvacsoratanban, amely szerint a kenyér és a bor magába fogadhatja Krisztus testét és vérét. Válasz volt ez a Zwingli-féle tanításra, amely az ellenkezőjét állította: Finitum non capax infintiti.

FLAGELLÁNSOK--- Önkorbácsolók; a középkori pestisjárványoktól felizgatott tömegek európaszerte csoportokba verődve barangoltak (1348-51) s önmagukat korbácsolva e vezekléssel igyekeztek a csapás elhárítani.

Flavr Savr paradicsom--- lat biol Az első emberi fogyasztásra termesztett génmanipulált növény. a géntechnikai beavatkozás lassítja az érési folyamatot, a paradicsom így tovább eltartható. (Deutschland 1998/1, 30.)

FORENSIS--- Bírói, ítélő.

F. IUSTIFICATIO--- v.ö. Iustificatio.

FORMA--- Alak.

FORMALIZMUS--- Olyan nézet, amely a dolgok megjelenésének, alakjának a tartalomhoz képest túlzott jelentőséget tulajdonít.

FORMALE PRINCIPIUM--- Alaki elv. A reformáció alaki elve az, hogy hitünk egyedüli forrása és zsinórmértéke a Szentírás.

FORMULA CONCORDIAE--- Egyességi Irat, az evangélikus egyház legkésőbbi hitvallási irata (1577).

FÖDERÁLIS TEOLÓGIA--- Coecejus leydeni református teológiai professzor (XVII.sz.) teológiai felfogása, amely Istennek az emberrel kötött szövetségére helyezte a hangsúlyt a merev kálvini predestinációtannal ellentétben.

FRATER--- Testvér; a még pappá nem szentelt szerzetesek neve.

FRATERNITAS--- Testvéri közösség; régente az esperességek lelkészi testületének neve.

FRUITIO DEI--- Isten élvezése: A skolasztikus és óprotestáns teológia szerint az üdvözültekenk ebben van részük.

FUNDAMENTALIZMUS--- Mereven orthodox jellegű egyházi irányzat az amerikai protestantizmusban (1918 óta), amely a Biblia betű szerinti értelmezésén alapul. Minden kritikai teológiának esküdt ellensége.


G

GALLIKANIZMUS--- A francia katolikus egyház önállóságra törekvése a pápai hatalommal szemben.

ganglion--- biol idegdúc. FA

GEMARA--- Magyarázatok és kiegészítések a misnához. A Talmud egyik rétege.

gén--- biol Az átöröklés funkcionális egysége. A DNS egy meghatározott szakasza, amely az esetek többségében egyetlen fehérjeláncot kódol, azaz annak aminosavsorrendjét határozza meg. FA - A DNS-lánc egysége, amely egy bizonyos tulajdonságért vagy jegyért felelős. Egy tulajdonságot rendszerint több gén befolyásol. Minden sejtmag tartalmazza az egyed valamennyi tulajdonságát. (Deutschland 1998/1, 30.)

GENERATIANISMUS--- Az a nézet, amely szerint az emberi lélek, mint szellemi élétező a fogantatás alkalmával jön létre.

génerózió--- biol A populációk génállományának jelentős elszegényedése, eróziója, amely többféle szempontból diagnosztizálható. Következménye a rátermettség és az alkalmazkodóképesség csökkenése. FA

GENESIS--- Kezdet, eredet, Mózes I. könyvének neve.

GENETIKUS--- Eredeztethető, származtató.

genom--- biol Egy élőlény génjeinek illetve egy sejtjében lévő DNS-ének összessége. FA - Egy sejt, illetve egy egyed teljes genetikai anyaga. (Deutschland 1998/1, 30.)

genotípus--- (öröklési típus) biol Egy élőlény genetikai meghatározottsága, az egyedben meglevő genetikai információk összessége. A genotípus által meghatározott tulajdonságok megnyilvánulása a környezeti hatásoktól is függ. FA

géntechnika--- biol Biológiai, molekuláris biológiai, vegyi és fizikai módszerek alkalmazása a genom elemzésére és újracsoportosítására. (Deutschland 1998/1, 30.)

génterápia--- biol Egy gén bejuttatása a testbe egy adott betegség kezelésének céljából. Az ember esetében különbséget teszünk az engedélyezett szomatikus, illetve a tiltott csírasejtvonal-terápia között. (Deutschland 1998/1, 30.)

