OKTATÁS
KUTATÁS
SEGÉD-
ESZKÖZÖK
kezdőoldal
fel
 

Evangélikus Hittudományi Egyetem
Rendszeres Teológiai Tanszék

segédeszközök>>
Teológiai szakkifejezések
 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


I

I.C.N.--- lat röv In Christi nomine: Krisztus nevében.

IDEA--- Eszme, Platónnál a dolgok ősképe.

IDEALIZMUS--- Olyan filozófiai irányzat, amely a szellemieket tekinti igazi valóságnak. Ellentéte: Materializmus.

IDENTITÁS--- Azonosság.

IDEOLÓGIA--- Gondolati, világnézeti rendszer.

IDIOMA--- Sajátosság, tulajdonság, nyelvjárás, nyelv.

IDOLUM--- Kép, bálványkép.

IDOLOLATRIA--- Képimádat, bálványimádás.

IGNORAMUS ET IGNORABIMUS--- "Nem ismerjük és nem fogjuk megismerni"; Du Bois Reymond (1872) mondása az ember értelmét meghaladó dolgokra vonatkozóan.

IGUMEN--- Ortodox (pravoszláv) kolostor vezetője.

IHS--- JESUS HOMINUM SALVATOR: Jézus az emberek megváltója.

IKON--- Kép; az ortodox egyház szentképeinek neve.

IKONOSZTÁZ--- Az ortodox templomokban az oltártért a gyülekezettől elválasztó, szentképekkel díszített fal.

IKONOGRÁFIA--- A képmagyarázat tudománya.

IKONOKLASZTÁK--- Képrombolók.

ILLUMINATIO--- Megvilágosítás, megvilágosodás.

ILLUZIO--- Érzéki csalódás.

ILLUZIONIZMUS--- Olyan irányzat, amely a szellemi, vallási, erkölcsi valóságokat csalóka látszatnak, az ember gondolati alkotásának tartja.

IMAGINATIO--- Képzelés.

IMAGINARIUS--- Képzelt.

IMAGO DEI--- Isten képmása (I.Móz.1,27).

IMITATIO CHRISTI--- Krisztus követése. Kempeni (Kempis) Tamás híres művének címe.

IMMACULATA CONCEPTIO--- Szeplőtelen fogantatás. A r.kat. egyház szerint Jézus anyja, Mária, fogantatásának pillanatától kezdve ment volt az eredendő bűntől.

IMMANENTIA--- Bennmaradás; a teremtett világ körén belül maradás. Ellentéte: Transcendentia.

IMMANUEL--- Velünk az Isten. (Ézs.7,14; Mt.1,23)

IMMERSIO--- Bemerítés (keresztelésnél). Ellentéte: Aspersio (meghintés).

IMMORÁLIS--- Erkölcstelen.

IMMUNITÁS--- Védettség, mentesség.

immunszuppresszió--- biol Szövetátültetés során a befogadó szervezet védekezésének csökkentése az adó szerv (adó szövet) testidegen részeivel szemben, különböző beavatkozásokkal. FA

IMPERIUM ROMANUM--- Az ókori Római Birodalom.

IMPOTENCIA--- Tehetetlenség.

IMPULSUS--- Indíték, indítás.

IMPLICITE--- Belefoglalva, beleértve, ki nem fejtve.

Ellentéte: Explicite.

IMPRIMATUR--- "Nyomtattassék ki". R.kat. nyomtatványokon elmaradhatatlan egyházhatósági engedély.

INADAEQUAT--- Meg nem felelő.

INCLINATIO PRAVA--- Rosszra való hajlandóság; az emberi természet jellemzője a bűneset óta.

INCOMPATIBILIS--- Összeférhetetlen, összeegyeztethetetlen.

INCAPACITAS--- Képtelenség, alkalmatlanság.

INDEPENDENS--- Független.

INDEPENDENTIZMUS--- Olyan egyházi irányzat, amely az egyes gyülekezetek egymástól és minden felsőbb egyházi hatóságtól való függetlenségét vallja.

I.N.D.---IN NOMINE DEI: Isten nevében.

IN NOMINE DOMINI--- Az Úr nevében.

INDETERMINIZMUS--- Az a nézet, amely szerint az emberi akarat minden megkötöttségtől mentes, teljesen szabad.Ellentéte: Determinizmus.

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM--- Tiltott könyvek jegyzéke, t.i. amelyeket a pápa a r.kat. egyháztagok számára tilossá nyilvánított. (Először 1564-ben).

INDIFFERENS--- Közönyös.

INDUCTIO--- Általános érvényű igazságok levezetése az egyes esetekből kiindulva. Ellentéte: Deductio.

INDULGENTIA--- Bocsánat, elengedés, búcsú; r.kat. tanítás szerintaz egyház által kiszabott ideig tartó büntetések elengedése.

IN EXTREMIS--- A végét járva, a végső időkben.

INFALLIBILITAS--- Tévedhetetlenség, csalatkozhatatlanság; r.kat. tanítás szerint a pápa nem tévedhet, ha az egyházi tanítás kérdéseiben hivatalosan (ex cathedra) nyilatkozik.

INFERNUM--- Alvilág, pokol.

INFERNÁLIS--- Pokoli.

INFRALAPSZÁRIZMUS--- A predestináció-tanításáank olyan változata (Dordrechti zsinat, 1613), amely szerint Isten örök döntése a büntetésre nem vonatkozik; tehát a predestináció -nem időileg, hanem logikailag- "innen" van a bűneseten. (Praedestinatio infra lapsum).

INFULA--- Római eredetű fehér fejkendő; a püspöki süvegről lecsüngő szalagok; maga a püspöki süveg.

INHABITATIO--- Benne lakozás (t.i. a Szentléleknek a hívőben lakozása).

inhibitor--- biol Valamely kémiai folyamatot lelassító vagy megakadályozó anyag. FA

INITIALE--- Díszesen festett kezdőbetű középkori kéziratok kódexében.

INITATIO--- Bevezetés, beavatás, beavatási szertartás (keresztség).

INCARNATIO--- Megtestesülés (Jn. 1,14).

INCUBUS ÉS SUCCUBUS--- Kísértő démonok, amelyek az embereket- középkori babona szerint- álmaikban látogatják meg és szexuális vétkezésre csábítják őket.

INCUNABULUM--- Bölcső; a legrégibb, 1500 előtti, ősnyomtatványok neve.

IN PATRIBUS INFIDELIUM--- A hitetlenek területén; olyan r.kat. címzetes püspökök megjelölése, akiket jelenleg az egyház birtokában nem lévő püspöki székekre nevezetk ki.

INQUISITIO--- Hitnyomozó törvényszék az eretnekek felkutatására és üldözésére (1215 óta).

INQUISITOR---  A hitnyomozó törvényszék nyomozója vagy bírája. I.N.R.I.= JESUS NAZARENUS REX IUDAERORUM (Jn.19,19): a názáreti Jézus a zsidók királya.