GENUIN--- Eredeti, hamisítatlan.

GENUS--- Faj, nemzet.

GENUS IDIOMATICUM--- Az Istenember Jézus Krisztus személyének isteni és emberi sajátosságai oly módon egyesültek, hogy két természet különbsége azért megmarad.

GENUS APOTELESMATICUM--- Krisztus két természetének tulajdonságai a megváltás művének cselekedetei közben egyesültek ( a communicatio idiomatum tanának részletezése).

GENUS MAIESTATICUM--- Isten Fia a megváltás művében közli isteni dicsőségét magára vett emberi természetével is.

GHETTO--- Zsidónegyed; a zsidóság egyenjogúságának elismerése előtt számukra kijelölt városrész.

GLORIA--- Dicsőség, dícséret.Liturgikus kifejezés (Lk.2,14) "Gloria in excelsis..."etc.: "Dicsőség a magasságban Istennek" (Nagy glória)

"GLORIA PATRI..."etc.: "Dicsőség az Atyának..." (Kis glória).

GLORIOLA--- Dicsfény (aureola).

GLOSSA--- Nyelv; lapszéli jegyzet; ilyen jegyzetek gyűjteményét tartalmazó könyv.

GLOSSA ORDINARIA--- Walafrid Strabonak (+848) tulajdonított, régebbi kommentárokból összeállított magyarázó mű.

GLOSSOLALIA--- Nyelveken szólás; az őskeresztyénség gyülekezeti életének egyik jelensége (I.Kor.14), amikor öntudatlan állapotban jórészt érthetetlen szavakat mond az elragadtatott ember.

GM--- genetically modified, génmanipulált élő szervezet.

GNESIOLUTHERÁNUSOK--- Így nevezték magukat azok a teológusok, akik Luther halála után a reformátor tanítását szigorúan követni igyekeztek.

GNOMA--- Rövid közmondásszerű mondat.

GNOMON--- Mutató, eligazító zsinórmérték.

GNOSIS--- Ismeret.

GNOSZTICIZMUS--- Az az I-II.századi mozgalom, amely a hellenisztikus zsidóságban és a keresztyénségben is jelentkezett. A gnosztikusok az tanították, hogy misztikus úton közvetlenül érintkezhetnek az istenséggel és így olyan mélyebb ismeretre tehetnek szert, amely a puszta hitet meghaladja. Ily ismeret birtokában lesznek lelki (pneumatikus) emberekké s jutnak üdvösségre. Az egyház a gnoszticizmust, mint eretnekséget elvetette. Azóta is minden hasonló irányzatot gnoszticizmusnak nevezünk.

GRADUALE--- Lépcsőének, a liturgia egyik énekes része az epistola és az evangélium olvasása között, amelynél az előénekes régen egy emelvény lépcsőjén állt.

GRADUÁL--- Énekeskönyv.

GRATIA--- Kegyelem.

GRATIA COOPERANS--- Az emberi jóakarattal - r.kat. tanítás szerint - együttműködő kegyelem.

GRATIA GRATIS DATA--- Az ingyen adott kegyelem (Mt.10,8).

GRATIA GRATUM FACIENS--- Az embert Isten előtt kedvessé tevő kegyelem.

GRATIA HABITUALIS--- Kegyelmi állapot.

gratia infusa--- lat Az emberbe a szentségek által beletöltött vagy áradó kegyelem.

GRATIA IRRESISTIBILIS--- Ellenállhatatlan kegyelem.

GRATIA NATURALIS--- Az emberrel természet útján közölt kegyelem.

GRATIA PRAEVENIENS--- Az elénkjövő, az ember cselekvését megelőző kegyelem.

GRATIA SUPRANATURALIS--- Természetfeletti módon közölt kegyelem.

GRATIA SUBSEQUENS--- Az ember cselekvését követő kegyelem.

GRATIA UNIVERSALIS--- Általános kegyelem.

GRAVAMEN--- Sérelem, panasz.

GREGORIÁN ÉNEK--- I.Gergely pápára visszanyúló egyszólamú egyházi éneklési mód.

GUBERNATIO--- kormányzás; Isten világkormányzásának munkája.


H

 HABILITATIO--- Alkalmasság; főiskolai előadások tartására szóló jogosítvány.

HABITUALITER--- Állapotszerűen.

HABITUS--- Skolasztikus eredetű kifejeség; olyan tartós állapot vagy meghatározottság, amely egyszersmind a cselekvésre való képesség is. V.ö. Peccatum habituale, habituális bűn.

HADES--- Alvilág, a görög-római mitológiában.

HAERESIS--- Eretnekség, tévtanítás.

HAGGADA--- Elbeszélés, tanítás; a Talmud-i irodalomban bibliai szövegek epítő célzatú magyarázata.

HAGIOLATRIA--- Szentek imádata.

HALACHA--- Szokás; a zsidó írásmagyarázók által a tórából levezetett, tételekbe foglalt szokásjog.

HALIEUTIKA--- Térítéstan.

HALLEL--- Dícséret (v.ö. 113-118. Zsolt.)

HALLALUJAH--- Dícsérjétek Jahvét!

HAMARTIOLÓGIA--- A bűnről való tanítás.

HAPAXLEGOMENON--- Valamely szerzőnél vagy írásműben csak egyszer

előforduló kifejezés.A Bibliában egyszer előforduló kifejezés.

HARMONIA--- Összhang.

EVANGÉLIUM-HARMÓNIA--- A négy evangéliumnak egy egységes egésszé való összeállítása.

HARUSPEX--- Béljós a pogány római vallásban.

HASMONEUSOK--- A makkabeusok idején szereplő zsidó főpapi család.

H.C.=HONORIUS CAUSA--- Tiszteletbeli (pl.: doktor).

HEDONIZMUS--- Filozófiai, etikai irányzat, amely az élet értelmét az élvezetben látta.

HELLÉNIZMUS--- A Nagy Sándor korától kezdődő s kb. a Kr.u. II.sz.-ig tartó korszak kulturtörténeti megkójelölése.

hemofilia--- biol A vérzékenység egyik formájának összefoglaló neve. FA

HENOSIS--- Egyesülés (Krisztus két természetének egyesülése).

HENOTEIZMUS--- Olyan jelenség a vallástörténetben, amikor valaki több isten létét is vallja, de csak egyet imád.

HERETIKUS--- Eretnek.

HERMENEUTIKA--- Az írásmagyarázat elvi kérdéseinek tudománya.

hét szabad művészet: grammatika, retorika, dialektika (trivium), aritmetika, geometria, zene, asztronómia

HETERODOX--- A hivatalos egyházi tanítástól eltérő. Ellentéte:orthodox.

HETEROGÉN--- Másfajta, különböző nemű.

HETERONOM--- Idegen törvényeknek hódoló.

heterozigóta biol Egy adott génre nézve heterozigóta egy élőlény, ha a gént hordozó kromoszómapár két tagjában a génnek két különböző allélja fordul elő. FA

HEURISZTIKA--- A kutató módszerről szóló tudomány.

HEURISZTIKUS MÓDSZER--- Új ismereteket szerző, kutató módszer.

HEXAGRAMM--- Hatágú csillag, az un. Dávid-csillag.

HEXAPLA--- Hatszoros; Origenes bibliai műve, amely egymás mellett 6 hasábon közli a héber szöveget, ugyanezt görög betűkkel, s azután a Septuaguinta, Aquilla, Symmachus és Theolotion fordításait.

HEXATHEUCHOS--- Hat könyv; Mózes öt könyve és Józsué könyve együtt.

HIATUS--- Magánhangzók találkozása két egymás után következő szó utolsó és első hangjában.

HIC ET NUNC--- Itt és most.

HIERARCHIA--- Papuralom; papi rendfokozatok rendszere a r.kat. egyházban.

HIERARCHIKUS--- Papi.

HIERODOULOS--- Templomi szolga; a női H.-ok gyakra valamely istenség templomában szolgáló papnők, a vallásos prostitúció eszközei.

HIEROGLIPHA--- Az egyiptomi képírás írásjele.

HIEROKRÁCIA--- Papok uralma.

HIGH CHURCH--- Magas egyház; az anglikán egyház katolizáló

irányzata ( az apostoli szukcesszió, a püspöki tisztség

hangsúlyozása, liturgizmus, szakramentalizmus. stb.). Hasonló irányzatokat más egyházakban is nevezük így.