INSPECTOR--- Felügyelő.

INSPIRATIO--- Ihletés, sugallmazás; a bibliai iratok Szentlélektől való ihletése.

I.VERBALIS--- A bibliai könyvek szószerinti ihletettségénak elve.

I.REALIS--- Az a tanítás, amely szerint a kinyilatkozatás tárgyi tartalmát sugallta a Szentlélek.

I.PERSONALIS--- Az a tanítás, amely szerint a bibliai írókat személyükben ihlette a Szentlélek.

INSTALLATIO--- Beiktatás, hivatalba helyezés.

INSTITUTIO--- Berendezés, utasítás, oktatás. Kálvin híres főművének címe.

INTEGRALIZMUS--- Radikális r.kat. irányzat, amely az élet egész területét )politika, kultúra) egyházi irányítás alá akarja vonni.

INTEGRITÁS--- Teljesség.

INTELLEKTUS--- Értelem.

INTELLEKTUALIZMUS--- A gondolkodó értelem túlértékelése az emberi lélek egyéb funkciói (érzület, akarat) rovására.

INTELLIGO UT CREDAM--- Megértem, hogy higgyem. Abaelardus (1142) mondása.

INTENTIO--- Szándék; r.kat. tanítás szerint fontos, hogy a szentségeket kiszolgáltató pap szándéka megegyezzék az egyház szándékával, mert különben nem érvényes a szentség.

INTENTIONALIZMUS--- Az az elv, amely szerint valamely cselekedet érvénye, vagy erkölcsi értéke azon múlik, hogy milyen szándékkal vitték véghez. Ezt az elvet a jezsuiták alkalmazták előszeretettel cselekedeteik igazolására s ezzel legalábbis közelébe jutottak annak a felfogásnak, hogy a cél szentesíti az eszközöket.

INTERCOMMUNIO--- Úrvacsorai közösség különböző felekezetek tagjai között.

INTERDICTUM--- Az egyházi cselekmények büntető célzattal való szüneteltetése egy bizonyos időre és egy bizonyos területen, a r.kat. egyház gyakorlatában. Interdictummal súlytott területen csak betegeket és halottakat lehet a szentségekkel ellátni. Egyes személyeket is lehet interdictummal súlytani. inferferon--- lat biol Olyan protein, amely meggátolja a vírusok szaporodását. (Deutschland 1998/1, 30.)

INTERKONFESSZIONALIZMUS--- Felekezetköziség, a felekzetek együttműködésére irányuló törekvés.

INTERPOLÁCIÓ--- Beszúrás, betoldás.

INTERPRETÁCIÓ--- Magyarázat, értelmezés.

INTONÁCIÓ--- A misének a kezdő verse, amit a pap énekel.

INTONÁL--- Megadja a hangot.

INTROITUS--- Bevonulás; a pap és kíséretének bevonulása a templomba istentisztelet kezdetén; a mise, liturgia kezdő részében található zsoltárrészlet.

INTROVERTÁLT--- Befeléfordult; t.i. lelki magatartás. Ellentéte:

Extrovertált.

INVESTITURA--- Beöltöztetés; egyházi hivatalokba való beiktatás.

I.-HARC--- A középkorban a pápaság és a világi fejedelmek közötti harc afelől, hogy melyikük jogkörébe tartozik a püspökök beiktatása.

in vivo--- (élőben) biol Az élő szervezeten, illetve sejten belül. FA

in vitro--- (üvegben, azaz kémcsőben, lombikban) biol Az élő szervezeten, sőt sejten kívül. FA

INVOCATIO--- Segítségül hívás.

INVOCAVIT VASÁRNAPJA--- Böjt.1.vasárnapja, az óegyházi liturgia

intoitusa szerint: "Invocavit me"...(Zsolt.91,15).

inzulin--- biol A hasnyálmirigy hormonja, amely a vércukorszintet szabályozza. Az inzulin az első géntechnikai úton előállított hormon. (Deutschland 1998/1, 30.)

IRÉNIKA--- A felekezetek egységének kérdéseivel foglalkozó teológiai szaktudomány.

IRÉNIKUS--- Békéltető. Felekezetközi békére törekvő.

IRÉNIZMUS--- Olyan teológiai irányzat, amely a felekezetek közötti megbékélés célozza.

IRONIA--- Rejtett gúny; az a beszédmód, amikor az ellenkezőjét mondjuk annak, mint amiről meg vagyunk győződve.

IRREGULÁRIS--- Szabálytalan.

ISZLÁM--- Megnyugvás, Mohamed vallásának neve.

ITALA--- A Szentírásnak a Vulgata előtti latin fordítása.

ITE MISSA EST--- Menjetek, el vagytok bocsátva. Az ókeresztyén istentisztelet első ( a még meg nem kereszteltek számára tartott ) felének befejező mondata.

ITTLÉT, németül: Dasein.


J

JAHVISTA--- Mózes öt könyvének és Józsué könyvének egyik forrásirata, amelyre a "Jahve" istennév használata jellemző.

JAKOBITÁK--- Szíriai monofyzita egyház; neve szerzőjéről, Baradai Jakabról (VI.sz.).

JANZENIZMUS--- Jansen (+1683) francia püspök irányzata, aki Pál apostol és Augustinus teológiájából kiindulva erős kritikát gyakorolt kora r-kat- egyházán. főként a jezsuitákon.

J.C.D.= JESU CHRISTO DUCE: Jézus Krisztus vezetése alatt.

JOZEFINIZMUS--- Állam-egyházi rendszer II. József császár felvilágosult abszolutizmusa értelmében.

JUBILATE--- Örüljetek; Húsvét utáni 3. vasárnap neve az óegyházi liturgia introituse szerint: "Jubilate Domino..." (Zsolt.66,1).

JUDAIZMUS--- Zsidós keresztyén irányzat, amellyel Pál apostol sokat vitatkozott. A ótestamentumi törvények megtartását a keresztyének számára is kötelezővé akarta tenni.

JUDICIUM--- Ítélőképesség, belátás.

JUDICUM--- A Bírák könyve.

JUDICA--- Böjt 5. vasárnapjának neve az óegyházi liturgia introitusa szerint: "Judica me..." (Zsolt.43,1).

JURISDICTIO--- Joghatóság.

JUS CANONICUM--- Kánonjog; a r.kat. egyházban érvényes egyházjog.

JUS CIRCA SACRA--- Az államot az egyház külső ügyeiben megillető jog.

JUS IN SACRIS--- Az egyház belső ügyeit rendező jog.

JUS TALIONIS--- A megtorlás joga (Mt.5,38).

JUS ADVOCATIAE--- Az államhatóság segítségül hívásának joga az egyház számára.

JUS PLACETI--- Az államfőnek az a joga, hogy hozzájárulása nélkül (placetum regium) egyházi rendeleteket nem lehet kihirdetni, ill. végrehajtani.