HISTORISMUS--- A történelmet, a történeti valóságot előtérbe állító szellemi irányzat, főleg a múlt század végén és századunk elején.

holisztikus--- gör teljességre törő, átfogó

HOMILIA--- Beszélgetés; az írásmagyarázatnak és az igehírdetésnek az a faja, amely a szentírési szakaszt versről versre haladva fejti ki.

HOMILETIKA--- Az igehírdetés tudománya, a gyakorlati teológia egyik ága.

HOMILÉTA--- Igehírdető.

HOMILIÁRIUM--- Prédikációs gyűjtemény.

HOMOGÉN--- Egynemű.

HOMOIOUSIOS--- Hasonlólényegű; az az irányzat a Szentháromság felőli vatában, amely azt vallotta, hogy a Fiú az Atyával nem egyenlő lényegű, hanem csak hasonló lényegű, isteni, teremtett lény.

HOMOOUSIOS--- Egyelőlényegű; az a tanítás a szentháromsági vitában, amely szerint az Atya és a Fiú egyenlő lényegű. Ez a hivatalos egyházi tanítás.

homozigóta--- biol Egy adott génre nézve homozigóta egy élőlény, ha a gént hordozó kromoszómapár mindkét tagja a génnek ugyanazon allélját tartalmazza. FA

HORÁK--- A r.kat. kolostori gyakorlatban kialakult, de a világi papok számára is kötelező napi imaórák: matutium, laudes, prima, tertia, sexta, nona, vespera, completorium.Ezekben az időpontokban a breviárium bizonyos részeit kell

imádkozni.

horizontális géntranszfer--- biol Gének átjutása egyik egyedből a másikba, illetve egyik fajból a másikba oly módon, ami nem tartozik a normális szaporodási mechanizmusok közé (többnyire vírusok vagy kromoszómától független DNS-elemek, például plazmidok közreműködésével). FA

hormonok--- biol Kémiailag igen különböző, az élő szervezetekben termelt anyagok, amelyeknek üzenetközvetítő szerepük van, keletkezési helyüktől távol, szabályozó szerepet játszanak a legkülönbözőbb biológiai folyamatokban, például a génkifejeződésben is. FA

HOSIANNA--- Hozsánna; Segíts meg!; ótestámantumi imádságformula; később üdvkiáltás lett belőle.

HUGENOTTÁK--- A francia protentánsok történelmi neve.

HUMANISMUS--- Történetileg a XIII-XVI.sz. szellemi mozgalma, amely a RENAISSANCE-szal együtt az antik irodalom és művészet tanulmányozásával kapcsolatban a tiszta emberiség eszményének (humánum) megvalósítására törekedett.

HUMANISTÁK--- Ez irány képviselői.

Huntington-chorea (vitustánc) biol Az idegrendszer és az agy elfajulásos, súlyos betegsége. Dominánsan öröklődő, monogénes betegség. Jellegzetessége, hogy csak felnőttkorban jelentkezik. FA

HUSZITÁK--- Hus Jan (+1415) követői, a cseh protestentizmus előfutárai.

HYBRIS--- Gőg, felfuvalkodottság, kiváltképpen Istennel szemben.(I.Móz.3,5kk.)

HYLIKUSOK--- Gnosztikus tévtanítás szerint az emberek harmadik legalacsonyabb rangú csoporjta,, akik egészen az anyag (hylé) rabságában vannak, s teljesen képtelenek az ismeretre (gnózisra) eljutni.

HYMNUS--- Dicsérő ének.

HIMNOLÓGIA--- Az egyházi ének tudománya.

hypokorisztikon (angolul: hypocrosim, hypocoristic; görögül--- uJpokorivzomai) becenév, eufémizmus

HYPOSTASIS--- Lényeg, alapvető valóság, önmagában és önmagáért megálló dolog; a szentháromsáégtanban nagy szerephez jutott fogalom.

HYPOTHESIS--- Feltevés, olyan tétel, amelyet még bizonyítani kell.

HYSTERONPROTERON--- A későbbit előbb; olyan szokatlan szórend, amikor az egyébként későbbi mondatrész kerül előbbre. Logikailag az ok és az okozat felcserélése.