JUS REFORMANDI--- Az államfőnek arra vonatkozó joga, hogy vallási ügyekbe beavatkozzék, reformációt kezdeményezzen, egyik egyháznak szabadságot adjon, a másiktól azt megvonja.

JUS INSPECTIONIS--- Az állam legfőbb felügyeleti joga az egyház ügyeiben.

JUSTIFICATIO--- Megigazítás.

J.FORENSIS--- A reformátori felfogás szerint a megigazítás Isten megigazító tettében történik, amikor Isten a bűnöst igaznak nyilvánítja.

JUS EFFECTIVA--- A tényleges igazság.

R.kat felfogás szerint az emberbe kitöltött természetfeletti erő az embert lényege szerint is igazzá teszi.

JUSTITIA--- Igazságosság, igazság, valakinek az igaz volta.

JUSTITIA ORIGINALIS--- Az ember igaz állapota a bűnbeesés előtt.

JUSTITIA CIVILIS--- Tisztességesség, feddhetetlenség emberek előtt.

JUSTITIA DISTRIBUTIVA--- Isten osztó igazsága.

JUSTITIA IMPUTATIVA; ALIENA--- A kölcsönadott, idegen igazság, t.i. Krisztusé, aki igazságát odaadja nekünk.


K

KABBALA--- Hagyomány; a zsidóság középkori titkos tudománya.

KAINITÁK--- Gnosztikus, zsidóellenes szekta, amely a Jahve tiszteletet elvetette és helyette Kaint, Ézsaut és Júdást részesítette tiszteletben.

KAIROS--- Alkalmas időpont, "betelt idő", amikor éppen elérkezett valaminek az ideje.

KALIXTINUSOK--- Mérsékelt huszita irányzat, amely az úrvacsorában a kehely használatát követelte.

KÁLVÁRIA--- Koponyák hegye (calva=koponya); a bibliai Golgotha nyomán így nevezték el később az u.n. kálvária-dombokat, amelyekre az u.n. keresztút vezet fel, 14 állomással (stációval); ezek Krisztus szenvedését szenléltetik. R.kat. tanítás szerint az ilyen kálváriák látpogatása búcsúszerző jócselekedet.

KANDIDÁTUS--- Jelölt, valamely hivatalra pályázó.

CAND.THEOL--- Teológiai hallgató.

KÁNON gör nádszál, egyenes bot, szintezőléc, vonalzó; ebből--- mérővessző, zsinórmérték, mérték, szabály, norma, hivatalos jegyzék. 1. A Szentírás könyveinek - hitelesnek vagy apostolinak - elismert és mértékadó jegyzéke. 2. A mise legfontosabb, változhatatlan áldozati része.

KANONIKUS--- A kánonba tartozó, ti. könyv.

KANONIKUS LEVELEK--- Pál levelein kívül a többi apostoli levelek.

KÁNONOK--- Zsinati törvények, egyházi írott szabályok.

KÁNONJOG--- Egyházjog.

KANONIZÁCIÓ--- Szenttéavatás.

KANONOK--- A székeskáptalan tagjai, a r.kat. püspök tanácsosai.

KÁPTALAN--- A r.kat. egyházban egy templomhoz tartozó papi testület.

KAPUCINUSOK--- A Ferences-rendből 1525-ben kivált szerzetesrend.Nevét ruháján viselt csuklyájáról (caputium) kapta.

karcinogén--- biol Rákkeltő hatások (például sugárzás), anyagok. A sejtekben mutációkat hoznak létre. Rövid sejtciklusidővel korlátlan osztódású beteg sejtek keletkezhetnek, amelyek más szervekben is hasonló elváltozásokat indukálhatnak. A karcinogének általában mutagének is, fordítva azonban ez nem mindig érvényes. FA

KARDINÁLIS--- Bíboros; eredetileg a főbb római templomok püspökei; 1059 óta a pápa választására jogosult főpapok.

KARMELITÁK--- A palesztínai Karmel hegyén letelepedett és 1226-ban pápai megerősítést nyert szerzetesrend. 1240-ben Európába költöztek.

KATAKOMBA--- Ókeresztyén földalatti temetkezési hely. Ezeket a helyeket összejövetelekre is használták. A név valószínűleg onnan származik, hogy Rómában egy ilyen hely szakadék mellett (kata kymbas) volt.

KATECHÉZIS--- Szóbeli tanítás; az egyház tanításának kérdés-felelt formájában való kifejtése; az ifjúság egyházi oktatása.

KATECHIZMUS--- Az egyházi tanítást röviden összefoglaló tankönyv. Rövidített neve: káté.

KATECHUMÉN--- Óegyházi kifejezés azoknak a megjelölésére, akiket a keresztséget előkészítő oktatásban részesítettek.

KATECHÉTA--- Az egyházi oktatást végző.

KATECHUMENÁTUS--- Az egyházi oktatás ideje, ill. az egyházi oktatás.

KATEGORIA--- Főfogalom, fogalmi rend, fogalmi kör.

KATEGORIKUS--- Feltétlen, határozott.

KATEXOCHÉN--- Kiváltképpen való, tulajdonképpeni.

KATHAROSZOK--- Tiszták; az óegyházi novatianusok neve; később több szekte neve.

KATHOLIKUS--- Egyetemes, az egész földre kiterjedő; az örmény orthodox pártiárka címe.

KATOLIKUS LEVELEK--- Jakab, Péter, János és Júdás apostolok levelei az újtestamentumi kánonban, amelyek az egész keresztyénséghez szólnak.

KAUZALITÁS--- Okiság; az ok és az okozat összefüggése.

KAZUÁLÉK--- Olyan lelkészi cselekmények, amelyek az emberi élet különböző eseményeivel, alaklmaival állnak kapcsolatban.

KAZUISZTIKA--- Olyan erkölcstani irányzat, amely a helyes magatartásra nézve minden lehető esetre utasítást akar adni.

KENOSIS--- Megüresítés; Krisztus megüresítette önmagát isteni természetének dicsőségétől. (Fil 2.)

KERUBIM--- Angyali lények Isten mennyei seregében.

KERYGMA--- Igehirdetés, az evangélium hirdetése.

KHALKÉDÓNI--- (4. egyetemes) zsinat 451. bithüniai város

kiméra--- A görög mitológia szörnye után elnevezett - általában a korai embrióba történő beavatkozással mesterségesen létrehozott - élőlény, amely két különböző faj, például juh és kecske mozaikszerű keverékének tekinthető (egyes sejtjei juh-, mások kecskesejtek). FA

KLARISSZÁK--- A Ferencrend női ága, alapította: Sciffi Klára (1212)

KLAUZURA--- Lezárás; a szerzetesrendeknek a külvilágtól elzárt életrendje; a kolostorokank azon része, amely idegenek elől el van zárva.

KLÉRUS--- Kisorsolt rész, vagy az, aki ilyen résznek a birtokában van. A r.kat. egyházban a papi rend.

KLERIKUS--- A papi rendhez tartozó.

KLERIKALIZMUS--- Olyan irányzat, amely az egész közéletet szeretné papi befolyás alá vonni.

klón--- biol Homogén genetikai információt tartalmazó, egyetlen sejtből származó sejtegyüttes. FA

klónozás--- biol Élő egyedek, sejtek vagy molekulák olyan szaporítása, amely a tágabb értelemben vett genetikai rekombinációt nem teszi lehetővé, tehát ahol az utódok többé-kevésbé genetikailag azonosak (ún. klónok) a kiinduló organizmussal, sejttel vagy molekulával. Szűkebb értelemben: többsejtű élőlény létrehozása egyetlen testi sejtből. Ugyancsak klónozásnak nevezik - ez a szó másik értelme - a molekuláris biológusok egy gén- vagy DNS-szakasz elkülönítését és génsebészeti technikával történő szaporítását. FA (Deutschland 1998/1, 30.)

knock out--- (kiütött) biol Olyan élőlény, amelynek valamely génjét célzott génsebészeti beavatkozással teljesen működésképtelenné tették. FA

kodon--- biol A genetikai kód egysége, egy aminosav meghatározásához szükséges nukleotidhármas (triplet). FA

kód--- (rejtjelkulcs) biol Az a kulcs, amelynek segítségével egy nyelven (jelrendszerben) megfogalmazott üzenet egyértelműen lefordítható egy másik nyelvben (jelrendszerben) megfogalmazott üzenetté. FA

KOINÉ--- A hellenizmus korának görög nyelvezete.

KOLLEGIALIZMUS--- Egyházjogi rendszer, amely szeinr az egyház önálló egyesület az államban, az állam legfelső felügyelete alatt.

KOLLÉGIUM--- Testület; benntlakásos tanintézet, vagy diákotthon; főiskolai előadás.

COLLEGIA PIETATIS--- A történelmi pietizmus építő célzatú magánösszejövetelei.

KOLLEKTA--- Gyűjtés, adományszedés; a liturgiában rövid imádság, amely lezárja az istentisztelet bevezető imádságos részét; a XVII.sz. óta általában rövid istentiszteleti imádság.

KOLLOKVIUM--- Beszélgetés, vallási vita, hitvita; vizsga az akadémiai oktatás rendszerében.

KOMPENDIUM--- Rövidítés, rövid beszéd; rövid összefoglaló tankönyv.

KOMPETENS--- Illetékes.

KOMPILÁCIÓ--- Mások műveiből összehordott írásmű.

KONCILIÁNS--- Engedékeny.

KONCILIÁRIZMUS--- Olyan nézet, amely szerint a zsinat a pápa felett áll. Zsinati egyházkormányzati elv.

KONFIRMÁCIÓ--- Megerősítés.

KONFORMISTÁK--- Az angol államegyház hívei. Ellentéte: Nonkonformisták.

KONGREGATIO--- Egyesülés, közösség, testület, pl. bíborosok testülete, olyan r.kat. egyházi szervezetek, amelyek valamely egyházi munkának szentelik magukat.

KONGREGACIONALIZMUS--- Egyházi irányzat, az angolszász keresztyénségben, amelynek fő elve az egyes gyülekezetek teljes függetlensége. (ld. Independentizmus)

KONGRUA--- Ami jár, a megillető; a lelkészi javadalom fizetéskiegészítő államsegélye.

KONKLÁVÉ--- Zárt hely; a pápa választásának külvilágtól elzárt színhelye, ill. maga a pápaválasztó gyűlés.

KONKORDANCIA--- Együtthangzás, összahang; szótár valamely könyvben található kifejezés fogalmak, nevek könnyebb megtalálásához.

KONKORDÁTUM--- Megegyezés; a pápa és egyes államok között kötött szerződések.

KONSTITUTIO--- Alkotmány, határozat.

APOSTOLI KONSTITUTIOK--- A IV.sz. egyházi rendtartásai.

KONSTITUTÍV--- Valamely dolog lényegét meghatározó.

KONTEMPLÁCIÓ--- Elmélkedés, szemlélődés.

VITA CONTEMPLATIVA--- Elmélkedő életmód, a középkori szerzetesrendek életében fontos fogalom; a kontempláció a misztikus elmélyedés második fokozata.

KONTEXTUS--- A magyarázatban kiemelt szövegrészt megelőző, követő szöveg.

KONTRADIKTORIKUS--- Ellentmondó.

KONZISZTÓRIUM--- Egyes németországi tartományi egyházak ( egyházkerületek ) tanácsa, kormányzó testülete; esperességi tanács; a református egyházban a négy kerületi hivatal viselőiből alkotott vezetőség; a r.kat.egyházban a bíborosok testületi gyűlése; tanácsadó testület a püspök mellett.

KOMPULÁCIÓ--- Egyesülés; az egyházi házasságkötés szertartása.

kondeszcendens (leszálló)

COPULATIO CARNALIS--- Nemi egyesülés.

KORRELÁTUM--- Valaminek a megfelelője.

KORRELATIV--- Valaminek megfelelő.

KOSMOS--- Dísz, rend, világmindenség.

KOZMOGONIA--- A világ keletkezése; az erről szóló tan.

KOZMOLOGIA--- A világ rendjéről szóló tan.

KREACIANIZMUS--- Olyan nézet, amely szerint minden világrajövő ember lelke Istennek új teremtése.

KRISIS--- Döntés, ítélet.

KRITÉRIUM--- Ismertető, megkülönböztető jel, határozmány, feltétel, mérték.

KRITICIZMUS--- Filozófiai irányzat, amely tételeinek előfeltételévé az emberi megismerés lehetőségének és határainak megvizsgálását teszi.

kromoszóma--- biol Az eukarióta sejtek osztódásakor mikroszkópban látható pálcika alakú képződmények, amelyek bonyolult feltekeredett formában, fehérjékkel együtt tartalmazzák a sejt DNS-állományát, öröklési anyagát. FA - Hosszú DNS-molekula, amely nagyszámú gént tartalmaz. Minden magasabbrendű növény- és állatfaj meghatározott számú kromoszómával rendelkezik. (Deutschland 1998/1, 30.)

KRÜPTOKÁLVINISTÁK--- Akik burkoltan kálvini tanításokat terjesztenek; az egyháztörténetben így nevezték a melanchthoni teológia követőit, akik az úrvacsoratanban a kálvini hatásokat érvényesítették.

KULTURHARC--- Viszály az egyház és az állam vagy egyes felekezetek között. Történetileg először a porosz állam és egyház között kjiütött viszályt (1872-80) nevezték így.

KULTUSZ--- Istentisztelet és általában mindaz, ami vele összefügg.

KULTIKUS--- Istentiszteleti.

KURIALIZMUS--- Irányzat a r.kat. egyházban, amely szerint minden hatalom a pápai udvar ( Kuria ) és hivatal kezében fut össze. Ellentéte: Episzkopalizmus és konciliarizmus.

KURZÍV--- Folytatólagos.

KYBERNESIS--- Kormányzat.

KYBERNETIKA--- Az egyházi kormányzatról szóló egyházi tanítás.

KYNIKUSOK--- Görög filozófiai irányzat, Diogenész követői, akik vallást, kultúrát és erkölcsiséget megvetve egyszerű életmódot folytattak és a világ megjavításának igényével léptek fel.

CINIKUS--- Léha, mindent semmibe vevő.

KYRIE ELEISON--- Uram irgalmazz! A Kyrie az istentiszteleti rend egy része.

KYRIARCHIA--- Világiak uralma az egyházban. Az a törekvés, amely az egyházkormányzatban a világi elemnek (felügylő, gondnokok) kíván túlsúlyt biztosítani a papi elem rovására.


L

LABADISTÁK--- követői, akik mesterük halála után Hollandiában egy szocialista irányzatú, csak "igaz hívők"-ből álló gyülekezetet alapítottak.

LABARUM--- Nagy Konstantinus zászlaja, amelyet Krisztus monogramja ékesített.

LAETARE--- Örüljetek; böjt IV. vasárnapjának neve az óegyházi liturgia introitusa szerint: "Laetare Jerusalem"... (Ézs 66,10).

LAIKUS--- (g. laosz:nép): Nem szakember, nem beavatott; római katolikus felfogás szerint az egyház nem papi tagjai.

Lapide, Pinchas (-1997. október)

LAPSI--- Elesettek; így hívták az üldözések idején azokat a keresztyéneket, akik hitüket megtagadták.

LAPSUS--- A bűnbeesés.

LATENS--- Rejtőző, lappangó.

LATERÁN--- A pápa római palotája, több fontos történelmi zsinat székhelye, ún. lateráni zsinatok.

Lateráni zsinat IV. (1215)

LATREIA--- (g.) Imádat: római katolikus tanítás szerint az egyedül Istent és Krisztust megillető imádat, ellentétben a Máriát és a szenteket is megillető duliá-val, ill. hiperduliá-val.

LATROCINIUM EPHESINUM--- Az "efezusi rablózsinat".

LAUDABILITER SE SUBJECIT--- "Dicséretesen alávetette magát"; a római katolikus egyházban annak a kifejezése, hogy valaki megalázkodott az egyház tekintélye előtt, vagy "eretnek" tanítását visszavonta.

LAUDES--- Dicsérő énekek; a második hóra; liturgikus reggeli áhítatosság.

LAXIZMUS--- Erkölcsi lazaság, mint irányzat.

LAZARISTÁK--- Szerzetesrend, alapította Paulai Vince (1624). Főként misszióval foglalkoznak.

LECTIO--- Felolvasott szakasz; a liturgiában az oltár előtt felolvasásra kerülő bibliai rész. A prédikáció alapjául szolgáló szakaszt textusnak nevezzük. (l.o.)

LECTIO CONTINUA--- A Szentírás folytatólagos olvasása istentiszteleteken.

LECTOR--- Alacsonyabb rangú pap az ős-és óegyházban, aki az istentiszteleten felolvasta a bibliai szövegeket. A főiskolai oktatásban előadások tartásával megbízott előadó; egyes egyházakban nem lelkészi jellegü egyházi munkás, akit istentiszteletek tartásával is megbízhatnak.

LEGÁLIS--- Olyan vallási nézet, amely a vallás lényegét a törvénybenés annak betöltésében látja. Az etikában: valamely cselekedetnek az erkölcsi törvénnyel való megegyezése. Ellentéte itt: moralizmus.

LEGÁTUS--- Követ; a római katolikus egyházban a pápa követe, akit államfőkhöz küld; néha érsekek címe is; a református egyházban egyházi tanintézet számára adományokat gyüjtő tanuló.(szupplikáns, mendikáns).

LEGENDA--- Az olvasandó, amit olvasni kell; a római katolikus egyházban a szentek emlékünnepein a misében az illető szentek élettörténetéből felolvasott részletek; tágabb értelemben az L. olyan építő célzatú vallásos elbeszélés, amelynek történeti alapja bizonytalan.

LEGENDA AUREA--- Aranylegenda. Jacobus de Vorigina (megh.1298) legendagyüjteménye.

LEGITIM--- Törvényes. Ellentéte: Illegitim.

LÉT--- németül: Sein.

LEVITA--- Lévi családjából való; templomszolga a jeruzsálemi templomban; a római katolikus egyházban alacsonyabb rangú pap.

LEVITICUS--- Mózes III. könyvének latin neve.

lex naturae--- lat A természet törvénye, természettörvény, mint a természet fennállásának és működésének törvénye.

lex naturalis--- lat A temészetes, lelkiismeretbe írt, vagy természeti törvény (Róm2,14-15).

LEX REVELATA--- A kinyilatkoztatott törvény.

LEX NOVA--- Római katolikus tanítás szerint az evangélium az "új törvény".

LEX NATURAE--- A természeti törvény.

LIBELLATICI--- Az olyan keresztyének megbélyegző neve, akik az üldözések idején a római hatóságoktól menlevelet (libellum) kaptak arra nézve, hogy már áldozatot mutattak be a császárok szobrai előtt, vagyis megtagadták hitüket.

LIBERTAS EVANGELIU--- Evangéliumi szabadság.

LIBERTINIZMUS--- Szabadosság; az erkölcsiséget lazán kezelő irányzat.

LICENCIÁTUS--- teológiai tudományos fokozat (rövidítése:Lic.);

bizonyos istentiszteletek tartására feljogosított személy.

LIFE AND WORK--- Élet és munka; a gyakorlati keresztyénség ökumenikus (ld. ott) mozgalma. Megindítója Söderblom Náthán svéd evangélikus érsek. Első világkonferenciája: Stockholm, 1925. Majd: 1937-ben Oxfordban tartotta gyűlését. Az ökumenikus mozgalom egyik eredője. 1925-ben Stockholmban,

LIMBUS--- Perem, széle valaminek; a római katolikus tanítás

szerint a pokol előcsarnoka, ahol a megkereszteletlenül elhalt gyermekek (l. infantium), ótestamentumi kegyesek, a más mennyből egyenlőre kirekesztettek várakoznak megváltásukra.

LITÁNIA--- Könyörgő váltakozó imádság, könyörgő istentisztelet.

LITURGIA--- Szolgálat, közszolgálat; az istentisztelet rendje.

LITURGUS--- Liturgiát végző lelkész.

LITURGIKA--- A gyakorlati teológiának az istentisztelettel foglalkozó ága.

LOCUS--- Hely, lelőhely, mondat.

LOCUS CLASSICUS--- Bizonyító íráshely; valamely tárgyról kiváltképpen szóló bibliai szakasz.

LOCI COMMUNES--- Közösen elfogadott teológiai tételek.

LOCI THEOLOGICI--- Teológiai főfogalmak; régi dogmatikák címe.

Melanchthon dogmatikai főművének címe.

LOGIA JESU--- Jézus mondásainak gyűjteménye. Máté és Lukács evangéliumának egyik forrásirata.

LOGIKA--- A helyes gondolkodásról és a megismerés törvényszerűségeiről szóló tanítás.

LOGIZMUS--- Minden ismerettartalmunknak a logikus, ésszerű gondolkodásból való levezetése.

LOGOS--- Gondolat, szó, mondás, tantétel; a sztoikus filozófiában a mindenséget átjáró isteni értelem; Philo zsidó-hellenista filozófiájában a transzcendens istenség világfenntartó munkájának közvetítője, ill. közvetítői (logoi); a gnózisban középlény Isten és a világ között; János evangélistánál Istennek Jézusban testet öltött örök Igéje.

LOGOS ASARKOS--- Az örök Ige, mielőtt testet öltött.

LOGOS ENSARKOS--- A Jézusban testté lett Ige.

LOGOS SPERMATIKOS--- Az óegyházi apologéták szerint a pogányság között is munkálkodó, mintegy elszórt isteni ige.

LOGOSZKRISZTOLÓGIA--- Krisztusról szóló tanítás, amely Őt mint isteni logoszt fogja fel.(Jn 1.)

LOGICIZMUS--- A puszta ésszerüségre hivatkozó, minden nem logikus és irracionális elemet kizáró gondolkodás.

LOLLARDOK--- Konkolyhintők (lollum l: konkoly) Wiclif követőinek gúnyneve.

LUCIFER--- Fényhozó,a hajnalcsillag (Vénusz) neve. Keresztyén hagyomány szerint a fény bukott angyalának neve. (Ézs 14,12; Lk 10,18)

LUMEN NATURAE--- Az ember természetes esze.

LUMEN INTERNUM--- A Szentlélektől való belső megvilágosodás.

LUSTRUM--- A pogány római vallásban 5 évenkint megismétlődő tisztító áldozati szertartás; 5 éves időköz.

LUSZTRÁCIÓ--- Kultikus-rituális tisztulás, esetleg áldozatok bemutatása által.

LXX, SEPTUAGINTA--- Hetven, az Ótestamentum görög nyelvü fordításának neve, mert a hagyomány szerint hetven tudós készítette.


M

MADIDA EUCHARISTIA--- A borba mártott úrvacsorai kenyér.

MADONNA--- mea domina: úrnőm; Miasszonyunk; Mária neve a római katolikus egyházban.

MÁGIA--- Varázslat. A mágia bizonyos igék ráolvasása vagy jelképes cselekedetek által akarja a sorsot befolyásolni.

FEKETE MÁGIA--- Ördögi erőkkel működő igézés.

FEHÉR MÁGIA--- Isteni erőkkel működő igézés.

MAGISTER--- Mester, tanító.

MAGISTER ARTIUM--- A tudományok mestere, a középkorban előadó az egyetem filozófiai karán.

MAGNIFICAT--- "Magasztalja...(az én lelkem az Urat"); Mária énekének kezdősora a latin bibliafordítás szerint (Lk 1, 46-55).

magzat--- biol A fejlődő lényt magzatnak nevezik a szervfejlődések befejeződésétől a megszületésig, pontosabban a köldökzsinór átvágásáig. FA

MAJUSCULUS--- Nagybetű.

MAJUSCULUS-KÉZIRATOK--- Azok a bibliai kéziratok, amelyeket csupa nagybetűvel írtak. Ellentéte: Minusculus-kéziratok, csupa kisbetüs kéziratok.

MAKARIZMUSOK--- Boldogmondások (Mt 5).

MAKKABEUSOK--- A zsidó szabadságharcos Júdás mellékneve ("kalapács"), utóbb átment családtagjaira és a mozgalom résztvevőire is.

MAKROKOZMOSZ--- A mindenség. Ellentéte: Mikrokozmosz--- a parányok világa.

MALEDICTIO--- Gyalázás, szidalmazás.

MALICIA--- Gonoszkodás, rosszmájúság.

MALLEUSZ MALEFICARUM--- A boszorkányok kalapácsa; egy domonkosrendi szerzetes iratának címe (1489), amelyben az inkvizíció intézményét védelmezi.

MÁLTAI LOVAGREND--- A johanniták középkori lovagrendjének későbbi neve, miután 1526-ban a rend székhelyét Málta szigetére tette át.

MAMMON--- Vagyon, pénz; a pénz istensége.

MANA--- Olyan személy, vagy dolog, amely csodatevő erőkkel van felruházva.

MANDATUM--- Megbízatás, felhatalmazás.

MANDEUSOK--- Istenismerők, szíriai-babilóniai eredetű gnosztikus szekta.

MANDUCATIO ORALIS--- Krisztus testének szájjal történő evése az úrvacsorában.

MANDUCATIO ORALIS HYPERPHYSICA--- Az ezzel együttjáró szellemi

élvezése a jelenlévő Krisztusnak az úrvacsorában.

MANDUCATIO SPIRITUALIS--- A szellemi evés.

MANDUCATIO INDIGNORUM--- A méltatlanok úrvacsoravétele: ők is

veszik Krisztus valóságos testét és vérét, de kárhozatukra

élnek az úrvacsorával (I.Kor 11,21).

MANIA--- Betegesen túlfeszített lelkiállapot

MANICHEUS Mani perzsa vallásalapító (+ 277 Kr. u.) híve, akinek vallásrendszere keresztyén és perzsa dualisztikus elemeket olvasztott össze.

MANIFESZTÁCIÓ--- Kézzelfogható módon való megnyilvánulás; Istennek a természetben vagy az eseményekben való önmegmutatása.

MANTIKA--- A jóslás tudománya, képessége.

MANUAL--- Az orgona billenzyüzete.

MANUALE--- A szertartáskönyv régi neve, ma rituálénak nevezik.

MARAN ATHA--- Uram, jövel! žskeresztyén formula.(I.Kor16,22)

MARKIONITÁK--- Markion (megh. 160) követői, veszedelmes óegyházi szekta.

MÁRIAVITÁK--- Lengyel szekta a római katolikus egyházon belül

(1905 óta). Tagjai Mária életének követésére kötelezik el magukat.

MARIOLATRIA--- Mária imádása.

MARIOLÓGIA--- A Máriáról, Jézus anyjáról szóló római katolikus tan.

marker--- (jegy) biol Bármely gén vagy a DNS bármely szerkezeti eleme (akár egyetlen nukleotid), amelynek helyét és biológiai szerepét ismerjük, ki tudjuk mutatni, és ezért előfordulása követhető a következő generációkban. FA

MARONITÁK--- Szír keresztyének, akik az ortodox egyházból kiváltak, és később a római katolikus egyházhoz csatlakoztak.

MÁRTÍR--- Tanú, hitvalló, vértanú.

MÁSÁL--- Példázat, közmondás.

MASZORA--- Hagyomány. Így nevezik az ótestamentumi szövegek kéziratos másolatait.

MASZORÉTÁK--- Zsidó írástudók, akik a szövegek pontossága felett őrködtek, s azokat punktációval is ellátták.

MASSA PERDITIONIS--- Veszendő tömeg, akik nem rendeltettek üdvösségre (Augustinus mondása).

MATER DOLOROSA--- A fájdalmas anya, t.i. a Jézust gyászoló Mária.

MATERIA--- Anyag.

MATERIALIZMUS--- Anyagelvüség, olyan irányzat, amely szerint csak anyagi valóság van.

MATERIÁLIS--- Anyagi.

MATERIALISTA--- Anyagelvü.

MATERIALE PRINCIPIUM--- Anyagi elv. A reformáció u.n. anyagi alapelve: a kegyelemből hit által való megigazulás tanítása.

MATERIALIZÁCIÓ--- Anyagiasulás. A spiritizmus tanítása szerint a szellemek anyagiasulása, testet öltése.

MATRIARCHÁTUS--- Anyauralom. Olyan társadalmi rend, amelyben a családi és törzsi életben az anya vonala az előbbrevaló.

MATRIKULA--- Anyakönyv.

MATRIMONIUM--- Házasság.

MATUTINUM--- Reggeli, t.i. imádság, istentisztelet. (ld. hórák)

MAXIMA--- Alaptétel, cselekvésünk erkölcsi mértéke, szabálya.

MAYA--- Csalódás, áltatás, látszat. Az indiai filozófiában a látható világot tartják mayának.

MAZDAIZMUS--- Zarathustra perzsa vallási rendszere a főisten (Ahura Mazda) neve után.

MAZDAZNAN--- A perzsa világnézet modern felújítása.

MEDIATOR--- Közbenjáró. Isten és ember között Jézus Krisztus az egyedüli közbenjáró.

MEDIATRIX--- Mária, mint társmegváltó, a római katolikus tanítás szerint.

MEDIA SALUTIS--- A kegyelem eszközei.

MEDITÁCIÓ--- Elmélkedés, elmélyedő szemlélődés. A misztikában az ismeretszerzés első állomása.

MEDIUM--- Közvetítő. A spiritizmusban a szellemek megjelenését közvetítő személy.

MELANCHOLIA--- Búskomorság.

MEMBRA PRAECIPUA ECCLESAE--- Az egyház előkelő tagjai. A reformáció idején a fejedelmeket címezték így, akikre Luther, mint "szükség-püspökökre" a tartományi egyházak vezetését bízta.

MENDIKÁNS--- Kolduló barát.

mutuum adjutorium (lat.) a segítőtársak kölcsönössége, Gen 2,18.

MENNONITÁK--- Újrakeresztelő, rajongó szekta, alapítója Menno Simons (megh. 1559) Hollandiában. Ma főleg Észak-Amerikában vannak nagyobb számban.

menopauza--- biol A menstruáció megszűnése a változás korában. FA

MENSA--- Asztal. Asztal alakú oltár. Az oltár asztal-lapja.

MENTALITÁS--- Érzület, gondolkodásmód.

MERITUM DE CONGRUO--- A skolasztikus teológia szerint olyan érdem, amelyet Isten csak irgalmasságból vesz tekintetbe. Ellentéte:

MERITUM DE CONDIGNO--- Az olyan érdem, amelyre joggal lehet hivatkozni Isten színe előtt.

MESMERIZMUS--- F. Mesmer (1734-1815) elmélete, amely szerint az emberi szervezet titokzatos gyógyító erők "állati mágnesesség" felett rendelkezik.

METABIOLOGIA--- Olyan filozófiai irányzat, amely a metafizikát biológiai szemlélettel akarja pótolni.

METAFIZIKA--- Eredetileg Aristoteles müveiben a "Fizika" után következő rész, amely a dolgok okáról szól, később az érzékelhető dolgokon túlutaló, a dolgok eredetét kutató tudomány neve.

METAKRITIKA--- A kritika kritikája.

METAMORPHOSIS--- Elváltozás, átalakulás.

METAPHORA--- Átvitt értelmü, képies kifejezés.

METEMPSZICHOZIS--- Lélekvándorlás.

METODISTÁK--- Eredetileg J. Wesley (megh.1797) angol prédikátor követőinek gúnyneve. Később az egész mozgalom és az abból származó felekezet hivatalos megjelölése.

METHODUS--- Módszer.

METHODIKA--- Módszertan.

METONYMIA--- Névcsere. Rokonértelmü és rokon jelentésü szavak felcserélése.

METROPOLITA--- Az óegyházban eredetileg a tartományi székvárosok (metropolisok) gyülekezeti lelkészeit (püspökeit) hívták így. Később az ortodox egyházban a nagyobb egyházi egységek püspöke. A római katolikus egyházban az érsek.

MIDRAS--- Az Ószövetség zsidó magyarázata.

migráció--- 1. biol (génármalás) Allélcsere az ivarosan szaporodó populációk között ivarsejtek vagy zigóták terjedése illetve cseréje révén. Ezáltal megváltozik a populáció génállománya és/vagy allélgyakorisági értékei. A migráció lehet egyszeri, véletlenszerű vagy szisztematikus (ismétlődő, meghatározott irányú). FA

MIKROKOZMOSZ--- Kicsiny világ; a világmindenséggel ellentétben a belső világ.

MILITIA CHRISTI--- A keresztyén élet, mint katonáskodás Krisztus zászlaja alatt.

MILLENIUM--- Ezer esztendő. Krisztus ezeréves országlása (Jel 20,2kk.).

MINISTERIUM ECCLESIASTICUM--- Az egyházi hivatal. M.V.D.: minister verbi divini--- Isten igéjének szolgája, a lelkész.

MINORITÁK--- Az Assisi Ferenc által alapított szerzetesrend egyik neve, az Ordo Fratrum Minorum név rövidítése; szükebb értelemben a Ferencrend egyik önállósult ága.

MINUSCULUS--- Kicsiny, kicsiny betü. Azok a bibliai kéziratok, amelyeket csupa kisbetüvel írtak, a MINUSCULUS kéziratok.

MIRACULUM--- Csoda, látványos csodás esemény. A római katolikus teológia megkülönbözteti a tulajdonképpeni csodától (mirum).

MISANTROP--- Embergyülölő.

MISERERE--- Könyörülj! (Zsolt 51,3)

MISERICORDIA DOMINI--- "Az Úrnak irgalmasságát". A húsvét utáni 2. vasárnap neve az óegyházi liturgia introitusa szerint. (Zsolt 89,2)

MISNA--- Ismétlés; szóbeli törvénytanítás a késői zsidóságban, utóbb (a II. sz. vége felé) írásbafoglalt törvénymagyarázat, joghagyomány. A Talmud első rétege.

MISSA--- Elbocsátás. Mise.

MISSA KATECHUMENORUM--- Az ókeresztyén istentiszteletnek az első része, amelyen a keresztséget megelőző oktatásban részesülő pogányok (katechumének) is résztvehettek.

MISSA FIDELIUM--- Az ókeresztyén istentiszteletnek a második része, amelyen csak a megkeresztelt egyháztagok vehettek részt.

MISSA SOLEMNIS--- Énekes ünnepi nagymise.

MISSALE ROMANUM--- A római katolikus egyház miséjének rendtartási könyve.

MISSIO--- Küldetés. Az egyház igehirdető feladatára való elkötelezés a pogányság között.

MISSIONÁRIUS--- Küldött; aki pogány népek között hirdeti az igét.

MISZTÉRIUM-JÁTÉKOK--- Vallásos tárgyú színjátékok a középkorban.

MISZTIKA--- (myein, görögül: lezárni a szemet vagy ajkat.)

Vallási irányzat, amely a látható világtól elfordulva, belső szemlélődésben, önmagában való elmerülésben keresi az istenséggel való titokzatos egyesülést, az unio-mystica-t.

MISZTICIZMUS--- A misztika túlhajtott formája.

mitokondrium--- biol Az eukarióta élőlények jellemző, a citoplazmában található sejtszervecskéi, amelyeknek fontos szerepük van a sejtek energiatermelésében. Itt történik a biológiai oxidáció. A mitokondriumok is tartalmaznak öröklési funkciójú DNS-t. FA

MITOLOGIA--- Rege és mondavilág.

MITOSZ--- Elbeszélés, rege. Istenekről szóló népi monda.

MITRA--- Püspöki díszsüveg.

MODALIZMUS--- A II. sz-ban elterjedt felfogás, amely szerint Krisztus és a Szentlélek az Atya Istennek csak egy-egy megjelenési formája, modusa.

MODERAMEN--- A német református egyházban a zsinat által választott elöljáró testület.

MODERATOR--- Ennek az egyházi testületnek az elnöke.

MODERNIZMUS--- Irányzat a római katolikus egyházban, amely az újkori modern szellemi áramlatokhoz való közeledést szorgalmazta.

MOIRA--- A sors istensége az ókori pogány-görög vallásban.

MONACHUS--- Szerzetes.

MONARCHIANIZMUS--- Óegyházi irányzat (II.sz.). amely Isten egységének megőrzése céljából Krisztust vagy isteni erejü embernek, (dynamisztikus m.) vagy Isten egyik megjelenési formájának (modalisztikus m.) tekintette.

MONASTERIUM--- Monostor, kolostor.

MONENERGIZMUS--- Óegyházi nézet (Dionysius Areopagita), amely szerint Krisztus két természete egy isten-emberi energiává egyesül.

MONERGIZMUS--- Az a felfogás, amely szerint Isten az ember közremüködése nélkül munkálja üdvösségünket. Ellentéte--- Synergismus.

MONIZMUS--- Olyan filozófiai felfogás, amely az egész anyagi valóságot eegy alaplétezőre vezeti vissza (ha anyagira, akkor materialista monizmus; ha szellemire, akkor idealista monizmus).

MONOGÁMIA--- Egynejüség, ill. egyférjüség.

MONOGENES--- Egyszülött. A jánosi iratokban Jézus egyedülvaló istenfiúságának kiemelése a keresztyének istenfiúságával szemben.

monogénes--- biol Az orvosi genetikában azokat a kórképeket nevezik monogénesnek, amelyekben a betegség oka egyetlen gén mutációja. Természetesen nemcsak betegség, bármely tulajdonság nevezhető monogénesnek, amennyiben azt egyetlen gén határozza meg. FA

MONOLATRIA--- Egyistentisztelés, ami nem zárja ki, hogy több isten létét is feltételezi.

MONOPHYSITISMUS--- Az óegyházban elvetett tévtanítás, amely szerint Krisztusban az isteni és emberi természet egy (isteni) természetté egyesül.

MONOTHEIZMUS--- Egyistenhit.

MONOTHELETISMUS--- Óegyházi tanítás, amely szerint Krisztus két természetében csak egy (isten-emberi) akarat lakozott.

MONSTRANCIA--- Szentségmutató, díszes tartó a római katolikus egyházban, amelyben két üveglap közé a lunula-ra helyezik a szentelt ostyát, hogy a hívek láthassák és imádhassák.

MONTANIZMUS--- A kisázsiai Montanus mozgalma 150 körül; tanítása erősen eszkatologikus és aszketikus elemeket tartalmazott.

MORÁL--- Erkölcsiség.

MORAL INSANITY--- Beteges erkölcstelenség.

MORALIZMUS--- Az etikában külső és belső megegyezés az erkölcsi törvénnyel. Ellentéte: legalizmus.

MORMONOK--- Smith J. által alapított (1823) amerikai szekta, nevét az u.n. "Mormon könyvé"-től nyerte, amelyet a szekta alapítója állítása szerint egyenesen az égből kapott. Ma az észak-amerikai Utah államban élnek nagyobb számban.

MORPHOLOGIA--- Alaktan. A dolgok, élőlények, eszmék formába öntésének és jelenségek alakulásának feltáró tudománya.

MORTIFICATIO--- Megöldöklés. A test elölése az aszkézisben.

MOTETTA--- Bibliai szövegre felépített egyházi zenemü emberi hangra.

MOTIVUM--- Indító ok.

MOTU PROPRIO--- Saját elhatározásból. A pápa saját elhatározásából kiadott rendeletei.

MOZARABOK--- A keresztyének neve Spanyolországban, a mór uralom idején.

MULIER TACEAT IN ECCLESIA--- "Az asszony hallgasson a gyülekezetben" IKor 14,34.

MUNUS TRIPLEX--- Krisztus hármas hivatala: a prófétai, papi, és királyi hivatal.

MURATORI KÁNONA--- A Muratori olasz tudós által felfedezett, és először kiadott kánontöredék.

mutáció--- biol Az öröklési anyag olyan kémiai megváltozása, amely az információ tartalmát vagy sorrendjét megváltoztatja és öröklődik. FA

mutagenezis--- biol Fizikai (sugárzások) és kémiai (általában kismolekulájú vegyületek) hatásokkal a sejtben (szervezetben) kiváltott mutációk. FA

MUTUUM COLLOQUIUM ET CONSOLATIO FRATRUM--- A testvérek beszélgetése és egymás vigasztalása. Az evangélium negyedik formája a Schmalkaldeni hitcikkek szerint.